О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

 

гр. Добрич, 25.08.2017г.

 

Административен съд - Добрич, в закрито заседание на двадесет и пети август, две хиляди и седемнадесета година, в състав :

 

                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: Нели Каменска

 

след като разгледа докладваното частно административно дело483 по описа на съда за 2017г., за да се произнесе, взе предвид следното:

        

             Производството е по реда на чл.166, ал.4 от АПК във връзка с чл.65, ал.4 от Закона за общинската собственост и е образувано по искане на Г.Т.С., направено чрез адв.М.В., за спиране изпълнението на заповед № 726/24.07.2017г. на кмета на Община Генерал Тошево. Искането е обективирано в жалбата срещу заповедта и в   в допълнителна писмена молба по делото с вх. № 1913 от 25.08.2017г. Жалбоподателката твърди, че неправомерно служители на общината са изпълнили заповедта за изземване на 16.08.2017г. без да е прекратен договорът й за наем, че е заплатила наемната цена до края на м.август, че е безработна, че тя и децата й нямат друго жилище, където да живеят.

          Ответникът, Кметът на Община Генерал Тошево, представя административната преписка и писмено становище, с което възразява срещу искането за спиране с твърдението, че заповед № 726/24.07.2017г. е изпълнена на 16.08.2017г., за което представя протокол за извършване на опис на движими вещи.

В изпълнение на разпореждане на съда, на 25.08.2017г. по делото е представена административната преписка. Същата съдържа заповед № 726/24.07.2017г. на кмета на Община Генерал Тошево, издадена по реда на чл.65 от Закона за общинската собственост ( ЗОбС), с която е наредено да се изземе от Г.Т.С. апартамент, общинска частна собственост с № 11, находящ се в гр.Генерал Тошево, ул.“XXXXX“ № X,  с площ от 55 кв.м. Определена е дата за предварително принудително изпълнение на заповедта на 16.08.2017г. от 10,00 часа, назначена е комисия, която да осъществи изземването. Видно от Протокола на назначената комисия, съставен на 16.08.2017г., на същата дата горепосочената заповед на Кмета на Община Генерал Тошево е изпълнена с извършването на опис на движимите вещи, намиращи се в жилището,  с действия по прекъсване на електрозахранването и смяна на патрона на входната врата и изземване на чипа за входната врата на жилищния блок. Жалбоподателката е присъствала на изземването, а описаните вещи са  оставени в жилището за едномесечен срок до организиране на преместването им от собственика. Жалбоподателката твърди, че в този момент е узнала за издадената заповед и за насроченото изпълнение.

Няма данни заповедта да е връчена на жалбоподателката, която е оспорила законосъобразността й на 24.08.2017г. чрез подаване на жалба в деловодството на съда.

По оспорването на заповедта е образувано адм.д. № 482/2017г. по описа на Административен съд гр.Добрич. Със същата жалба са оспорени и действията по принудително изпълнение на заповедта на органа по изпълнението и е образувано и административно дело № 485/2017г. Настоящото производство е образувано по особеното искане за спиране изпълнението на заповедта, изрично заявено в допълнителна уточняваща молба от 25.08.2017г.

Съгласно чл. 65, ал. 4 от ЗОбС, обжалването на заповедта по чл. 65, ал. 1 от ЗОбС не спира изпълнението й, освен ако съдът разпореди друго. Следователно, законът разпорежда предварително изпълнение на административен акт, издаден по реда на чл. 65, ал. 1 от ЗОбС.

След като молителят твърди, че заповедта е изпълнена на 16.08.2017г. и след като ответникът представя безспорни доказателства за настъпване на този факт чрез извършване на опис, спиране на електрозахранването, смяна на патрона на бравата на входната врата на жилището и изземване на чипа, с който се отключва входната врата на жилищния блок, то единственият извод е, че заповедта за изземане на жилището е изпълнена преди да бъде направено искането за спиране на изпълнението й.

Съгласно чл. 166, ал. 2 от АПК, спиране се допуска, когато предварителното изпълнение ще причини на оспорващия значителна или трудно поправима вреда. По аргумент от тази разпоредба, спирането губи смисъл, ако актът е вече изпълнен, защото липсва предметът на искането за спиране. В случая релевантно е обстоятелството дали към момента на произнасянето на съда по искането за спиране, изпълнението е било осъществено или е предстоящо. От доказателствата по делото се установява, че предварителното принудително изпълнение на невлязлата в сила заповед за изземване е извършено.

Затова съдът намира, че за молителя липсва правен интерес от спиране на предварителното изпълнение на процесната заповед. Жалбоподателката, в този случай, би могла да защити правата си в образуваното производство по оспорване действията на органа по изпълнението и оспорване законосъобразността на издадената заповед – към момента висящи в настоящия съд.

Предвид изложеното и на основание чл.166, ал.3 във вр. с ал.4 от АПК, Административен съд – Добрич

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И :

 

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искането на Г.Т.С., направено чрез адв.М.В., за спиране изпълнението на заповед № 726/24.07.2017г. на кмета на Община Генерал Тошево.

ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 483/2017г. по описа на Административен съд - Добрич.

          ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба пред Върховен административен съд на РБ в 7 /седем/ дневен срок от съобщаването му на страните.

 

                                      АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: