Р Е Ш Е Н И Е

 

414 /27.10.2017г., град Добрич

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

                        АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ДОБРИЧ, в открито съдебно заседание на седемнадесети октомври през две хиляди и седемнадесета година, ІІ касационен състав:

 

                                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: КРАСИМИРА ИВАНОВА

                                                                         ЧЛЕНОВЕ: НЕЛИ КАМЕНСКА

                                                                                                 МИЛЕНА ГЕОРГИЕВА

 

                        При участието на прокурора ВИОЛЕТА ВЕЛИКОВА и секретаря СТОЙКА КОЛЕВА разгледа докладваното от председателя КАНД № 473/2017 г. по описа на АдмС - Добрич и за да се произнесе, взе предвид следното:

                        Производството е по реда на чл. 208 и сл. от АПК, във връзка с чл. 63, ал. 1, изр. 2 от ЗАНН.

Образувано е по касационна жалба вх. № 1878 от 21.08.2017 г. от "Херос Комюникейшън холдинг" ЕООД, ЕИК 103132848, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. "Ал. Константинов" № 37, представлявано от управителя Й.А.С., подадена чрез адв. Р.Д., ВАК, срещу Решение № 81 от 27.06.2017 г. по НАХД № 419/ 2016 г. по описа на Районен съд - Балчик.

С жалбата се настоява, че постановеното от РС – Балчик решение  е неправилно поради нарушение на материалния закон и необосновано, като се сочи, че това са пороци по смисъла на чл. 209, т. 3 от АПК и съставляват касационни основания по този законов текст. Прави се оплакване, че съдът въобще не е обсъдил довода на въззивника, че не му е връчван АУАН, въз основа на който да е издадено НП. В този смисъл се пледира, че е налице нарушение на правото на защита спрямо въззивника, тъй като при липса на връчен АУАН е бил лишен от възможността да направи обосновани обяснения или писмени възражения. Счита, че не е ясно кое е лицето, подписало се за свидетел при отказа и как е прието, че управителят на дружеството е отказал получаване на НП. В тази връзка настоява, че съдебното решение е неправилно, тъй като съдът не е констатирал сторените в административнонаказателното производство. Иска отмяна на първоинстанционното съдебно решение и отмяна на НП изцяло.

В съдебно заседание касаторът, редовно призован, не се явява управителят, представлява се от адв. Р.Д., редовно упълномощен, който поддържа жалбата. Няма искания по доказателствата.

Ответникът, редовно призован, не се представлява в съдебно заседание, не изразява становище по жалбата.

Представителят на Окръжна прокуратура - Добрич излага становище за неоснователност на касационната жалба.

Жалбата е подадена от надлежна страна, в законоустановения срок и е процесуално допустима. Разгледана по същество, е неоснователна.

Съображенията за това са следните:

С оспореното решение Балчишкият районен съд е потвърдил наказателно постановление № 32/30.04.2015 г., издадено от Председателя на Комисията за регулиране на съобщенията (КРС), с което на основание чл. 324, ал. 5, във връзка с чл. 66, ал. 1, във връзка с чл. 72 от Закона за електронните съобщения (ЗЕС), както и т. ІІ от Списъка на мрежите и услугите, чрез които се осъществяват обществени електронни съобщения при спазване на общи изисквания, е наложено на касатора административно наказание "имуществена санкция" в размер на 3 000 лева, за това че на 08.09.2014 г., в гр. Балчик, „Херос Комюникейшън холдинг“ ЕООД предоставя обществена електронна съобщителна услуга – „разпространение на радио- и телевизионни програми“ чрез кабелна мрежа, без да е подало уведомление до КРС, съгласно чл. 66, ал. 1 от ЗЕС.

Съответният състав на БРС е приел жалбата за допустима. Разгледал е същата, като е приел следната фактическа обстановка, а именно, че въз основа на подадена жалба от гражданин, в търговски обект в гр. Балчик, стопанисван от дружеството – жалбоподател, е инициирана проверка от контролните органи на КРС – гр. София, която е извършена на 08.09.2014 г., като при проверката е установено, че дружеството  предоставя обществена електронна съобщителна услуга – „разпространение на радио- и телевизионни програми“ чрез кабелна мрежа, без да е подало уведомление до КРС, съгласно чл. 66, ал. 1 от ЗЕС. Отбелязал е, че е съставен КП, в който е описана твърдяната от проверяващите фактическа обстановка. За установеното нарушение св. Любомир Петров съставя АУАН, а в резултат на него административнонаказващият орган издава НП № 32 от 30.04.2015 г., с което е наложил за извършеното нарушение имуществена санкция от 3000 лв. на дружеството. Съдът е отразил, че е приел така описаната фактическа обстановка за установена на база събраните гласни и писмени доказателства. 

БРС е счел, че в административнонаказателното производство не са допуснати съществени процесуални нарушения. Посочил е, че актът за установяване на административното нарушение и наказателното постановление са издадени от компетентните за това органи, и в тях присъстват всички реквизити, предвидени съответно в чл. 42 и чл. 57 ЗАНН. Обсъдил е, че наложената санкция е минималната по закон, както и че не са налице предпоставките за прилагане на чл. 28 от ЗАНН предвид обществените отношения, които са засегнати с установеното административно нарушение.

Настоящият състав изцяло споделя изводите на БРС. Решението е правилно и законосъобразно.

На първо място, въззивникът не е оспорил констатираното нарушение. Позовал се е единствено на обстоятелството, че не му е бил връчен АУАН, поради което не е могъл да направи възражения. По отношение на НП също е възразил, че контакт с него не е осъществяван, а не е бил и търсен. Вярно е, че РС не е изложил конкретни мотиви по отношение тези оплаквания, но липсата им не променя изводите на БРС за доказаност на административното нарушение и за липса на съществени процесуални нарушения в административнонаказателното производство, от което произтича и правилността на първоинстанционното съдебно решение. Това е така, защото в преписката са налице достатъчно писмени доказателства, от които се установява, че е изпълнена процедурата по връчване на АУАН и НП. Освен това, дори АУАН да не е бил връчен, макар и да е изпълнена процедурата за връчване при отказ, наказаното лице се е възползвало от възможността да подаде жалба до съда. Образувано е съдебно производство, при което е могло да представи доказателства, да оспори писмените и да защити правата си. В този смисъл дори да е допуснато нарушение по връчване на АУАН, то то не е съществено и не е довело до нарушаване правата на наказания. Същото се отнася и до връчване на НП. По отношение твърдението, че не е известно кое е лицето, удостоверило отказа за връчване на АУАН, то няма направени никакви искания пред БРС в тази връзка, поради което не може наказаният да черпи права от пасивното си поведение.  

Съгласно разпоредбата на чл. 66, ал. 1 от ЗЕС, обществени електронни съобщения се осъществяват, след подаване на уведомление до Комисията. Мрежите и/или услугите, чрез които се осъществяват обществените електронни съобщения, се посочват в списък, приет от комисията след обществено обсъждане, съгласно чл. 72, ал. 1 от същия закон. В конкретния случай по делото са приети като доказателства КП от извършената проверка, в който е отразено, че е представен 18 – месечен договор за пакетна услуга, включваща достъп до интернет и кабелна телевизия, сключен между наказаното лице и физическо лице, представени са справки за извършени плащания от абоната. Посочено е, че е извършена проверка на адрес на физическо лице и е установено предоставянето на услугата на това физическо лице. В самия КП е отразено, че информация за отделните видове договори е почерпана лично от управителя на дружеството – жалбоподател. Описаните в КП доказателства са приети като такива по съдебното дело. Всички тези доказателства сочат, че са осъществявани електронни съобщения, като изложеното от АНО, че не е имало уведомление за това до КРС, не е опровергано.

Касаторът всъщност не оспорва фактическите констатации, приети от първоинстанционния съд. Излага само доводи за процесуални нарушения, но твърденията му са голословни и неоснователни.

При извършената служебна проверка касационната инстанция не констатира пороци, водещи до недопустимост или нищожност на обжалваното решение.

С оглед горните съображения, не се установяват и сочените в жалбата основания за неговата отмяна. Ето защо, като постановено при съблюдаване на съдопроизводствените правила и в съответствие с материалния закон, решението следва да се остави в сила.

Мотивиран от горното, Административен съд - Добрич, ІІ касационен състав,

 

РЕШИ:

 

ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 81 от 27.06.2017 г. по НАХД № 419/ 2016 г. по описа на Районен съд - Балчик.

Решението е окончателно.

 

             ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                  ЧЛЕНОВЕ: