О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

29.08.2017г., гр. Добрич

 

 

      Добричкият административен съд, в закрито заседание на двадесет и девети август, две хиляди и седемнадесета година, в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Нели Каменска

 

като разгледа докладваното от председателя адм.д. № 493/2017г. по описа на АС гр.Добрич, взе предвид следното:

      

       Производството е по реда на чл. 145 от АПК във връзка със ЗСПЗЗ и е образувано по жалба на в.е.Ч. с ЕГН ********** *** срещу отказ за извършване на регистрация на договор за наем на земеделска земя, постановен в производство по чл.70, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и оплзването на земеделските земи от Общинска служба по земеделие гр.Добрич с изх. № ПО-01-1575 от 01.08.2017г.

При извършване на проверката по чл.135, ал.1 от АПК, съдът намира, че делото не му е подсъдно.

Съгласно § 19, ал.1 от ПЗР на АПК (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г.), индивидуалните административни актове по Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи и правилника за прилагането му и отказите за издаването им, с изключение на тези, издадени от министъра на земеделието, храните и горите, могат да се обжалват пред районния съд по местонахождение на имота по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Постановените по този ред актове на районния съд подлежат на касационно обжалване пред административния съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс, който разглежда жалбата в състав от трима съдии.

Административният съд е компетентен да се произнесе като касационна инстанция по постановените по този ред актове на районния съд. Подсъдността е абсолютна положителна процесуална предпоставка. Тя обуславя надлежното упражняване на правото на жалба спрямо сезирания съд и е условие за нейната допустимост, тъй като овластява и задължава съда да реши правния спор. Следователно, производството по настоящето оспорване следва да бъде прекратено и изпратено по компетентност на Районен съд - Добрич, в чийто съдебен район е местонахождението на имотите, предмет на оспорения акт и който е компетентен да се произнесе по въпросите за редовността, допустимостта и основателността на жалбата.

Воден от горното и на основание чл. 135, ал. 2 от АПК съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по административно дело № 493 по описа на Административен съд - Добрич за 2017г.

ИЗПРАЩА административно дело № 493/2017 г. на Районен съд –Добрич по компетентност.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

Препис от определението да се изпрати на страните по делото .

 

                                   АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: