О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ ………..,

гр. Добрич , 08.09. 2017 год.

 

 

          АДМИНИСТРАТИВЕН  СЪД - ДОБРИЧ, в закрито  съдебно  заседание на осми септември две хиляди и седемнадесета година в състав :

                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ :  МИЛЕНА  ГЕОРГИЕВА  постави на разглеждане адм. дело № 456/ 2017г. по описа на съда и установи  следното :

          Делото е образувано по искова молба от Х.Ж. ***,подадена чрез адв.А.Х.Д.,срещу Агенция „Пътна инфраструктура“ с цена на иска 600 лева.

          По образуваното дело се дължи държавна такса в размер на 10 лева,за внасянето на която не са представени доказателства при подаване на исковата молба.На нейния подател е определен срок, за отстраняване на нередовностите.         .       Разпореждането на съда от 09.08.2017г. с което исковата молба е оставена без движение е връчена лично на ищеца на 21.08.2017г., но в определения от съда 7-дневен  срок,Х. не е отстранил установените от съда нередовности.

          Предвид изложеното и на основание чл.158, ал.3 АПК, Административен съд-Добрич

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И :

 

          ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ исковата молба от Х.Ж. ***,срещу Агенция „Пътна инфраструктура“ с цена на иска 600 лева .

          ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 456 по описа за 2017г. на АдмС-Добрич.

          Определението подлежи на  обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от получаване на съобщението от страните.

 

 

 

                                                                          Административен  съдия: