О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

№……../12.09.2017 г., гр. Добрич

 

          ДОБРИЧКИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, в закрито заседание на дванадесети септември през две хиляди и седемнадесета година в състав:

 

                                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: КРАСИМИРА ИВАНОВА

                                                                         ЧЛЕНОВЕ: ТЕОДОРА МИЛЕВА

                                                                                             СИЛВИЯ САНДЕВА

 

         Като разгледа докладваното от съдия Т. Милева касационно адм. дело № 486/2017 г. по описа на АС гр. Добрич установи следното:

         Производството по делото е образувано по жалба подадена от М.П.Г. от гр. Варна, чрез адв. й.а.- ВАК против Определение № 96/05.07.2017 г. постановено по н.а.х.д. №173/2017 г. по описа на Районен съд гр. Ген. Тошево, с което е оставена без разглеждане жалбата му и е прекратено производството по делото.

          Ответникът -  ОБДХ Добрич, не изразява становище по жалба.    

          Административен съд Добрич намира, че частната жалба е процесуално допустима като подадена в срока предвиден в чл. 230 от АПК, от надлежна страна, имаща право и интерес от обжалването. Разгледана по същество жалбата е основателна.

          С обжалваното определение Районен съд гр. Ген. Тошево  е оставил без разглеждане жалбата на касатора срещу наказателно постановление №22/09.05.2017 г. на Директора на ОДБХ гр. Добрич  и е прекратил производството по н.а.д. №173/2017 г. За да постанови своя акт съдът е приел, че сезиращата жалба е просрочена, тъй като наказателното постановление е редовно връчено на жалбоподателя на 15.05.2017 г., като 7-дневния срок за обжалването му е изтекъл на 22.05.2017 г., а жалбата е подадена на 23.05.2017 г. По делото не са представени доказателства и липсват твърдения жалбата да е изпратена по пощата, поради което е прието, че тя е депозирана пред административнонаказващия орган на 23.05.2017 г., поради което е просрочена.          

          Производство по частната жалба на основание на чл. 63 от ЗАНН се развива по реда на АПК. Съгласно чл. 218, във връзка с чл. 236 от АПК съдът обсъжда само посочените в жалбата пороци, като за валидността, допустимостта и съответствието на обжалваното определение с материалния закон, съдът следи служебно.

          Наказателно постановление 22/09.05.2017 г. на Директора на ОДБХ Добрич е надлежно връчено на касатора на 15.05.2017 г., видно от оформената към него разписка. Предвидения в чл. 59, ал. 2 от ЗАНН, седмодневен срок за обжалване на наказателното постановление в случая изтича на 22.05.2017 г. - понеделник, работен ден, като жалбата е входирана в ОБДХ Добрич на 23.05.2017 г.

          От частния жалбоподател се твърди, че жалбата срещу наказателното постановление е изпратено по пощата на 19.05.2017 г., тоест в предвидения от законодателя срок. В подкрепа на твърденията си представя служебен бон и системен бон от който е видно, че пратката е постъпила в пощата на 19.05.2017 г.    

          Пред първоинстанционния съд е представена единствено жалбата, но не и пощенския плик с който е постъпила тя и такъв не е изискан и от административния орган.

           От така представените с частната жалба писмени доказателства, би могъл да се направи извода, че сезиращата първоинстанционния съд жалба е изпратена по пощата на 19.05.2017 г., тоест в срока по чл. 59, ал. 2 от ЗАНН. Също така в случая административния орган не е изпълнил своето задължение да представи пощенския плик с който е постъпила жалбата, от който безспорно би могла да се установи точната дата на подаване на жалбата, което обстоятелство не би могло да се тълкува във вреда на жалбоподателя, поради което следва да се приеме, че подадената от него жалба не е просрочена.

           По изложените съображения, определението с което е оставена без разглеждане жалбата и е прекратено производството по делото следва да бъде отменено и делото да бъде върнато за продължаване на съдопроизводствените действия и разглеждане на жалбата по същество.

 

Мотивиран от горното, Административен съд гр. Добрич, І-ви кас. състав

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ОТМЕНЯ Определение №96/05.07.2017 г. постановено по н.а.д. №173/2017 г. по описа на Районен съд гр. Ген. Тошево.

ВРЪЩА делото на Районен съд гр. Ген. Тошево за продължаване на съдопроизводствените действия.

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ:                               ЧЛЕНОВЕ:1………………

 

                                                                                      2……………..