Р  Е Ш Е Н И Е

518

гр.Добрич, 22.12.2017 година.

 

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

          Добричкият  административен съд,в публично съдебно  заседание на двадесет и трети ноември  две хиляди и седемнадесета година в състав:

 

                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ:  МИЛЕНА  МАРКОВА-ГЕОРГИЕВА

 

при участието на секретаря МАРИЯ МИХАЛЕВА, като разгледа докладваното от  съдия  Георгиева административно дело № 471 по описа на съда за 2017год., за да се произнесе,  взе предвид следното:

          Делото е образувано по жалба,уточнена писмено, с деловоден индекс на Административен съд-Добрич - вх.№ 1876/21.08.2017г. от И.Д.И., ЕГН ********** ***, като управител и  собственик на ЕТ „И.И.-Еко“, ЕИК ***,  срещу Заповед № 357з-1576/ 27.07.2017г. на ВПД Директор на ОД на МВР-Добрич,с която е отказано възстановяването на идентификационен номер на полуремарке „Дженерал трелърс“, с рег. № *** и рама № 2S368201- по документи.

           В жалбата се твърди, че заповедта е неправилна и незаконосъобразна.Излагат се много подробни съображения за твърденията.Описват се действията на административния орган свързани със заявлението за възстановяване на идентификационния номер на полуремаркето, като се изразява становище за предубеденост,предвид обстоятелството,че е била извършена вече експертиза от същия този орган, в друго административно производство. Иска се заповедта да бъде отменена,като административният орган бъде задължен да довърши процедурата по възстановяване на идентификационния номер на ППС. В съдебно заседание жалбата се поддържа от адв.Х.Х.. Претендира присъждане на сторените по делото разноски.

           Ответникът се представлява от юрисконсулт Максим Желев,който оспорва жалбата и изцяло поддържа заповедта.

           От събраните по делото доказателства,съдът приема от фактическа и правна страна следното:

          По допустимостта на жалбата:

           Оспорваната заповед е индивидуален административен акт по смисъла на чл.21, ал. 1 от АПК,който подлежи на съдебен контрол пред административния съд.Жалбата срещу него е подадена от лице,с право да го оспори като неблагоприятен за него и в срока по чл.149,ал.1 АПК, предвид което жалбата е процесуално допустима,а разгледана по същество е основателна ( л.9 и л.4).

              Административното производство по издаване на оспорваната заповед е започнало по заявление на едноличния търговец вх.№ 357000-5276 от 19.07.2017г. за възстановяване на идентификационен номер на полуремарке „Дженерал трелърс“, с рег. № *** и рама № 2S368201- по документи (л.20).

           По повод заявлението,до ВПД Директор на ОДМВР-Добрич,на 25.07.2017г. е изготвена докладна записка,подписана от Началник гл. инспектора Ж.Минев. Докладната записка е относно Отказ за възстановяване на идентификационен номер на полуремарке „Дженерал трелърс“, с рег. № *** и рама № 2S368201- по документи, след отказ за пререгистрация със заповед №851-89/15.12.2015г. на Началника на Сектор „ПП“ при ОДМВР-Добрич, потвърден с Решение №8056/22.06.2017г. на Върховен административен съд.В докладната е записано,че по заявлението е извършена проверка. За установеното при проверката в докладната се описват много подробно всички действия на заявителя и административния орган от 13.05.2014г.,когато от името на управителя на ЕТ“И.И.-Еко“ е подадено заявление за пререгистрация на въпросното ремарке с  рег. № *** и рама № 2S368201- по документи, до 22.06.2017г., когато е постановено Решение № 8056 на Върховен административен съд, с което е потвърден отказа на Началника на С-р „ПП“ при ОДМВР-Добрич да пререгистрира полуремаркето. На 27.07.2017г. е издадена процесната заповед. Видно от съдържанието на заповедта, в нея буквално се възпроизвежда текста на докладната.В заключението на обстоятелствената част се казва,че „в протеклата вече процедура по пререгистрация,извършената допълнителна проверка и проведените мероприятия и дейност по идентификация е констатирана невъзможност да бъде установен автентичния идентификационен номер (ИН) на посоченото ремарке т.е.,още на етап представяне на комисията по МПС на 21.05.2014г. и повторно на 18.03.2015г. ,ако е съществувала една от хипотезите по  Инструкция І-185/06.12.2002г. и е бил установен идентификационния номер е щяло да се вземе решение за възстановяването му и докладвано по съответния ред на Директора на ОДМВР-Добрич, за издаване на съответния индивидуален административен акт.Като правно основание за отказа са посочени чл.143,ал.4 от ЗДвП,във връзка с Раздел І,чл.3 от Инструкция І-185/06.12.2002г.

           Нормата  на чл.143,ал.4 от ЗДвП гласи,че възстановяването на идентификационния номер се извършва по ред, определен от министъра на вътрешните работи съгласно чл. 3 от Инструкция І-185/06.12.2002г.,не подлежи на възстановяване ИН на ППС, чийто оригинален (автентичен) номер не е установен.Невъзможността да се установи оригиналния (автентичен) номер на ППС е законово основание за отказ, но тази   невъзможност се установява по реда и при условията на чл.5-8 от Инструкцията, където е разписано, че случаите, при които ИН на ППС подлежат на възстановяване, се разглеждат от нарочно определени за целта комисии, които разглеждат придружаващите превозното средство документи и сверяват идентификационните данни, съдържащи се в тях, за съответствие с наличните по него. За резултатите от проверката комисията издава протокол за възстановяване на ИН, в който се прави кратко описание на ППС, състоянието на ИН, извършените от комисията действия и приложените документи, като се отразява и установеният оригинален ИН на ПС, който подлежи на възстановяване. Т.е. назначената комисия има компетентността да извършва всички правно – технически действия по установяване на ИН на ППС и да се произнася с протокол за възстановяването му или за невъзстановяването му в случай, че не е установен оригиналния номер на ППС, в резултат на което Директорът на ОД на МВР постановява в условията на обвързана компетентност съответния административен акт. В конкретния случай се установява,че подобни действия не са извършени.В административната преписка по заявлението липсва заповед,с  която да е определена комисия за целта. Липсва и протокол,обективиращ невъзможността за възстановяване на ИН на ППС. От представените в преписката доказателства се установява,че административният орган се е позовал на факти,установени в производство по пререгистрация на полуремаркето, а това е друго административно производство.Отделен е въпросът,че в другото производство са налице достатъчно доказателства за установяемост на ИН. Липсват каквито и да било действия от страна на административния орган, след датата на подаване на заявлението-19.07.2017г., което според съда се равнява на липса на извършена процедура по подаденото заявление. Това  е процесуално нарушение,водещо до отмяна на оспорвания административен акт. Въпреки това съдът счита, че следва да прецени материалната законосъобразност на акта на база на посочените в него фактически основания за издаването му, като провери дали те действително са съществували и ако отговорът на този въпрос е положителен - следват ли от тях по силата на правната норма разпоредените от административния орган правни последици, т. е, законосъобразността на административния акт се преценява въз основа на фактите, посочени в него. Административният орган е посочил като фактическо основание за отказа невъзможността за установяване на оригиналния ИН на ППС и именно този факт подлежи на обсъждане в настоящото производство.От всички представени по делото писмени доказателства се установява,а и между страните не се спори, че в областта на номер на рама са налице следи от механична интервенция. Номера е набит с нестандартен шрифт.В тази насока е и заключението по назначената СТЕ. Според вещото лице, цифрите по номера не са разположени в хоризонтал. ИН не се поставя от човек, а в заводски условия автоматично,като знаците имат строго определена позиция по вертикал и хоризонтал,което в случая не е налице.Според вещото лице обаче, този номер напълно съвпада с номера на заводската табела,който номер в последните си цифри се отнася за конкретното превозно средство.От това следва,че оригиналният, (автентичен) номер е установен и процедурата по неговото възстановяване съгласно приложимата инструкция следва да бъде проведена,независимо от постановения отказа за пререгистрация на полуремаркето.Административният орган се е позовал именно на този отказ,но  както вече се каза, административното производство по пререгистрация и по възстановяване на номера на рама са различни производства и правните основания за завършването им с отказ са различни. Наличието на механична интервенция в областта на номера на рамата е законово основание за отказ от пререгистрация, но не е такова да се откаже възстановяването на номера. Напротив, именно наличието на такава интервенция е основание за провеждане на производство по възстановяване на номера, ако той е установяем. А това в случая е така и се потвърждава не само от заключението на вещото лице,но и от  мотивите на представените съдебни актове,с които е потвърден отказа за пререгистриране на полуремаркето. В мотивите на решение №87/04.04.206г., постановено по адм.д.№ 10/16г. по описа на АдмС-Добрич,с което е отхвърлена жалбата на ЕТ „И.И.-Еко“, срещу заповед №851з-89 от 15.12.205г. за отказ за пререгистрация на полуремарке „Дженерал трелърс“, с рег. № *** и рама № 2S368201- по документи, съдът е обсъдил обстоятелството,че ИН на полуремаркето не е установен и това е основание за законосъобразност на оспорвания акт,но това не преклудира възможността жалбоподателят да поиска възстановяване на номера,тъй като са налице вторични идентификационни данни – номерът е възпроизведен на заводските табели и е установяем. Идентични мотиви са изложени и в решението ВАС, с което е оставено в сила цитираното решение на АдмС-Добрич,като се отбелязва,че за да се проведе производство по възстановяване е необходимо касаторът да направи искане за провеждане на административно производство по възстановяване на ИН.  

          При така установеното съдът прецени,че процесната заповедта е издадена от компетентен административен орган,при спазване на чл.59 АПК, относно  изискванията за съдържание и форма на административния акт, но същият е издадена при неправилно приложение на материалния закон.

          Нормативната уредба не ограничава начините, по които може да бъде извършена идентификация на номера на рамата.Съгласно §2, т.8 от ДР на Наредба № І-45/2000г. "Идентификация" е съвкупност от действия, извършвани за сверяване данните на идентификационните номера от документите с тези върху превозното средство; проверка на превозното средство в АИС ИД - НШИС; проверка в масива за регистрирани превозни средства по идентификационен номер и по регистрационен номер (ако има регистрация); проверка за наличие на данни в масива за марки и модели; проверка в международните масиви за издирвани МПС; проверка в международните масиви за регистрирани МПС;проверка за съответствие на всички данни на представеното превозно средство с данните, описани в документите за собственост и произход; проверка на ПС за изменение в конструкцията.

           Съгласно т. 9 от същата норма, "Идентификационен номер" е подредена комбинация от знаци, поставена върху превозното средство от производителя с цел идентифицирането му. В случая без каквото и да е съмнение процесното полуремарке е идентифицирано и са налице всички условия за възстановяването на ИН. Този факт не се изменя и от обстоятелството, че административният орган смесва двете процедури по регистрация на МПС и по възстановяване на идентификационния номер на превозното средство.Ето защо, в случая са налице  всички условия, да бъде възстановен ИН на полуремарке „Дженерал трелърс“, с рег. № *** и рама № 2S368201- по документи.  Като е издал оспорваната заповед,с която е отказано възстановяването на ИН, ВПД Директор на ОДМВР-Добрич е постановил един незаконосъобразен ИАА, който  следва да се отмени,като преписката му се върне за ново произнасяне по заявлението на едноличния търговец.

           При този изход на делото,съобразно изричната разпоредба на чл.143,ал.1 АПК,   ОД на МВР Добрич,дължи на жалбоподателя направените съдебни разноски в размер на 550 лева,представляващи платена държавна такса в размер на 50 лева, платен адвокатски хонорар в размер на 300 лева и хонорар за вещото лице в размер на 200 лева, които  съдът счита за доказани.

           Така мотивиран, както и на основание чл. 173, ал. 2 от АПК, Административен съд Добрич

          

     

Р Е Ш И :

 

 

           ОТМЕНЯ по жалба от И.Д.И., ЕГН ********** ***, като управител и  собственик на ЕТ „И.И.-***, Заповед № 357з-1576/ 27.07. 2017г. на ВПД Директор на ОД на МВР-Добрич,с която е отказано възстановяването на идентификационен номер на полуремарке „Дженерал трелърс, с рег. № *** и рама № 2S368201- по документи.

           ОСЪЖДА   ОД на МВР-Добрич да заплати на ЕТ „И.И.-***,сумата в размер на 550 (петстотин и петдесет)  лева разноски по делото.

            ИЗПРАЩА делото като преписка на административния орган - ВПД Директор на ОД на МВР-Добрич, за ново произнасяне по заявлението на И.Д.И., ЕГН ********** ***, като управител и  собственик на ЕТ „И.И.-***-5276/19.07.2017г.,  при спазване на указанията в мотивите на решението, по тълкуване и прилагане на закона.

            Решението може да се обжалва с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението до страните.

 

                                                                      АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: