Р Е Ш Е Н И Е

 

№ 421/30.10.2017г., град Добрич

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ДОБРИЧКИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД,  в открито съдебно заседание на десети октомври през две хиляди и седемнадесета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

КРАСИМИРА ИВАНОВА

ЧЛЕНОВЕ:

ТЕОДОРА МИЛЕВА

СИЛВИЯ САНДЕВА

           

При участието на прокурора РУМЯНА ЖЕЛЕВА и секретаря Веселина Сандева разгледа докладваното от съдия САНДЕВА к.а.х.д. № 461/2017 год. по описа на Административен съд - Добрич и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на глава ХІІ от АПК.

Образувано е по касационна жалба на Р.Н.Г. с ЕГН ********** ***, срещу решение № 252/21.06.2017г., постановено по н.а.х.д. № 525/2017г. по описа на Добричкия районен съд, с което е потвърдено НП № 16-0851-002237/01.12.2016г. на началника на сектор ПП при ОДМВР – Добрич, с което на касатора е наложено административно наказание глоба в размер на 100 лева на основание чл.179, ал.2 от ЗДвП за извършено административно нарушение на чл.20, ал.2 от ЗДвП. В жалбата се изразява общо несъгласие с обжалваното решение и се иска то да бъде отменено. Твърди се, че липсата на писмени доказателства за извършеното ПТП е достатъчно основание за отмяна на НП въпреки установената фактическа обстановка чрез гласните доказателства по делото.                                  

Ответникът по касационната жалба не изразява становище по нея. 

Представителят на ДОП счита, че решението на ДРС е правилно и законосъобразно и следва да бъде оставено в сила.

Съдът, като прецени доводите на страните и събраните по делото доказателства, в рамките на наведените от жалбоподателя касационни основания, намира за установено следното:

Касационната жалба е подадена в срока по чл.63, ал.1 от ЗАНН, от легитимирана страна с правен интерес от обжалване на решението, като неизгодно за нея и е процесуално допустима, а разгледана по същество, е неоснователна по следните съображения :

С процесното НП касаторът е бил санкциониран за това, че на 05.11.2016г. около 23:40 часа в гр.Добрич, на бул. “Русия” № 49 до СОУ “Климент Охридски”, посока ул. “Дунав”, като водач на МПС губи контрол над автомобила си поради движение с несъобразена скорост, като се отклонява наляво от платното за движение и го напуска, удряйки се в оградни пана, поставени на разделителната лента, с което допуска ПТП с материални щети. 

За да потвърди наказателното постановление, районният съд е приел, че при издаването му не са допуснати нарушения, които да го опорочават, както и че нарушението е доказано по безспорен и категоричен начин от убедителните и непротиворечиви показания на актосъставителя и свидетелите на нарушението. Счел е за неоснователно възражението на жалбоподателя, че липсва протокол за ПТП с материални щети, защото съгласно чл.6 от Наредба № Із-41 от 12.01.2009г. за документите и реда за съставянето им при пътнотранспортни произшествия и реда за информиране между МВР, КФН и ГФ такъв протокол се съставя само, когато повредите са причинени в резултат на пътнотранспортно произшествие с един участник и МПС не е в състояние да се придвижи на собствен ход, докато в случая управляваният от жалбоподателя автомобил е бил в техническо състояние да се придвижи на собствен ход поради незначителните повреди по него, възникнали вследствие на произшествието.                  

Решението е правилно. 

Въз основа на правилно изяснената фактическа обстановка, за която са налице безспорни и категорични гласни доказателства, районният съд е направил законосъобразни и обосновани изводи, които се споделят от настоящата инстанция. Не са налице допуснати процесуални нарушения нито при събирането, нито при оценката на доказателствата по делото. Вътрешното убеждение на съда е формирано при условията на непосредственост, след като са събрани и проверени при условията на НПК всички възможни и необходими доказателства, свързани с административнонаказателната отговорност на нарушителя.

В жалбата си касаторът не е оспорил установената от гласните доказателства фактическа обстановка. Единственото му възражение е било в смисъл, че липсват писмени доказателства за извършеното ПТП, което правилно е било отхвърлено от съда като неоснователно с логични и подробни мотиви, които се споделят от касационната инстанция и не е нужно да се преповтарят.

Пред касационната инстанция касаторът не представя нови доказателства, които да водят до други по-различни изводи. АУАН, въз основа на който е издадено НП, е съставен от компетентен орган, съобразно изискванията на ЗАНН и ЗДвП, поради което и с оглед на разпоредбата на чл.189, ал.2 от ЗДвП се ползва с доказателствена сила до доказване на противното. Направените в него констатации не са опровергани от жалбоподателя с годни доказателствени средства. Формалното оспорване на акта с единствения мотив, че липсват писмени доказателства за извършеното ПТП, не е достатъчно, за да се приеме, че той не отговаря на обективната истина. След като презумптивната доказателствена сила на АУАН не е оборена в производството пред съда, следва да се приеме, че действителните факти по спора са такива, каквито са установени от органите на полицията в хода на административнонаказателното производство. Така е преценил и районният съд, за да стигне до единствения правилен и законосъобразен извод, че касаторът е извършил вмененото му с НП административно нарушение от обективна и субективна страна. След правилно установените факти и обстоятелства са направени напълно законосъобразни правни изводи относно квалификацията на нарушението и индивидуализацията на наказанието, което е наложено в минимален размер.

С оглед на гореизложеното касационната инстанция счита, че обжалваното решение е правилно, постановено в съответствие с материалния закон и данните по делото, поради което следва да бъде оставено в сила на основание чл.221, ал.2 от АПК.                 

Водим от горното, Административният съд  

                                   

Р   Е   Ш   И  :

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 252/21.06.2017г., постановено по н.а.х.д. № 525/2017г. по описа на Районен съд - Добрич.      

РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                 ЧЛЕНОВЕ: