ОПРЕДЕЛЕНИЕ

№………/16.08.2017 год.,гр.Добрич

 

     Добричкият административен съд, в закрито заседание на шестнадесети август две  хиляди и седемнадесета година, като разгледа докладваното от  съдия Теодора Милева  частно административно дело № 460 по описа на ДАС за 2017 г. и  за да се произнесе, взе предвид следното :

 

     Производството е по реда на чл.166 от АПК и е образувано по жалба на „Е.П.М.“ АД, със седалище и адрес на управление гр. Варна, Варна Тауърс – Е, бул. „В.В.“ №258, представлявано от Н.Н., К.Т.И.и Р.Г.Л., подадена чрез адв. Н.Г. - ВАК против Заповед №ДК-10-СИР-17/21.07.2017 г. на Началника на РДНСК Североизточен район, в която е направено и искане за спиране на Разрешение за строеж №211/29.05.2017 г. на Гл. архитект на община Балчик за строеж на пътна връзка към хотелски комплекс „Д“ – L 195.00 м., строеж ІV категория в ПИ №53120.506.78 по КК на КК Албена, с.Оброчище, общ. Балчик с възложител „Албена“ АД.

Ответната страна е представила административната преписка по издадената заповед, като е изразила становище, че не следва да бъде спряно действието на издаденото разрешение за строеж.

Съдът, след извършена преценка на всички доказателства по делото намира за установено следното от фактическа  страна:

       С Разрешение за строеж №211/29.05.2017 г. на Гл.архитект на община Балчик е разрешено строителството на пътна връзка към хотелски комплекс „Д“ L 195.00 м., строеж ІV категория в ПИ №53120.506.78 по КК на КК Албена, с.Оброчище, общ. Балчик на „Албена“ АД.

       С Жалба, вх. №30-2077-23/07.07.2017 г. до Началника на РДНСК Североизточен район Варна, „Е.П.М.“ АД оспорва така издаденото разрешение за строеж на „Албена“ АД с основно съображение, че разпределителното дружество е собственик на всички кабелни линии средно напрежение, находящи се в КК Албена.

       Със Заповед №ДК-10-СИР-17/21.07.2017 г., началника на РДНСК Североизточен район е прекратил производството по жалбата на „Е.П.М.“ АД с мотива, че лицето подало жалбата е без правен интерес по смисъла на чл.149, ал.2, т.1 от ЗУТ.

       С оглед така изложеното от фактическа страна, от правна страна, съдът намира, че жалбата е процесуално недопустима и следва да се остави без разглеждане, поради липсата на правен интерес. Това е така, доколкото разрешенията за строеж не са сред актовете, за които по закон е допуснато предварително изпълнение, нито има такова, допуснато от административния орган. Следователно подаването на самата жалба спира изпълнението и няма необходимост от изрично постановяване на такова спиране от съда.

     Доколкото по настоящото производство не е приложен документ за платена дължима държавна такса на съда, жалбоподателят следва да бъде задължен да я заплати.

Воден от горното и на осн. чл.159, т.1 и чл.166 от АПК, Административен съд Добрич, VІ състав

 

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

       ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искането на „Е.П.М.“ АД, със седалище и адрес на управление гр. Варна, Варна Тауърс – Е, бул. „В.В.“ №258, представлявано от Н.Н., К.Т.И.и Р.Г.Л. за спиране на изпълнението на Разрешение за строеж №211/29.05.2017 г. на Гл.архитект на община Балчик е разрешено строителството на пътна връзка към хотелски комплекс „Д“ L 195.00 м., строеж ІV категория в ПИ №53120.506.78 по КК на КК Албена, с.Оброчище, общ. Балчик на „Албена“ АД.

ПРЕКРАТЯВА производството по чад №460 от 2017 г. по описа на АС Добрич.

ЗАДЪЛЖАВА „Е.П.М.“ АД, със седалище и адрес на управление гр. Варна, Варна Тауърс – Е, бул. „В.В.“ №258, представлявано от Н.Н., К.Т.И.и Р.Г.Л. да представи в седемдневен срок от получаване на настоящото определение документ за платена държавна такса в размер на 50 /Петдесет/ лева по сметка на АС Добрич.

 

Определението подлежи на обжалване пред ВАС с частна жалба в 7-дневен срок от получаване на съобщението от страните.

 

 

 

                                                       СЪДИЯ: