Р Е Ш Е Н И Е

№ 500

гр. Добрич, 12.12.2017г.

 

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

          АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД-ДОБРИЧ, в публично съдебно заседание на четиринадесети ноември две хиляди и седемнадесета година ІІ кас.състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: КРАСИМИРА  ИВАНОВА

ЧЛЕНОВЕ: 1. НЕЛИ  КАМЕНСКА

                             2. МИЛЕНА  ГЕОРГИЕВА

 

при участието на прокурора ЗЛАТКО ТОДОРОВ  и секретаря СТОЙКА КОЛЕВА, разгледа докладваното от съдия Георгиева касационно адм. дело №  458 / 2017 г. по описа на АС- Добрич.

          Производството е по реда на глава ХІІ /чл. 208 и сл./ от АПК на касационните основания по чл. 348 от НПК и е образувано по жалба от РУ Албена, при ОД на МВР-Добрич,срещу Решение № 88/ 10.07.2017 г., по н.а.х. дело № 118/2017 г. по описа на Районен съд-Балчик, с което е отменено Наказателно постановление  № 17-3394-000059/10.04.2017 година, издадено от ВПД Началник РУП към ОД на МВР Добрич , РУ Албена. С отмененото наказателно постановление, на Я.П.Д. ***, за допуснати  нарушения по чл. 146,ал.1, и 101,ал.3,т.6 от ЗДвП, на основание чл.187,ал.1,т.2, пр.2 и чл.179,ал.1,т.4 от ЗДвП  са наложени административни  наказания съответно в размер на 2000 лева и 150 лева. 

          Касаторът намира, че решението е постановено без да са събрани всички доказателства и съдът не е разкрил обективната истина.Позовава се на чл.189,ал.2 от ЗДвП съгласно който, редовно съставените актове имат доказателствена сила до доказване на противното. Като не е разкрил обективната истина,съдът е нарушил правото на защита на наказващия орган. Иска от съда да отмени оспорваното решение и да потвърди наказателното постановление.В съдебно заседание,редовно призован, не се представлява.

          Ответникът се представлява от адвокат С.К.,който оспорва жалбата. 

          Представителят на ОП – Добрич изразява становище, че жалбата е неоснователна. Съдът правилно е извел извода,че са налице процесуални нарушения ,с което е нарушено правото на защита на санкционирания, а това нарушение се дължи на обстоятелството,че никъде не е описано какво точно е изменено по конструкцията на проверявания автомобил. Изписана е само общата норма на ЗДвП, но тя препраща към Наредба Н-3 на МТИТС,където са изискванията и определенията за изменяне на конструкциите и следва да се опише точно в какво псе състои това изменение и коя разпоредба на наредбата е нарушена.Пледира решението на РС-Балчик като правилно и законосъобразно, да бъде оставено в сила.

          Съдът,като прецени събраните по делото доказателства и доводите на страните, в рамките на наведените от жалбоподателя касационни основания и предвид разпоредбата на чл. 218 ал. 2 от АПК, намира за установено следното:

          Касационната жалба е подадена в срок и е процесуално допустима,а разгледана по същество е неоснователна и следва да бъде оставена без уважение.         

          В мотивите си районният съд приема, че наказателното постановление е издадено от компетентен орган, но е незаконосъобразно. В него не е посочена нормата, която е нарушена, а  е  посочено само,че е нарушена наредба на министъра на транспорта,като нарушението е  квалифицирано по чл.146,ал.1 от ЗДвП, която е общата норма на ЗДвП, но същата препраща към Наредба Н-3 на МТ. В постановлението нито е посочена конкретната наредба,нито конкретната норма,която е нарушена.Между словесното описание на нарушението, цифровата му квалификация,както и приложимата санкционна норма не е налице пълно единство, което съдът е преценил като нарушение на административнопроцесуалните правила, а това е основание за отмяна на наказателното постановление. Относно второто нарушение съдът е приел,че не са налице доказателства от които по безспорен начин да се установи,че превозното средство е било технически неизправно.Като краен резултат, решаващият съд е отменил наказателното постановление.

          Касационният състав напълно споделя  изводите на съда. Решението е  правилно и законосъобразно.При постановяването му решаващият съд е извършил цялостна проверка на обжалваното НП, съгласно задължението по чл. 312 и чл. 313 НПК, приложим по препращане от чл. 84 ЗАНН. Съдът не е нарушил процесуалните правила и относно събирането на допустимите и относими към спора доказателства, обсъдил е доводите на страните. В мотивите към решението е направено изложение на установените от събраните по делото фактически обстоятелства и на следващите от тях правни изводи, възприети и от настоящият съдебен състав.

          Наказателното постановление е издадено за това,че на 30.03.2017г. около 15.10 часа,в с. Оброчище, на ул. „Мусала“, до дом №6,посока ул.“Калиакра“, Я.Д. *** управлява л.а. с премахната една задна седалка, като заявил,че лично е сторил това с цел товаро-разтоварителна дейност. С това си действие според наказващия орган е изменил конструкцията на автомобила.Липсва елемент за закрепване на джантата към главината на задно ляво колело. С описаното Я.Д. е извършил:

           1.Без да спазва установения ред,комплектува с основни агрегати от различни модели  или изменя конструкцията на моторно превозно средство, с което виновно е нарушил чл.146,ал.1 от ЗДвП;

           2.Придвижва ППС с повредена джанта,или с липсващ елемент за закрепването й, с което виновно е нарушил чл.101,ал.3,т.6 от ЗДвП.

          За така описаните нарушения, на Д. са наложени глоба в размер на 2000 лева, на основание чл.178,ал.1,т.2,пр.2 от ЗДвП и глоба в размер на 150 лева на основание чл.179,ал.1,т.4 от ЗДвП.

          Неоснователно е възражението на касатора,че съдът не е установил обективната истина и по този начин е нарушил правото на защита на наказващия орган,като е игнорирал текста на чл.189,ал.2 от ЗДвП който гласи, че редовно съставените актове по този закон имат доказателствена сила до доказване на противното. Действително, актът е редовно съставен. В него е описано,че Я.Д. *** управлява л.а. с премахната една задна седалка, като заявил,че лично е сторил това с цел товаро-разтоварителна дейност и липсва елемент за закрепване на джантата към главината на задно ляво колело. По това не се и спори между страните по делото. Спорът е, дали така описаните факти, отговарят на определените от наказващия орган нарушения,тяхната правна квалификация и правилното приложение на санкционната норма.

           Съгласно чл.146, ал.1 от ЗДвП, изменение в конструкцията на регистрираните пътни превозни средства и индивидуално одобряване на пътни превозни средства, регистрирани извън държавите - членки на Европейския съюз, или друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, се извършват при условия и по ред, определен с наредба от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията.От текста на нормата е пределно ясно,че тя  не вменява задължения към собствениците и водачите на ППС и в този смисъл не съдържа състав на нарушение,както правилно е преценил и решаващият съд.Правилно съдът е преценил,че нормата е бланкетна и препраща към наредба.На основание чл.146,ал.1 от ЗДвП е издадена Наредба № Н-3 от 18.02.2013г. за изменение в конструкцията на регистрираните пътни превозни средства и индивидуално одобряване на пътни превозни средства, регистрирани извън държавите-членки на ЕС, или друга държава-страна по споразумението за европейското икономическо пространство.Наредбата е издадена от министъра на транспорта,информационните технологии и съобщенията и е в сила от 01.03.2013г.Съгласно  чл. 3 от същата, Изменение в конструкцията на ППС е:

1. всяка процедура по промяна в техническите данни на ППС, посочени в свидетелството му за регистрация или в конструктивни или технически характеристики на ППС, които са заложени от производителя по време на неговото производство или които са били одобрени по реда на наредбата;

2. добавянето на системи, компоненти, отделни технически възли и оборудване.

(2) Не е изменение в конструкцията на ППС:

1. промяната на цвета му;

2. смяната на двигателя му с двигател от същия тип, марка, модел и код - когато има и неизменено окачване.

           Правилно решаващият съд е установил,че наказващият орган не е посочил кой точно ред не е спазен от санкционирания и коя точно норма от наредбата не е спазена.Отделно от това, не е посочил в какво точно се състои промяна в конструкцията на процесното ППС, с какви точно основни агрегати от различни модели е комплектуван лекия автомобил.Настоящият съдебен състав преценява като несъстоятелно  твърдението в касационната жалба,че с демонтирането на един брой задна седалка автомобилът променя предназначението си, тъй като производителят е предвидил възможност за подобен демонтаж т.е., е заложено от производителя по време на производството на автомобила.Следователно,освен нарушението да не се посочи точната норма на нарушение,което е процесуално нарушевие, налице е и неправилно приложение на материалния закон, тъй като санкционната норма, приложена в случая гласи,че  се наказва  с глоба от 2000 до 7000 лв.,

който, без да спазва установения ред, комплектува с основни агрегати от различни модели или изменя конструкцията на моторно превозно средство.

          Относно второто визирано нарушение и приложената санкционна норма касационната инстанция прецени следното:

          Описаното деяние,че водачът  придвижва ППС с повредена джанта,или с липсващ елемент за закрепването й, е определено като нарушение на чл. 101, ал.3,т.6 от ЗДвП.Нормата съдържа две хипотези,а в наказателното постановление е изписан текста на цялата норма,което създава противоречие между описанието на нарушението и правната му квалификация. Отделно от това, автомобилът е бил в движение и е очевидно,че не е създавал опасност за другите участници в движението.От друга страна,задължение на АНО е да докаже по безспорен начин,кога точно е настъпила повредата.  

          Предвид гореизложеното, касационната жалба е неоснователна и следва да бъде оставена без уважение,а решението на РС-Балчик, като правилно и законосъобразно, следва да бъде оставено в сила.

           Така мотивиран, както и на основание чл. 221, ал. 2 от АПК, съдът

 

                                                                Р Е Ш И                      

 

            ОСТАВЯ В СИЛА Решение №  88/ 10.07.2017 г., по н.а.х. дело № 118/ 2017 г. по описа на Районен съд-Балчик.

РЕШЕНИЕТО  не подлежи на обжалване.    

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                       ЧЛЕНОВЕ: