Р Е Ш Е Н И Е

 

№ …………../17.10.2017 год., град Добрич

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ДОБРИЧКИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД в открито съдебно заседание, проведено на трети октомври две хиляди и седемнадесета година в състав :                                                 

                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ:  СИЛВИЯ САНДЕВА

                                                ЧЛЕНОВЕ:  НЕЛИ КАМЕНСКА

                                                                      РОМЕО СИМЕОНОВ

 

при участието на прокурора РАДОСЛАВ БУХЧЕВ и секретаря МАРИЯ МИХАЛЕВА изслуша докладваното от съдия Сандева КАД № 478/ 2017 год. по описа на съда и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от АПК.

Образувано е по касационна жалба на Областен отдел “Автомобилна администрация” – Добрич против решение № 80/26.06.2017 год. по НАХД № 381/2016 год. по описа на Каварненския районен съд, с което е отменено наказателно постановление № 28-0000477/18. 12. 2015 год. на Началника на Областен отдел “Автомобилна администрация“ – Добрич, с което на П.И.П. с ЕГН ********** на основание чл. 178а, ал. 7, т. 1, предл. 1 от ЗДвП за извършено нарушение на чл. 43, ал. 1, т. 1, б.”б” във вр. с чл. 30, ал. 1, т. 4  от Наредба № Н-32/16.12.2011 год. на МТИТС е наложено административно наказание “глоба” в размер на 1500 лева. В жалбата се твърди, че решението на районния съд е неправилно поради нарушение на материалния закон и неправилна оценка на доказателствата по делото. Иска се отмяна на обжалваното решение и потвърждаване на наказателното постановление.

Ответникът по касационната жалба, чрез процесуалния си представител, оспорва основателността й. 

Прокурорът при ДОП дава заключение за неоснователност на касационната жалба. Счита, че решението на районния съд е правилно и законосъобразно, поради което следва да бъде оставено в сила. 

Касационната жалба е подадена в законния срок от лице, участвало във въззивното производство, решението по което е неблагоприятно за него, поради което съдът приема, че жалбата е допустима.

Разгледана по същество, в рамките на предявените касационни основания, съобразно правилото на чл. 218, ал.1 от АПК, настоящият състав счита същата за неоснователна по следните съображения:

С обжалваното решение Каварненският районен съд е отменил процесното НП с мотива, че е издадено в нарушение на чл.52, ал.4 от ЗАНН, без да са разследвани спорните обстоятелства и при липса на категорични доказателства, че е извършено нарушение на чл. 43, ал. 1, т. 1, б.”б” във вр. с чл. 30, ал. 1, т. 4  от Наредба № Н-32/16.12.2011 год. на МТИТС.

Производството пред районния съд е било образувано след отмяна на решение №  68 / 12. 07. 2016 год. по НАХД № 57 / 2016 год. по описа на Районен съд – Каварна с решение № 471 / 15. 12. 2016 год. по КНАХД № 468/2016 год. по описа на Административен съд-Добрич и връщане на делото за ново разглеждане от друг състав на съда със задължителни указания за събиране на нови доказателства и изясняване на фактическата обстановка по спора. 

От събраните по делото доказателства при първоначалното и повторното му разглеждане се установява, че на 20. 11. 2015 год. срещу П.И.П. е съставен АУАН за това, че на 15. 01. 2015 год. около 10. 07 ч. в с.Дуранкулак, община Шабла, ул. “Втора” № 14 в КТП на “Златната рибка” ЕООД, притежаващо разрешение за извършване на периодични годишни технически прегледи на ППС с № 1236, при извършване на периодичен преглед за техническа изправност на автомобил марка “Опел Вектра” с рег. № ********с протокол № 7186203, идентифицирал се в информационната система “Прегледи” като председател на комисия, е допуснал извършването на прегледа в нарушение на изискванията, определени в Наредба № Н-32 на МТ, без да е представен документ за платен данък върху автомобил, дължим към деня на извършване на периодичния преглед съгласно чл. 60, ал. 6 от ЗМДТ или документ, че е освободен от данък съгласно чл. 58 от ЗМДТ. В протокола за извършен преглед на автомобила, подписан от П. в качеството му на председател на комисията, е посочено, че документ за платен данък за автомобила е представен. От друга страна, от представеното писмо № 08-00-00-196/ 06.11.2015 год. на Заместник председателя на Държавна агенция “Национална сигурност” се установява, че за автомобила липсва платен данък. Във връзка с установеното противоречие в двата документа административният съд е дал подробни указания за изясняване на спорните обстоятелства по делото.

В изпълнение на указанията на касационната инстанция при новото разглеждане на делото районният съд е установил, че информационната система за извършване на периодични технически прегледи за проверка на техническа изправност на ППС е внедрена в КТП „Златната рибка“ ЕООД гр.Каварна на 19.11.2012г., но е свързана с базата данни на общината за проверка на платен данък на 18.01.2016г., в резултат на което е приел, че към датата на нарушението председателят на комисията, извършваща прегледи, не е могъл да извърши проверка чрез информационната система платен ли е данъкът в общината. Фактът, че данъкът не е платен, не води до абсолютен и категоричен извод, че лицето, представило процесното МПС за преглед, не е представило някакъв документ за плащане на данък и че председателят на комисията е допуснал извършването на прегледа, без да му е бил представен документ за платен данък. В мотивите към решението е посочено, че в нарушение на чл.52, ал.4 от ЗАНН наказващият орган не е извършил проверка на спорните обстоятелства и е обосновал изводите си единствено и само на справката от ТД „Национална сигурност“ – Добрич. В резултат на това съдът е стигнал до извода, че наказателното постановление е издадено при липса на безспорни и установени по безсъмнен начин доказателства за извършено нарушение, което е основание за неговата отмяна като незаконосъобразно.

Така постановеното решение е правилно. Настоящият касационен състав споделя изводите на въззивния съд за недоказаност на нарушението.

Правилно и законосъобразно в мотивите към решението си районният съд е приел, че разпоредбата на чл.43, ал.1, б.“б“ от Наредба № Н-32 от 16.12.2011г. на МТИТС (наричана по-нататък Наредбата) следва да се тълкува и прилага във връзка с разпоредбата на чл.30, ал.4 от Наредбата, която казва, че документите по ал.1 т.4 се изискват, когато при автоматичната проверка не се получи потвърждение, че не се дължи данък върху превозното средство, като такова потвърждение се получава само когато информационна система за електронно регистриране на извършените периодични прегледи на ППС осигурява възможност за автоматична проверка за наличието на платен данък върху превозното средство – когато е предоставен технически съвместим с информационната система достъп до базата с данни за платен данък от съответната община, както и възможност за еднозначно идентифициране на документа за платен данък върху превозното средство – чл.11, ал.3, т.17 и т.18 от Наредбата (в сила от 01.09.2014г.).

По делото се установява, че в процесния пункт е въведена информационна система за електронно регистриране на извършените периодични прегледи на ППС, но към момента на прегледа не е бил осигурен достъп до базата с данни на общините за платени данъци за превозните средства, поради което не е имало как да се направи автоматична проверка за платен данък върху превозното средство и да се получи потвърждение, че не се дължи такъв данък. Разбира се, това не означава, че председателят на комисията е бил освободен от задължението преди началото на прегледа да провери представените документи, включително и документ за платен данък върху превозното средство, дотолкова, доколкото това обстоятелство е подлежало на вписване в протокола за извършен периодичен преглед (в графа „платен данък за ППС“), но без да има реалната възможност да извърши проверка в информационната система по чл.11, ал.3 и да получи потвърждение, че действително не се дължи данък върху превозното средство.

В случая в протокола от извършен периодичен преглед за техническа изправност на процесния автомобил е налице отбелязване от страна на председателя на комисията при идентификацията на ППС, че е платен данък за ППС, което предполага, че той е извършил проверка на изискуемите по чл.30, ал.1, т.4 от Наредбата документи. При липса на техническа възможност проверяващият да идентифицира еднозначно представения документ, удостоверяващ плащането, не би могло да му се вмени във вина извършването на технически преглед на автомобил, чийто данък не е платен, тъй като съответните държавни органи не са осигурили техническата възможност да се извършват реални и достоверни проверки за това обстоятелство. Същевременно в Наредбата липсва изискване към документа за плащане на данъка да се прилага и удостоверение от общината за липсата/наличието на задължения за данък ППС. Фактът, че в справката на Държавна агенция “Национална сигурност”е посочено, че не е заплащан данък за превозното средство към датата на прегледа в пункта, не влече непременно извод, че при прегледа не е представен никакъв документ за плащане, включително и манипулиран (неистински), както правилно е преценил и районният съд. При новото разглеждане на делото не са събрани доказателства, които да опровергават този извод, с оглед на което твърдяното нарушение не е безспорно доказано. Тежестта за доказване на извършеното нарушение от обективна и субективна страна е на наказващия орган, което той не е сторил нито в административнонаказателното производство, нито в съдебното производство, поради което правилно районният съд е приел, че наказателното постановление е издадено в нарушение на чл.52, ал.4 от ЗАНН и подлежи на отмяна като незаконосъобразно.   

 С оглед на гореизложеното настоящият състав на съда приема, че обжалваното решение е правилно, постановено в съответствие с данните по делото и материалния закон, поради което следва да бъде оставено в сила.  

Така мотивиран и на основание чл.221, ал.2 от АПК, Добричкият административен съд

                                              Р   Е   Ш   И  :

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 80/26.06.2017 год. по НАХД № 381/2016 год. по описа на Районен съд – Каварна.

РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

 

            ПРЕДСЕДАТЕЛ :                          ЧЛЕНОВЕ :