Р Е Ш Е Н И Е

№ 510

град Добрич, 14.12.2017г.

 

          ДОБРИЧКИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД в открито съдебно заседание,  на четиринадесети ноември  две хиляди и седемнадесета  година ІІ кас. състав :

                                                             

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ : КРАСИМИРА  ИВАНОВА

                                                     ЧЛЕНОВЕ:      НЕЛИ  КАМЕНСКА

                                                                               МИЛЕНА  ГЕОРГИЕВА

     

при участието на прокурора ЗЛАТКО ТОДОРОВ и секретаря СТОЙКА КОЛЕВА  изслуша докладваното от съдия Георгиева КНАХД № 490/2017 год. и за да се произнесе, взе предвид следното:

          Производството е по реда на чл. 208 и сл. от АПК във вр. с чл. 63, ал. 1 от ЗАНН.

          Образувано е по жалба от „Фрукт комерс“ ЕООД, със седалище и адрес на управление гр.Варна,ул.“Добри Войников“№17,ЕИК103931827, представлявано от управителя С.И.Б.,чрез процесуалния му представител адвокат Т.П.-*** срещу решение № 84/28.06.2017г. по н.а.х.д. № 38/2017г. по описа на Районен съд-Балчик,с което е потвърдено наказателно постановление № 04421 от 15.11.2016г., издадено от председателя на Държавна комисия по стоковите борси и тържища-гр.София (ДКСБТ-София).

          В жалбата се излага, че решението на районния съд е неправилно и незаконосъобразно,постановено при съществени нарушения на процесуалните правила и материалния закон.Настоява се,че в хода на съдебното следствие, дружеството е оспорило изцяло фактическата обстановка, установена в акта и наказателното постановление.Твърди се,че обектът може да се квалифицира като обект,попадащ в изключенията на чл.3б,ал.1,т.1. Възразява се срещу приетото от съда,че в хода на административнонаказателното производство не са допуснати съществени процесуални нарушения.Иска се отмяна на първоинстанционното решение.В съдебно заседание жалбата се подкрепя от адв.П..       

          Ответникът по касационната жалба,чрез писмено депозирано становище я оспорва.В съдебно заседание се представлява от юрисконсулт Я.М., който подкрепя подадения писмен отговор.

          Представителят на ДОП дава заключение за неоснователност на жалбата, респективно законосъобразност на решението на районния съд.От събраните доказателства по безспорен начин се установява,че касаторът не се е бил регистрирал в тримесечния срок,считано от 09.10.2012г. по измененията на Закона за стоковите борси и тържища, с което на практика е извършил нарушение на чл.3б от същия закон.Счита, че в цялото производство не се е доказало,че обектът попада в изключенията.

          Касационната жалба е подадена в законния срок от лице, участвало във въззивното производство, решението по което е неблагоприятно за него, поради което жалбата е процесуално допустима.

          Разгледана по същество, в рамките на предявените касационни основания, съобразно правилото на чл. 218, ал.1 от АПК, настоящият състав счита същата за неоснователна по следните съображения:

          Районният съд е бил сезиран с жалба от „Фрукт комерс“ ЕООД, със седалище и адрес на управление гр.Варна,ул.“Добри Войников“ №17,  представлявано от управителя С.И.Б., срещу наказателно постановление № 04421 от 15.11.2016г., издадено от председателя на ДКСБТ-София, с което на дружеството,за нарушение по чл.3б от ЗСБТ, във връзка с  чл.65, ал.2 от същия закон,  е наложена имуществена санкция в размер на 500 лева. За да потвърди наказателното постановление районният съд е приел, че в административно наказателното производство не са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила или неправилно приложение на материалния закон, налице са безспорни доказателства относно извършването на нарушенията и авторството на дееца, поради което законосъобразно наказващият орган го е санкционирал на основание чл.65, ал.2 от ЗСБТ. В заключение е приел, че наложеното наказание е в размер на минимума, предвиден в закона, поради което не подлежат на преразглеждане от съда.Съдът е обсъдил и условията за приложение на чл.28 от ЗАНН,като е стигнал до извод, че такива не са нолице. 

Решението е правилно и не страда от визираните в касационната жалба пороци. При приетите за установени от районния съд фактически положения, които не подлежат на касационен контрол, с оглед на ограничителните основания по чл.348 от НПК, във вр. чл.220 от АПК, материалният закон е приложен правилно и е приложен законът, който е следвало да бъде приложен. От проверката,извършена от касационния състав,не се установяват допуснати съществени процесуални нарушения при постановяване на решението, които да съставляват касационно основание за отмяната му.В мотивите си районният съд е изложил подробни съображения защо приема, че е налице извършеното от страна на търговеца административно нарушение.За да стигне до този извод, съдът е събрал всички релевантни за спора доказателства и въз основа на тяхната преценка е изяснил правилно фактическата обстановка по делото.Неоснователно е възражението на касатора за допуснати съществени процесуални нарушения при съставянето на акта и издаването на НП,което води до неправилност и на съдебния акт.Критерият,по който се разграничават съществените нарушения от несъществените,е преценката доколко това нарушение е ограничило правото на защита на наказаното лице и дали, ако не беше допуснато,би могло да се стигне до друго решение по същество.Касаторът е бил запознат със съдържанието на акта и е разбрал в какво го обвиняват.Имал е възможност да възрази срещу акта при предявяването му, което не е сторил.Не е упражнил и правото си да подаде писмено възражение в срока по чл.44,ал.1 ЗАНН,но е организирал ефективно защитата си с подаване на жалба до съда.В случая,търговецът не е  опровергал установената в акта фактическа обстановка така,че да повлияе върху съдържанието на обжалваното от него наказателно постановление.Както в административно наказателното производство, така и в производството пред съда  търговецът не е представил доказателства, от които да се установява, че описаните в акта и НП факти и обстоятелства са неистински и не отговарят на действителното положение.

           Съгласно § 17, от ПРЗ на ЗИДЗСБТ, лицата, които към влизането в сила на този закон извършват търговия на едро с налични храни и цветя в самостоятелен обект, са длъжни да подадат уведомление до Държавната комисия по стоковите борси и тържищата в тримесечен срок от влизането му в сила.Именно за липсата на такова уведомление е наказан касатора. В чл.3в от закона се дава определение на самостоятелен обект, а съгласно ал.2 на нормата, за извършване на дейност като самостоятелен обект се изисква уведомление при условията и по реда на този закон. Във връзка с това правилно наказващият орган е приел,че „Фрукт комерс“ ЕООД, извършва дейност на едро с налични хранителни стоки на място,различно от тези по чл.3,ал.1,чл.3а,ал.1 и чл.3в от ЗСБТ. Що се отнася до това,дали се продават стоки на едро в обекта,от доказателствата по делото това безспорно е установено,включително и от представеното удостоверение за регистрация,което е за обект за търговия на едро с храни. 

          По изложените съображения съдът приема, че оспореното решение, с което е потвърдено издаденото НП, е законосъобразно и следва да бъде оставено в сила при условията на чл.221, ал.2 от АПК.

          Така мотивиран и на основание чл. 221, ал. 2 от АПК, във вр.чл.63, ал.1 от ЗАНН, Административният съд

 

                                    Р     Е     Ш     И      :

 

          ОСТАВЯ В СИЛА решение № 84/28.06.2017г. по н.а.х.д. № 38/2017г. по описа на Районен съд-Балчик.

          РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ :                                   ЧЛЕНОВЕ : 1…………………….

                                  

 

                                                                                        2…………………….