Р Е Ш Е Н И Е

502

гр. Добрич, 13.12.2017г.

 

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

          АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД-ДОБРИЧ, в публично съдебно заседание на четиринадесети ноември две хиляди и седемнадесета година ІІ кас.състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: КРАСИМИРА  ИВАНОВА

ЧЛЕНОВЕ: 1. НЕЛИ  КАМЕНСКА

                            2. МИЛЕНА  ГЕОРГИЕВА

 

при участието на прокурора ЗЛАТКО ТОДОРОВ  и секретаря СТОЙКА КОЛЕВА, разгледа докладваното от съдия Георгиева касационно адм. дело №  470 / 2017 г. по описа на АС- Добрич.

          Производството е по реда на глава ХІІ /чл. 208 и сл./ от АПК на касационните основания по чл. 348 от НПК и е образувано по жалба от ОО „Автомобилна администрация“ Добрич,срещу Решение № 263/ 04.07.2017 г., по н.а.х. дело № 308/2017 г. по описа на Районен съд-Добрич, с което е отменено Наказателно постановление  № 28-0000023/02.02.2017 година, издадено от Началника на ОО „АА“ Добрич. С отмененото наказателно постановление, на А. К. А. ***,ЕГН **********,    за допуснато  нарушение по чл.21,ал.1,т.11 от Наредба №34/06.12.1999г. на МТ, на окнование чл.105,ал.1 от ЗАвП е наложено административно  наказание в размер на 200 лева. 

          Касаторът намира, че районният съд не е оценил събраните доказателства и не е стигнал до правилен извод относно наличието на извършено нарушение. Представя писмени доказателства. Иска от съда да отмени оспорваното решение и да потвърди наказателното постановление.В съдебно заседание,редовно призован, не се представлява.

          Ответникът,редовно призован, не се явява и представлява. Депозира писмен отговор,чрез процесуалния си представител,в който оспорва жалбата.  

          Представителят на ОП – Добрич изразява становище, че жалбата е неоснователна, а решението на РС-Добрич е правилно и законосъобразно, предвид което пледира да бъде потвърдено.От представените по делото снимки, съдът непосредствено е видял,че автомобилът е жълт.

          Касационният съд,като прецени събраните по делото доказателства и доводите на страните, в рамките на наведените от жалбоподателя касационни основания и предвид разпоредбата на чл. 218 ал. 2 от АПК, намира за установено следното:

          Касационната жалба е подадена в срок и е процесуално допустима,а разгледана по същество е неоснователна и следва да бъде оставена без уважение.          

          За да отмени наказателното постановление районният съд приема, че при издаването на наказателното постановление не са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила, които могат да са основание за отмяна на наказателното постановление на процесуално основание.Актът е съставен в присъствие на нарушителя и свидетел, съдържа реквизитите по чл. 42 от ЗАНН и му е надлежно връчен. НП е издадено в рамките на преклузивния срок по чл. 34, ал. 3 от ЗАНН, от компетентен административнонаказващ орган, но е незаконосъобразно. Съдът е цитирал текста на чл. 21, ал. 1 т. 11 от Наредба № 34 от 1999 г. за таксиметров превоз на пътници, сочена за нарушена която гласи, че лекият таксиметров автомобил трябва да бъде трайно боядисан в жълт цвят без облепване на автомобила с фолио. След като се е убедил,че процесният автомобил е боядисан в жълт цвят,съдът е преценил, че неправилно административно-наказващият орган е констатирал нарушение по чл. 21, ал. 1 т. 11 от Наредба № 34/1999 г. на МТ,след като неправилно е установил, че автомбилът не е трайно боядисан в жълт цвят. Това е довело до постановяване на едно неправилно и незаконно НП, което следва да бъде отменено.

          Касационният състав напълно споделя  изводите на съда. Решението е  правилно и законосъобразно.При постановяването му решаващият съд е извършил цялостна проверка на обжалваното НП, съгласно задължението по чл. 312 и чл. 313 НПК, приложим по препращане от чл. 84 ЗАНН. Съдът не е нарушил процесуалните правила и относно събирането на допустимите и относими към спора доказателства, обсъдил е доводите на страните. В мотивите към решението е направено изложение на установените от събраните по делото фактически обстоятелства и на следващите от тях правни изводи, възприети и от настоящият съдебен състав.

          Наказателното постановление е издадено въз основа на АУАН бланков № 230746/20.01.2017 г., съставен от П.Х.Й.-гл. инспектор при ОО "АА" гр. Добрич, за това, че А.А. на 20.01.2017 г. около 10.45ч. в гр. Добрич, на таксиметрова стоянка до кръстовището на ул. "Кирил и Методий" и ул. Максим Горки до ДТ "Йордан Йовков" престоява за изчакване на клиенти с лек таксиметров автомобил "БМВ 320 Д" с рег. №  хххххх  с открит знак "такси", включен ЕТАФП на режим "Свободен" с попълнен пътен лист № 16 от пътна книжка А№ 0001, като при проверката е констатирано, че А. К. А., в качеството си на водач на лек таксиметров автомобил престоява за изчакване на клиенти с автомобил рег. № хххххх, който не е боядисан в жълт цвят.

          Неоснователно е възражението на касатора,че районният съд не е оценил събраните доказателства и не е стигнал до правилен извод относно наличието на извършено нарушение.

          В административнонаказателната преписка се съдържат фотоснимки, направени на  автомобила,представени на флаш-памет. В с.з. на 26.04.2017 г. съдът в присъствието на свидетелите и защитника се е запознал със съдържанието на записа, като  се е убедил, че цветът на автомобила е жълт и е пояснил,че съдът не е в състояние да конкретизира и упомене всички нюанси на жълтия цвят, а и законът не се интересува от това.

          От изисканата служебно и приложена по делото  справка от регионална база КАТ относно процесния автомобил се установява,че автомобилът е посочен като жълт.Следва да се отбележи,че представените в касационното производство писмени доказателства не опровергават установеното от решаващия съд. Автомобилът е посочен като жълт както в Удостоверение за техническа изправност на ППС,така и в Свидетелството за регистрация на МПС.

           Касационният състав установие Решаващият съд е преценил внимателно всички доказателства по делото поотделно и в тяхната съвкупност и е основал решението си върху приетите от него за установени обстоятелства по делото и върху закона. Вътрешното убеждение на съда е формирано при условията на непосредственост, след като са събрани и проверени при условията на НПК всички възможни и необходими доказателства, свързани с предпоставките за възникване на административно наказателната отговорност на нарушителя.Това, че след преценка на доказателствата са направени едни, а не други изводи, без да са изопачени доказателствата и без да се е стигнало до логично противоречие в обосновката, не може да се направи извод в смисъл, че решението е незаконосъобразно.        

          Предвид гореизложеното, касационната жалба е неоснователна и следва да бъде оставена без уважение,а решението на РС-Добрич, като правилно и законосъобразно, следва да бъде оставено в сила.

           Така мотивиран, както и на основание чл. 221, ал. 2 от АПК, съдът

 

                                                                Р Е Ш И                      

 

            ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 263/ 04.07.2017 г., по н.а.х. дело № 308/ 2017 г. по описа на Районен съд-Добрич.

РЕШЕНИЕТО  не подлежи на обжалване.    

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                       ЧЛЕНОВЕ: