О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№………………/04.09.2017г., град Добрич

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ДОБРИЧ, в закрито съдебно заседание на четвърти септември през две хиляди и седемнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: КРАСИМИРА ИВАНОВА

 

като разгледа докладваното от председателя адм. дело № 484 по описа на Административен съд - Добрич за 2017г., намери следното :

   

Делото е образувано по подадена жалба вх. № 1910/ 24.08.2017 г. от В.Е.Ч., ЕГН **********,*** срещу отказ на Общинска служба „Земеделие“ – Крушари за регистрация на заявление вх. № АР – 22 – 151/ 01.08.2017 г. по чл. 70, ал. 1 от ППЗСПЗЗ, обективиран в писмо с изх.№ АР – 22 - 151/ 02.08.2017г.   

Съдът, като разгледа жалбата, взе предвид следното:

Жалбоподателят сочи, че оспорва отказ на общинска служба по земеделие, постановен по реда на чл. 70, ал. 1 от ППЗСПЗЗ, във вр. с чл. 37б, ал. 3 от ЗСПЗЗ. По естеството си отказът е индивидуален административен акт по смисъла на чл. 21, ал. 4 от АПК. С оглед на това, както и с оглед разпоредбата на § 19, ал. 1 от ЗИД на АПК (ДВ, бр.39 от 2011г., изм. ДВ, бр.58 от 2017г.), която въвежда специална родова подсъдност за обжалване на индивидуалните административни актове по ЗСПЗЗ и правилника за прилагането му, респ. отказите за издаването им, изключваща общите правила за подсъдност по чл. 132 от АПК, то компетентен да се произнесе по жалбата е районният съд по местонахождението на имотите или в случая това е РС – Добрич, който следва да прецени нейната допустимост и основателност.

Предвид изложеното делото не е подсъдно на Административен съд – Добрич и следва да се бъде изпратено на надлежния съд. 

Водим от горното и на основание чл. 135, ал. 2, във вр. чл. 135, ал. 1 от АПК, Административен съд – Добрич, Първи едноличен състав

 

О   П   Р   Е   Д   Е   Л   И   :

 

ПРЕКРАТЯВА производството по АД  № 484/2017 год. по описа на Административен съд –Добрич.

ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Районен съд – Добрич.

Определението не подлежи на обжалване.

Препис от определението да се изпрати на страните.

 

 

Административен съдия :