О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

№ ……………………/28.08.2017г., град Добрич

 

          ДОБРИЧКИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, в закрито заседание на двадесет и осми август две хиляди и седемнадесета година, в състав:

 

                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: СИЛВИЯ САНДЕВА                                                                                                                     

          като разгледа докладваното от председателя адм.дело № 492/2017г. по описа на Административен съд -  Добрич, намери следното:

 

          Производството по делото е образувано по искане (след разделянето му в отделно административно производство с разпореждане на зам.председателя на съда) на С.В.З. от гр. Генерал Тошево с ЕГН ********** за спиране на изпълнението на решение № 373-МИ/18.08.2017г. на ОИК – гр.Генерал Тошево, с което са прекратени предсрочно пълномощията му като общински съветник в ОбС- гр.Генерал Тошево мандат 2015-2019г. и на негово място е обявен за избран за общински съветник следващият в листата на ПП „ГЕРБ“ кандидат. Искането е обосновано със засегнатия публичен интерес и необходимостта от полагане на клетва на новоизбрания общински съветник, респективно евентуалното отпадане на мандата му в случай на уважаване на жалбата срещу решението с влязло в сила съдебно решение.                                

 За да се произнесе по искането, съдът съобрази следното: Искането е направено с жалбата против административния акт, чието изпълнение се иска да бъде спряно, от надлежна страна, при спазване на процесуалния ред по чл.166, ал.2 от АПК, поради което е процесуално допустимо, но разгледано по същество е неоснователно по следните съображения:

Със специалната норма на чл.459, ал.4 от ИК е предвидено, че жалбата не спира изпълнението на решението на ОИК, освен ако съдът постанови друго, т. е. специалният закон е оправомощил съда да прецени и да спре при наличие на законовите предпоставки допуснатото със закон предварително изпълнение на административния акт.

Изборният кодекс не регламентира основанията, при които съдът може да спре изпълнението на административния акт, поради което е приложима нормата на чл. 166, ал. 4 от АПК, във вр. с чл. 166, ал. 2 от АПК. Следователно, за да спре допуснатото по силата на закона изпълнение, съдът следва да установи, че то би могло да причини на оспорващия значителна или трудно поправима вреда, която да е противопоставима по степен на значимост на обществените отношения, в защита на които законодателят е допуснал предварително изпълнение на административния акт. В тежест на молителя е да посочи вредите и да представи доказателства за вида им и за вероятността те да настъпят, ако обжалваният административен акт бъде изпълнен преди съдът да се произнесе по неговата законосъобразност.

В настоящия случай липсват каквито и да е твърдения за възможността за настъпване на значителна или трудно поправима вреда за молителя. В жалбата не се излагат доводи и конкретни фактически обстоятелства, нито се представят доказателства, които да обосноват извода, че предварителното изпълнение на решението на ОИК би довело до причиняване на особено съществени неблагоприятни последици за оспорващия.

Доводите, касаещи засегнатия обществен интерес и интересите на новоизбрания общински съветник, не са предмет на настоящото производство, защото единственият правнорелевантен факт в случая е наличието на предпоставките по чл.166, ал.2 от АПК по отношение на молителя, а не по отношение на трети лица.     

С оглед на изложеното съдът намира направеното искане за спиране на изпълнението на акта за неоснователно, поради което следва да го остави без уважение.

Водим от горното и на основание чл.459, ал.4 от ИК, във вр. чл.166, ал. 2 и ал. 4 от АПК, Добричкият административен съд

 

                                                    О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И :

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на С.В.З. от гр. Генерал Тошево с ЕГН ********** за спиране на изпълнението на решение № 373-МИ/18.08.2017г. на ОИК – гр.Генерал Тошево.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да бъде обжалвано с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

                                           Административен съдия :