Р Е Ш Е Н И Е

 

368/11.10.2017 г.,  град Добрич

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

             АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ДОБРИЧ, в открито съдебно заседание на двадесет и шести септември през две хиляди и седемнадесета година в състав:

 

                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: КРАСИМИРА ИВАНОВА

                                                      ЧЛЕНОВЕ: СИЛВИЯ САНДЕВА

                                                                          НЕЛИ КАМЕНСКА     

 

        При участието на прокурора РУМЯНА ЖЕЛЕВА и секретаря СТОЙКА КОЛЕВА разгледа докладваното от председателя КАНД № 487/ 2017 год. по описа на АдмС - Добрич и за да се произнесе, взе предвид следното:

        Производството по делото е образувано по касационна жалба вх. № 1920/ 25.08.2017 г. от С.А.С., ЕГН **********,*** срещу Решение № 63/ 08.06.2017 г. по нахд  № 104/ 2017 год. по описа на Районен съд – Генерал Тошево.

Касаторът счита, че решението на РС е незаконосъобразно и неправилно, тъй като съдът е стигнал до извода за липса на съществени процесуални нарушения при издаване на НП, въпреки че между правната квалификация в НП и АУАН има разминаване. Според касатора в конкретния случай извършването на нарушението не е установено по безспорен начин, както изисква законът, тъй като има разминаване между фактическа обстановка и нарушени разпоредби. Добавя, че ако в АУАН е допусната техническа грешка, то с нея се нарушава правото му на защита, тъй като не знае за какво нарушение е обвинен. Настоява, че е налице маловажен случай, тъй като веднага след констатиране на нарушението е сключил застраховка ГО, а и разстоянието, което е пропътувал с трактора, е било съвсем кратко – около 500 м. Иска да бъде отменено първоинстанционното решение и да бъде отменено НП изцяло.

В съдебно заседание касаторът, редовно призован, не се явява, не се представлява. Не изразява становище по жалбата.

Ответникът – Районно управление Генерал Тошево при ОДМВР Добрич, редовно призован, не се представлява, не взема становище по жалбата.

Представителят на ОП - Добрич счита, че жалбата е неоснователна.

        Съдът, като прецени доводите на страните и събраните по делото доказателства, в рамките на наведените от жалбоподателя касационни основания и при служебната проверка на основание чл. 218, ал. 2 АПК, намира за установено следното:

         Касационната жалба е подадена в срока по чл. 63, ал. 1 от ЗАНН, от легитимирана страна с правен интерес от обжалване на решението, като неизгодно за нея и е процесуално допустима, а разгледана по същество, е неоснователна.

С обжалваното решение районният съд е потвърдил Наказателно постановление № 17-0265-000063 от 28.03.2017 г. на Началника на РУП към ОДМВР Добрич, РУ Генерал Тошево, с което на основание чл. 638, ал. 1, т. 1, вр. с чл. 461, т. 1 от Кодекса за застраховането е наложено на С.А.С. административно наказание „глоба“ в размер на 250 лв. за нарушение по чл. 483, ал. 1, т. 1 от същия кодекс.

Видно от описаната в АУАН и НП фактическа обстановка, водачът е наказан, за това че на 03.03.2017 г., около 17.00 часа в гр. Генерал Тошево по ул. Витоша в посока кръстовище с ул. Опълченска управлява собствения си колесен трактор ТК – 80, с рег.хххххх, като при извършена проверка до конна база е установено, че водачът управлява ППС, за което няма сключен и действащ договор за задължителна застраховка „гражданска отговорност“ на автомобилистите за моторното превозно средство, което управлява, с оглед на което е прието, че е извършено нарушение, подведено под нормата на чл. 483, ал. 1, т. 1 от КЗ, а именно: физическо лице, което притежава МПС, което е регистрирано на територията на Р България и не е спряно от движение, не е сключило договор за застраховка „гражданска отговорност“ на автомобилистите. С оглед констатираното нарушение е наложено на водача наказание „глоба“ в размер на 250 лв. на основание чл. 638, ал. 1, т. 1 във вр. с чл. 461, т. 1 от КЗ.

Предмет на обжалване в производството пред ГТРС е наказателното постановление изцяло. Жалбоподателят прави оплакване, че в НП е изписано, че е водач на лек автомобил – трактор, като в тази връзка обсъжда какво представлява тракторът. На следващо място, както и в касационната жалба впоследствие, се позовава на разминаването в цифровата квалификация на деянието в АУАН и НП, като настоява, че по този начин е нарушено правото му на защита. На последно място сочи, че е заплатил застраховката „ГО“ непосредствено след съставяне на АУАН, с оглед на което е налице маловажен случай по смисъла на чл. 28 от ЗАНН и следва да бъде отменено НП. 

Съдът е обсъдил събраните по делото писмени и гласни доказателства и правилно е приел, че фактическата обстановка е била такава, каквато е описана в АУАН и НП. Като се е съобразил със събраните доказателства, е стигнал до единствения възможен извод, че нарушението е доказано по безспорен и категоричен начин, а при съставяне на АУАН и издаване на НП няма допуснати нарушения, като не са налице предпоставки за приложение на чл. 28 от ЗАНН.

Настоящият състав изцяло споделя изводите на РС за правилна квалификация на деянието и съответност на наложеното наказание, респ. за доказаност на нарушението.

Съображенията за това са следните:

Фактическата обстановка е установена на база АУАН, който има своята доказателствена сила, като редовен от външна страна. Свидетелските показания са еднопосочни, а жалбоподателят по никакъв начин не е опровергал доказателствената сила на АУАН. Цифровото изражение на правната квалификация в АУАН по никакъв начин не е довело до нарушаване правото на защита на наказаното лице. От една страна, при противоречие между текстовото и цифровото описание в квалификацията, се взема предвид текстовото описание, от което именно става ясно какво е нарушението. Предвид това няма разминаване и противоречие между АУАН и НП и не са нарушени правата на водача. Освен това от изложението му във въззивната жалба, а по – късно и в касационната, се налага изводът, че той е бил наясно с нарушението, което е извършил, а последното е доказано по безспорен и категоричен начин, като е налице включително и признание от страна на водача, който е представил доказателства и е заявил, че е сключил застраховката непосредствено след съставянето на АУАН. Правилно, от една страна, съдът не е приел случаят за маловажен с оглед засегнатите обществени отношения. От друга страна, в случая изминатото разстояние не е от значение, както не е от значение и липсата на вредни последици, тъй като се касае до така нареченото от теорията “формално нарушение”. Фактът на липса на валидна полица осъществява състава на самото нарушение, поради което не е необходимо да има или да няма вредни последици, за да се обсъжда приложението на чл. 28 от ЗАНН.

С оглед изложеното решението на РС е правилно, обосновано и в този смисъл законосъобразно. Не са налице нарушения, които да налагат отмяната му. Касационната жалба е напълно необоснована и неоснователна.

Воден от горното, Административен съд - Добрич, на основание чл. 221, ал. 2, пр. 1  АПК,

 

                                   Р  Е  Ш  И:

ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 63/ 08.06.2017 г. по нахд  № 104/ 2017 год. по описа на Районен съд – Генерал Тошево.

Решението не подлежи на обжалване.

 

            ПРЕДСЕДАТЕЛ:                             ЧЛЕНОВЕ: 1.

     2.