О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

08.09.2017г., гр. Добрич

 

 

      Добричкият административен съд, в закрито заседание на осми септември, две хиляди и седемнадесета година, в състав:

 

                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: Нели Каменска

 

като разгледа докладваното от председателя адм.д. № 459/2017г. по описа на АС гр.Добрич, взе предвид следното:                                    

      

       Производството е по реда на чл.216, ал.5 от Закона за устройство на територията (ЗУТ). Образувано е по жалба на „Енерго-Про Мрежи“ АД  ЕИК 104518621, със седалище е адрес на управление в гр.Варна, бул. „Владислав Варненчик“ № 258, подадена чрез адв.Н.Г. -ВАК против заповед № ДК-10-СИР-17/21.07.2017г. на началника на РДНСК- Североизточен район с искане за нейната отмяна.

Оспорващият излага доводи за незаконосъобразност на заповедта, с която е прекратено производството по обжалване на строително разрешение № 211/29.05.2017г. като оспорва извода на началника на РДНСК – Североизточен район, че „Албена“ АД е собственик на кабелни линии 20 kV с диспечерско наименование „Карвуна“ в к.к. Албена. Подробно излага аргументи в подкрепа на твърдението, че „Енерго Про Мрежи“ АД е собственик на горепосочените кабелни линии. В тази връзка частният жалбоподател счита, че „Албена“ АД незаконосъобразно се е снабдило с констативен нотариален акт № ****. за собственост на кабелни линии, в който фигурирала и кабелната линия, засегната от строителството в описания участък. В жалбата се настоява, че горепосоченият нотариален акт е нищожен на основание чл.574 от ГПК и че „Енерго Про Мрежи“ АД е предявило установителни искове за правото на собственост, по които в Окръжен съд гр.Добрич е образувано гр.д. № 85/2016г., към момента висящо. По подробно изложени в този смисъл съображения отправя искане оспорената заповед № ДК-10-СИР-17/21.07.2017г. на началника на РДНСК- Североизточен район да бъде отменена, а преписката да се върне за разглеждане по същество на жалбата срещу Разрешение за строеж № 211/29.05.2017г. на Гл. архитект на община Балчик за строеж на пътна връзка към хотелски комплекс „Доростор“ – L 195.00 м., строеж ІV категория в ПИ № ***по КК на КК Албена, с.Оброчище, общ. Балчик с възложител „Албена“ АД. Частният жалбоподател е направил и искане за спиране на настоящото производство до приключване с окончателен съдебен акт на производството по гр.д. № 85/2016г. по описа на Окръжен съд гр.Добрич, с който ще бъде решен съдебен спор за правото на собственост върху подземните кабелни линии- преюдициален по отношение на настоящото административно производство. Претендира присъждане на разноски по представен списък.

Ответната страна - Началникът на РДНСК – Североизточен район, изразява становище за неоснователност на жалбата, с аргумента, че жалбоподателят не попада в кръга на заинтересованите лица по см. на чл.149, ал.2 от ЗУТ. Счита, че искането за спиране на производството по чл.216, ал.5 от ЗУТ е неоснователно и не следва да се уважава, тъй като оспорената заповед е издадена при наличните към 21.07.2017г. документи. Моли жалбата да се отхвърли и прави възражение за прекомерност на исканите разноски.

Заинтересованата страна - главен архитект на Община Балчик на 01.09.2017г. представя писмено становище с вх. № 1972 за неоснователност на жалбата и за законосъобразност на оспорената заповед. Моли жалбата да се отхвърли.

Заинтересованата страна, "Албена” АД, представя на 04.09.2017г. писмено становище с вх.№ 1980 за недопустимост и неоснователност на жалбата. Претендира присъждане на разноски за адвокатско възнаграждение.

След преценка на събраните по делото писмени доказателства във връзка с твърденията и доводите на страните, съдът намира от фактическа и правна страна следното:

Жалбата, с характер на частна по смисъла на чл. 216, ал. 5 от ЗУТ, е допустима. Оспорената заповед № ДК-10-СИР-17/21.08.2017г. на началника на РДНСК-СИР е съобщена на „Енерго Про Мрежи“ АД на 26.07.2017г., видно от известие за доставяне, л.55 от делото, а жалбата срещу нея е постъпила  деловодството на ответника на 09.08.2017г., т.е.  подадена е в 14-дневния срок по чл. 215 от ЗУТ. Жалбата е срещу годен за оспорване административен акт по силата на чл.216, ал.5, изр.3 от ЗУТ и изхожда от надлежна страна - лицето, инициирало образувано пред началника на РДНСК-СИР административното производство по чл.216, ал.2 от ЗУТ, приключило с издаване на оспорената заповед

Разгледана по същество, жалбата е неоснователна.

С оспорената заповед е прекратено производството, образувано по жалба на „Енерго Про Мрежи“ АД срещу Разрешение за строеж № 211/29.05.2017г. на Гл. архитект на община Балчик.

За да постанови този резултат, началникът на РДНСК-Североизточен район  е извършил проверка на допустимостта на жалбата и е приел въз основа на събраните доказателства, че „Енерго Про Мрежи“ АД няма процесуална легитимация да обжалва разрешението за строеж, тъй като не попада в нито една от категорията на заинтересованите лица по чл.149, ал.3 във вр. с ал.2 от ЗУТ, които могат да обжалват издадените строителни разрешения. В тази връзка в заповедта са изложени мотиви, че жалбоподателят не е собственик или притежател на ограничени вещни права върху ПИ 53120.506.78 по КК на КК „Албена“, в който е разрешено изграждането на процесния строеж.  В мотивите на заповедта е обсъдено възражението на „Енерго Про Мрежи“ АД, че е заинтересовано лице по см. на чл.149, ал.2 от ЗУТ, тъй како е собственик на всички кабелни линии средно напрежение, находящи се в КК „Албена“, вкл. и на кабелната линия в участъка, засегнат от строителните мероприятия. За да отхвърли тези твърдения административният орган се е позовал на нотариален акт № 82, том V, рег. № 3534, дело № 704/2014г., с който е признато правото на собственост на възложителя на строежа върху кабелни линии, попадащи в границите на курортния комплекс, ведно със сервитутното право на преминаване на хора, техника и подземни кабелни линии 20 kV. С оглед на тези факти административният орган е прел, че оспорващият не е заинтересовано лице по см. на чл.149, ал.2, т.1 от ЗУТ и жалбата му е недопустима.

Заповедта е съобразена с материалния закон.

С оспореното строително разрешение № 211/29.05.2017г. на гл. архитект на община Балчик е предвидено изграждането на пътна връзка към хотелски комплекс „Доростор“ – L 195.00 м., строеж ІV категория в ПИ № ***по КК на КК Албена, с.Оброчище, общ. Балчик с възложител „Албена“ АД. Видно от Комплексен доклад за оценка на съответствието на проектната документация със съществените изисквания към строежите № 22/04.05.2017г., част „Пътна“ разрешеното строителство представлява изграждане на пътна настилка и тротоари, чрез разработване на проект за  кръстовище пред входа на хотел „Доростор“. Предвидено е пътната връзка да свързва хотела и новоизградения подземен паркинг към него със съществуващата централна улица на комплекса от хотел „Фламинго“  към „Базара“ и улицата, преминаваща край хотел „Оазис“. Посочено е, че обектът на строителството е разположен в ПИ 506.78 по КК.

Видно от нотариален акт № 41, том ІІ, дело 359/30.03.1998г. и скица № 15-405855/23.08.2017г. на СГКК-Добрич собственик на имота, в който ще се изгражда разрешения строеж с кад. идентификатор № ***, е „Албена“ АД – възложител на строежа. В кадастралната карта са нанесени и 9 броя сгради, попадащи в имота. В кадастралната карта и кадастрален регистър няма нанесени данни за наличие в полза на трети лица на ограничени вещни права върху процесния имот или сградите в него.

Съгласно чл. 149, ал. 2, т. 1 ЗУТ в случаите на нов строеж, какъвто е и настоящият, заинтересовани лица са: възложителят, собствениците и носителите на ограничени вещни права в поземления имот, и лицето, което има право да строи в чужд имот по силата на специален закон.

Безспорно е установено, че „Енерго Про Мрежи“ АД не е възложител на строежа, не е собственик на поземления имот, засегнат от разрешеното строителство. Дружеството обосновава правния си интерес да оспорва издаденото разрешение за строеж с претендирано право на собственост върху подземни  кабелни линии средно напрежение 20 kV, разположени на територията на курортния комплекс. По този спор за собственост „Енерго Про Мрежи“ АД е предявило установителни искове с правно основание чл.124, ал.1 от ГПК пред Окръжен съд гр.Добрич, пред който е образувано гр.д № 85/2016г., към датата на издаване на оспореното строително разрешение и към настоящия момент – висящо, видно от удостоверение на ОС-Добрич с изх. № 2687/07.08.2017г.

Аргументите на жалбоподателя, че е собственик на подземните кабелни линии средно напрежение, не следва да се обсъждат в настоящото производство, понеже спорът за материално право не може да бъде разрешен от административния орган в производството по оспорване на издадено строително разрешение, нито от настоящия съд.

Решавайки спора за законосъобразност на заповедта, с която е прекратено производството по оспорване на строителното разрешение, съдът изхожда от правилото по чл.142, ал.1 от АПК, съгласно което съответствието на административния акт с материалния закон се преценява към момента на издаването му.

Към момента на издаване на оспорената заповед № ДК-10-СИР-17/21.08.2017г. на началника на РДНСК-СИР, възложителят на строежа се легитимира пред административния орган като собственик на съответните подземни кабелни линии средно напрежение, разположени на територията на курортния комплект с нотариален акт за собственост с № 82, том V, рег. 3534, дело № 704/2014г. на нотариус Обретен Обретенов с район на действие РС р.Балчик. Нотариалният акт е вписан в Служба по вписванията, следователно е редовен от външна страна. Няма данни да е обявен за нищожен, респ. не е отменен по съответния ред. Административният орган е бил длъжен да се съобразява с данните за правото на собственост, съдържащи се в редовно вписания в Служба по вписвания нотариален акт, както и с вписванията в кадастралния регистър. Преценявайки, че „Енерго Про Мрежи“ АД не се легитимира като носител на ограничени вещни права в имота, в който е разрешено строителството, тъй като не се установяват данни за вписани сервитутни права, административният орган е действал, съобразно правомощията си и закона. Административният орган събира само доказателства за налични вещни права, а такива не са му били представени от „Енерго Про Мрежи“ АД.

Предвид гореизложеното законосъобразно началникът на РДНСК-СИР е приел, че жалбата на „Енерго Про Мрежи“ АД е процесуално недопустима и е прекратил образуваното пред него производство. При извършване на служебната проверка по чл.168, ал.1 от АПК, съдът приема, че оспорената заповед е издадена от компетентен орган - лицето, определено да изпълнява задълженията на началник РДНСК-Североизточен район ( заповед № РД-15-013/25.01.2017г. на началник ДНСК-София). Заповедта е издадена в установената от закона писмена форма, съдържа мотиви и при издаването й не са допуснати съществени процесуални нарушения.

Неоснователно е искането за спиране на настоящото производство до решаване с окончателен съдебен акт на спора за материално право по образуваното гр.д. № 85/2016г. по описа на Окръжен съд –Добрич.

Основанията за спиране на производството са уредени в разпоредбата на чл. 229, ал. 1 от ГПК, приложима по силата на чл. 144 от АПК. Основанието, на което се позовава частният жалбоподател в направеното искане за спиране на настоящото съдебно производство сочи предпоставките по чл. 229, ал. 1, т. 4 от ГПК, съгласно които производството се спира, когато в същия или в друг съд се разглежда дело, решението по което ще има значение за правилното решаване на спора.

В случая тези предпоставки не са налице, понеже в административния процес, вкл. и в този по ЗУТ, правото на собственост трябва да е доказано към момента на оспорването. Вещното право следва да е безспорна даденост към този момент, за да бъде зачетено от административния орган и от съда, по аргумент от чл.142, ал.1 от АПК. Ето защо спорът за собственост върху подземните кабелни линии по висящото гр.д. № 85/2016г. по описа на Окръжен съд-Добрич не рефлектира върху законосъобразността на оспорения административен акт. Към момента на издаването й, както и към настоящия момент заповедта, с която  на основание чл.216, ал.5 от ЗУТ е прекратено производството по оспорване на издаденото строително разрешение, е съобразена с наличните в административната преписка данни от имотния регистър за носителите на право на собственост и на ограничени вещни права.

Ответникът не претендира присъждане на разноски.

Присъждане на разноски за адвокатски хонорар претендират процесуалните представители на конституираната заинтересована страна „Албена“ АД, но нито сочат техния размер, нито представят доказателства за плащането им. Не е представен и договор за процесуално представителство и защита по делото, от който да се установи, че оказаната правна помощ не е безвъзмездна. Затова, при липса на доказателства за извършени разноски, такива не следва да се присъждат.

Така мотивиран и на основание чл. 216, ал. 5 ЗУТ, Административен съд –Добрич

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И :

 

 

ОТХВЪРЛЯ жалбата на жалба на „Енерго-Про Мрежи“ АД  срещу заповед № ДК-10-СИР-17/21.07.2017г. на началника на РДНСК- Североизточен район.

ОТХВЪРЛЯ искането за спиране на настоящото съдебно производство.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.

 

 

 

                                   АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: