ОПРЕДЕЛЕНИЕ

№………/17.08.2017 год.,гр.Добрич

 

         Добричкият административен съд, в закрито заседание на седемнадесети  август две  хиляди и седемнадесета година, като разгледа докладваното от  съдия Теодора Милева  частно административно дело № 468 по описа на ДАС за 2017 г. и  за да се произнесе, взе предвид следното :

 

Производството е по реда на чл. 166, ал. 4, във вр. с, ал. 3, във вр. с, ал. 2 от Административно - процесуалния кодекс /АПК/.

 

Образувано е по жалба на М.С.Д. ***, чрез адв. Асен Димов – ВАК срещу Заповед №17-0240-000241/31.07.2017 г. на Началник група в РУ Балчик при ОД на МВР гр. Добрич. В жалбата се съдържа особено искане за спиране на допуснатото по силата на закон предварително изпълнение на заповедта, с която му е наложена принудителна административна мярка - прекратяване на регистрацията на ППС за срок от 6 месеца до 1 година, а именно за 190 дни на осн. чл.171, т.2А от ЗДвП.

                 След преценка на наведените с жалбите доводи и на доказателствата по делото, съдът счита искането за спиране на заповедта за ДОПУСТИМО, предвид наличието на подадена жалба срещу акта по същество, но НЕОСНОВАТЕЛНО по същество, по следните аргументи:

Съгласно чл. 166, ал. 2 от АПК при всяко положение на делото до влизането в сила на съдебното решение, по искане на жалбоподателя, съдът може да спре предварителното изпълнение, допуснато с влязло в сила разпореждане на органа, издал акта, ако то би могло да причини на оспорващия значителна или трудно поправима вреда, като изпълнението може да се спре от съда само при наличието на нови обстоятелства. При тези предпоставки и условия може да се спре и допуснатото по силата на закона предварително изпълнение на акта (чл. 166, ал. 4 от АПК). Ето защо, в това производство жалбоподателят следва да докаже наличието на реална и обективна опасност лично за него да настъпят вредни последици, които са значителни по своя размер или трудно поправими, като по своето естество и характер те трябва да са противопоставими на правата и интересът, които законът охранява.

                  В казуса с обжалваната Заповед17-0240-000241/31.07.2017 г. на Началник група в РУ Балчик при ОД на МВР гр. Добрич  спрямо молителя  е наложена принудителна административна мярка по чл. 171, т. 2А от ЗДвП- прекратяване на регистрацията на пътно превозно средство на собственик, който управлява моторно превозно средство, без да притежава съответното свидетелство за управление и/или е употребил алкохол с концентрация в кръвта над 0,5 на хиляда и/или наркотични вещества или техни аналози, както и при отказ да му бъде извършена проверка с техническо средство за установяване употребата на алкохол и/или наркотични вещества или техни аналози, или не изпълни предписанието за медицинско изследване на концентрацията на алкохол в кръвта му и/или за употреба на наркотични вещества или техни аналози, както и на собственик, чието моторно превозно средство е управлявано от лице, непритежаващо съответното свидетелство за управление - за срок от 6 месеца до една година;

 Съгласно приложимата разпоредба на чл. 172, ал. 6 ЗДвП, обжалването на заповедите за прилагане на ПАМ не спира изпълнението им, освен ако съдът разпореди друго. Следователно законодателят е преценил, че в тези случаи е налице особено важен държавен или обществен интерес, чиято защита ще се осигури с незабавното изпълнение на акта.

В настоящият казус е видно, че административният акт подлежи на незабавно изпълнение по силата на нормативен акт. Налице е допуснато по силата на закона предварително изпълнение на акта, което сочи, че законодателят презюмира наличието на особено важен държавен или обществен интерес. За разлика от хипотезите, когато с изрично разпореждане административният орган може да допусне предварително изпълнение на акта, само при наличието на предпоставките по чл. 60, ал. 1 от АПК, в които административният орган следва не само да посочи някоя от тях, но и подробно да я мотивира, в този случай органът издал акта не е длъжен да излага конкретни мотиви относно съществуването на някое от предвидените в чл. 60 от АПК условия, тъй като горните се предполагат по силата на закона. Обратно, целта на спиране изпълнението на административния акт е да се осигури защита на правния интерес на лицето, подало жалбата. При липсата на нормативно регламентирани критерии чрез които да се преценява основателността на искането за спиране на предварителното изпълнение на акта, съдебната практика е възприела като основен критерий възможността за настъпване на евентуални сериозни неблагоприятни последици от предварителното изпълнение на акта за жалбоподателя, които да са от такова естество, че да могат да се противопоставят по значимост на изброените в чл. 60, ал. 1 от АПК цели, съответно възможността от настъпване на значителни или труднопоправими вреди за жалбоподателя / арг. чл. 166, ал. 2 от АПК/. Презумпцията по закон е, че предварителното изпълнение на заповедта за налагане на ПАМ - "прекратяване на регистрацията на ППС“, респ. на обществения интерес, от голяма значимост, с оглед недопускане занапред на нарушение от вида на това, за което е наложена мярката, свързано с установяване наличието на алкохол в кръвта на водача и респ. недопускане извършването на ПТП с тежки последици. В тежест на жалбоподателя пред съда е да посочи и установи наличието на обстоятелства, поради които спирането изпълнението на заповедта е основателно.

За да се спре допуснатото по силата на закона предварително изпълнение на заповедта е необходимо адресатът на акта, искащ спиране, да докаже чрез надлежни доказателства, че то би могло да му причини значителна или трудно поправима вреда като настъпването й следва да е достатъчно вероятно. Жалбоподателят твърди, че прекратяването на регистрацията на ППС-то му, ще доведе до значителни вреди за домакинството му, в което само той работи и работата му е свързана с управление на автомобила. Не са представени никакви доказателства в тази връзка.

Съдът намира, че твърдените от жалбоподателя евентуални неблагоприятни последици от предварителното изпълнение на акта не са от такова естество, че да могат да се противопоставят по значимост на изброените в чл. 60, ал. 1 от АПК, респ. на презюмирания обществен интерес, налагащ допускане на предварително изпълнение на процесния акт.

     Доколкото по настоящото производство не е приложен документ за платена дължима държавна такса на съда, жалбоподателят следва да бъде задължен да я заплати.

 

Предвид изложеното и на основание чл. 166, ал. 4 от АПК, АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД Добрич, VІ състав

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

                  ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ  искането на М.С.Д. ***  да се спре предварителното изпълнението на оспорената Заповед№17-0240-000241/31.07.2017 г. на Началник група в РУ Балчик при ОД на МВР гр. Добрич.

                  ЗАДЪЛЖАВА М.С.Д. *** в седемдневен срок от получаване на настоящото определение да представи документ за платена държавна такса в размер на 10 /Десет/ лева по сметка на АС Добрич.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.

 

 

 

                                   АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: