Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

339

град Добрич, 14.09.2017г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

         ДОБРИЧКИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, в открито съдебно заседание на дванадесети септември  две хиляди и седемнадесета година в състав :

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИЛЕНА МАРКОВА-ГЕОРГИЕВА

 

при участието на секретаря МАРИЯ МИХАЛЕВА, разгледа  докладваното от председателя адм.д. № 491/2017 г. по описа на АС-Добрич  и за да се произнесе,  взе предвид следното:

           Производството е по реда на чл. 459, ал.1 и сл. от Изборния кодекс (ИК), във връзка с чл.30,ал.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА).

           Образувано е по жалба от С.В.З. ЕГН ********** с постоянен адрес ***, срещу Решение № 373-МИ/18.08.2017г. по описа на ОИК-гр.Генерал Тошево.

            С оспорваното  решение ОИК-Генерал Тошево е прекратила предсрочно пълномощията на жалбоподателя като общински съветник от квотата на ПП „Герб“ на основание чл.30,ал.4,т.3 от ЗМСМА и е обявила за избран следващия в листата на ПП „Герб“ общински съветник.

            Жалбоподателят твърди,че процедурата по предсрочно прекратяване на пълномощията му на основание чл.30,ал.4,т.3 от ЗМСМА е инициирана против волята му.За депозираната в ОбС  оставка научил от колеги,които го питали каква е причината изненадващо да си подаде оставката.Тъй като това не било негово желание,на 18.08.2017г. преди да бъде проведено заседанието на ОИК, депозирал декларация с която категорично заявил,че  никой освен него,или упълномощено от него лице,няма право да внася документи от негово име в ОИК за неговото волеизявление по отношение на присъствието/отсъствието му в ОбС-Генерал Тошево.Въпреки възникналата колизия между двете волеизявления  ОИК приела оставката му,с което нарушила принципите на истинност-чл.7 АПК и на служебно начало-чл.9 АПК, което е нарушение на административно производствените правила.ОИК се е произнесла на следващия ден,след като е получила от Председателя на ОбС писмо вх.№189/17.08.2017г., без да изясни дали истинската му воля е да подаде оставка,или е налице злоупотреба с личните му данни и подмяна на волята му. В съдебно заседание жалбоподателят се явява лично и с адв.Зл.Й.. Претендират присъждане на сторените по делото разноски.

           Ответникът се представлява от Ж.З.-секретар на ОИК, редовно упълномощена. По жалбата изразява становище,че е неоснователна, а оспорваното решение е  законосъобразно.Счита,че са спазени административно процесуалните правила.Депозирането на оставка се извършва чрез председателя на ОбС,който я представя в 3-дневен срок в ОИК.Не е в правомощията на ОИК да прави разследване,дали тя е подадена от лицето. След събиране на всички писмени и гласни доказателства, ответникът предоставя на съда изхода по спора.

          Предвид твърдението на жалбоподателя,че не е подавал заявление по чл. 30, ал.4,т.3 от ЗМСМА съдът допусна съдебно-графическа експертиза която да установи, дали положеният върху заявление  вх.№ РД-01-09-238/14.08.2017г. в ОбС-Ген. Тошево е на жалбоподателя.Според заключението, подписът вероятно не е положен от С.В.З..Заключението е изслушано в  с. з. на 07.09.2017год. Вещото лице пояснява,че е изследвал образци от подписа в документи, съдържащи се по делото и положени подписи от жалбоподателя пред него,което е довело до заключението му.Пояснява разликите – непривично забавяне, по-голям размер на подписа,неравномернаст.Според него се наблюдава така нареченият „метод на възпроизвеждане на чужд подпис“,чрез прерисуване, чрез възпроизвеждане на неговите движения.Вещото лице пояснява също,че в методиката на този вид експертизи, са формирани пет възможни извода: категорично положителен, категорично отрицателен, вероятно положителен, вероятно отрицателен и  невъзможност да се даде заключение. Съобразно представения сравнителен материал според вещото лице най-правилният извод е „вероятно отрицателен“.

            Предвид заключението по експертизата,неоспорено от страните и прието от съда като компетентно и безпристрастно дадено, жалбата се явява допустима, тъй като ОИК се е произнесла с решение по заявление,което не изхожда от  жалбоподателя. Разгледана по същество,също предвид заключението по СГЕ, жалбата е и основателна,като са налице и други доказателства,сочещи както отсъствието на З. от Ген.Тошево на датата на подаване на заявлението, така и неговия подател.

            По искане  на жалбоподателя, като свидетел по делото е разпитана А.И.П.-***.Тошево, чието служебно  задължение е да подпомага ОбС-Генерал Тошево.Тя е единственият служител в ОбС.Освен другите си задължения,води и дневника за входяща и изходяща кореспонденция.Според показанията на свидетелката процесното заявление й е дадено от Председателя на съвета. В същия ден 14.08.2017г. е имало извънредно заседание.Преди него,Председателят й дал заявлението и й казал да го входира в деловодството на ОбС.Жалбоподателят З. не е присъствал на заседанието.

            С  оглед разписаната в ЗМСМА процедурата при подаване на  заявление за предсрочно прекратяване правомощията на общински съветник и сроковете, определени за движението на заявлението, общинската избирателна комисия е длъжна да се произнесе по същото,без да прави изследване на подписа в него и  от кого е депозирано. Предвид установеното по делото обаче, в случая до ОИК е била депозирана декларация от З., съдържанието на която води до неяснота относно действителната му воля. Жалбоподателят твърди,че декларацията е подадена преди заседанието на ОИК, по което не са наведени възражения,но не са налице доказателства,че същата е била докладвана и  обсъждана.Не са налице и доказателства относно начина на свикване на заседанието, одобряване на дневния ред,броя на присъствалите и начинът им на гласуване.Решението е подписано от Зам.председателя на комисията,без да е указано,че председателят отсъства.Не е посочено и кога решението е обявено.Всички тези обстоятелства не се съдържат в самото решение,предвид което неразделна част от него би следвало да е протоколът от заседанието.Установеното е постановяване на акт, който противоречи на правилата за провеждане на заседания на ОИК, разписани в чл.85 от ИК.   

           Предвид изложеното, жалбата като основателна следва да бъде уважена, а оспорваното решение да бъде отменено.

           На основание чл. 143, ал. 1 от АПК и своевременно направеното искане, жалбоподателят има право на разноски в размер на 950лв. за процесуален представител и изплатен хонорар на вещото лице, дължими от ответника.         

           Водим от горното,  съдът

 

                                                         Р     Е     Ш    И   :

 

            ОТМЕНЯ решение № 373 МИ/18.08.2017 г. на Общинска избирателна комисияГенерал Тошево.

            ОСЪЖДА Общинска избирателна комисияГенерал Тошево да заплати на С.В.З. ЕГН ********** сумата 950, 00 (деветстотин и петдесет)  лева, представляваща направени по делото разноски.

            Решението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от обявяването му пред Върховния административен съд.

 

 

                                                      Административен съдия :