О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

№………………/29.08.2017г., град Добрич

 

          ДОБРИЧКИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, в закрито съдебно заседание на двадесет и девети август през две хиляди и седемдесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СИЛВИЯ САНДЕВА

 

          като разгледа докладваното от председателя адм. дело № 474 по описа на Административен съд - Добрич за 2017г., намери следното :

 

           Делото е образувано по подадена чрез пълномощник жалба от В.Е.Ч. *** срещу отказ на ОСЗ – Балчик за регистрация на заявление по чл.70, ал.1 от ППЗСПЗЗ, обективиран в писмо с изх.№ АР-16-199/02.08.2017г.   

Съдът, като постанови на разглеждане жалбата, намира следното : Предмет на оспорване с жалбата е отказ на общинска служба по земеделие, постановен по реда на чл.70, ал.1 от ППЗСПЗЗ, във вр. чл.37б, ал.3 от ЗСПЗЗ, който по естеството си е индивидуален административен акт по смисъла на чл.21, ал.4 от АПК. С оглед на това, както и с оглед на разпоредбата на §19, ал.1 от ЗИД на АПК (ДВ, бр.39 от 2011г., изм. ДВ, бр.58 от 2017г.), която въвежда специална родова подсъдност за обжалване на индивидуалните административни актове по ЗСПЗЗ и правилника за прилагането му и отказите за издаването им, изключваща общите правила за подсъдността по чл.132 от АПК, компетентен да се произнесе по жалбата е районният съд по местонахождението на имотите или в случая РС – Балчик, който следва да прецени нейната допустимост и основателност. Предвид изложеното делото не е подсъдно на Административен съд – Добрич и следва да се бъде изпратено на надлежния съд. 

Водим от горното и на основание чл.135, ал.2, във вр. чл.135, ал.1 от АПК, Добричкият административен съд

 

О   П   Р   Е   Д   Е   Л   И   :

 

ПРЕКРАТЯВА производството по АД  № 474/2017 год. по описа на Административен съд –Добрич.

ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Районен съд – Балчик.

Определението не подлежи на обжалване.

Препис от определението да се изпрати на страните.    

 

 

Административен съдия :