Р Е Ш Е Н И Е

 

№ ……..09.10.2017 г., град Добрич

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

          АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ДОБРИЧ, в открито съдебно заседание на деветнадесети септември през две хиляди и седемнадесета година, в касационен състав:

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: КРАСИМИРА ИВАНОВА

                                                         ЧЛЕНОВЕ: СИЛВИЯ САНДЕВА

                                                                             МИЛЕНА ГЕОРГИЕВА

 

          при участието на прокурора СВИЛЕНА КОСТОВА и секретаря ИРЕНА ДИМИТРОВА разгледа докладваното от председателя КАНД № 455/2017 год. по описа на АдмС - Добрич и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 225 във връзка с чл. 208 и сл. от АПК във връзка с чл. 63, ал. 1 от ЗАНН.

Образувано е по касационна жалба вх. № 1824/ 11.08.2017 г. на  Областен отдел „Автомобилна администрация“ – град Добрич, подадена чрез Началника на отдела, срещу решение № 65/ 15.06.2017 год. по НАХД № 274 по описа на Районен съд - Каварна за 2016 год., с което е отменено наказателно постановление № 28-0000483/ 18.12.2015 год. на Началника на ОО “АА”, гр. Добрич, с което на И.Т.К., ЕГН **********,***, за нарушение на чл. 43, ал. 1, т. 1, б.”б” от Наредба № Н-32/ 16. 12. 2011 год. на МТИТС във връзка с чл. 30, ал. 1, т. 4 от същата Наредба на основание чл. 178а, ал. 7, т. 1, предл. 1 от ЗДвП е наложена глоба в размер на 1 500. 00 лв.

С жалбата се настоява, че в решението си Районният съд не е оценил събраните доказателства и не е стигнал до правилен извод относно наличието на извършеното нарушение. Изразява се несъгласие с твърденията на КРС, че не са спазени разпоредбите на чл. 6, чл. 42 и чл. 57 от ЗАНН. Твърди се, че в АУАН и НП ясно и точно е посочен прекият извършител на нарушението. Добавя се, че при извършване на технически преглед, председателят извършва проверка чрез вградената в пункта компютъризирана система дали се дължи данък или не за представеното на преглед ПС и ако се установи, че се дължи данък, то председателят е длъжен да спази изискванията, описани в Наредба № Н – 32 на МТИТС, което според касатора не е сторено, поради което прегледът е извършен в нарушение с тези изисквания. Касаторът сочи, че съдът неправилно е обсъждал относно това за коя година не е платен данък ПС, след като в случая става въпрос за това, че прегледът е извършен, без да е представен документ, удостоверяващ плащането на данъка върху превозното средство. Обръща внимание, че видно от писмо № 08-00-00-196/ 06.11.2015 г. данък за конкретния автомобил не е заплащан въобще. Иска от съда да отмени първоинстанционното решение и да постанови друго, с което да бъде потвърдено наказателното постановление.

Ответникът по жалбата – И.Т.К., редовно призован, не се явява, представлява се от адв. С.С., редовно упълномощен. По делото е представен отговор по касационната жалба  чрез адв. С., с който последният оспорва жалбата и настоява да бъде оставена без уважение. В съдебно заседание процесуалният представител на ответника по касационната жалба – адв. С. поддържа подадения отговор и настоява, че жалбата е неоснователна. Обръща внимание, че съгласно чл. 34, ал. 4 от Наредба Н – 32, в сила от 01.09.2014 г., правото на председателя на комисията да изисква документ за платен данък върху МПС, възниква, едва след като автоматизираната система посочи, че данъкът не е платен. Добавя, че в област Добрич общините са включени в система на ИАА от 18.07.2016 г. Счита, че от субективна страна деянието не е доказано, тъй като липсва виновно поведение от страна на председателя на комисията.

Представителят на Окръжна прокуратура Добрич дава заключение за неоснователност на касационната жалба. Според него извършеното административно нарушение не е доказано по безспорен и категоричен начин, като не е била установена вината на нарушителя. Споделя доводите на РС.

Касационната жалба е подадена в срок и е процесуално допустима, а разгледана по същество, жалбата е неоснователна.

За да се произнесе по съществото на жалбата, разгледана съгласно чл. 63 предл. посл. от ЗАНН във връзка с чл. 218 АПК, с оглед посочените касационни основания за отмяна и като взе предвид, че се касае за повторно разглеждане на делото след връщането му на РС за ново разглеждане от друг състав, съдът съобрази следното:

Първоинстанционният съд е бил сезиран с жалба от И.Т.К. срещу НП № 28-0000483/ 18.12.2015 год. на Началника на ОО “АА”, гр. Добрич, с което за нарушение на чл. 43, ал. 1, т. 1, б.”б” от Наредба № Н-32/ 16. 12. 2011 г. на МТИТС във връзка с чл. 30, ал. 1, т. 4 от същата наредба на основание чл. 178а, ал. 7, т. 1, предл. 1 от ЗДвП му е наложена глоба в размер на 1 500. 00 лв.

С жалбата пред РС се оспорва извършването на нарушение от лицето. Жалбоподателят твърди, че от АУАН не се установява основанието за отразената в него констатация. Счита, че липсват доказателства, подкрепящи твърдението в АУАН и в НП, че не е изискал квитанция за платен годишен данък. Сочи, че няма възможност да провери истинността на представения му документ, а няма и достъп до информационната система на данъчната служба на съответната община. Иска да бъде отменено НП изцяло.

При повторното разглеждане на делото новият състав на РС е разгледал жалбата, разпитал е актосъставителя и свидетеля по съставяне на АУАН. Изискал е справки за собствеността на автомобила от Сектор „Пътна полиция“, относно деклариране на същия в Дирекция „Местни данъци и такси“ при Община град Добрич, информация от ИА „АА“ за внедряването на информационната система за извършване на периодични прегледи в технически пункт „Златната рибка“ ЕООД, с разрешение № 1236 за датата на свързването й към базата данни на общините в Добричка област за проверка на пътен данък, включително за оборудването на тази система и възможността да бъде извършвано видеонаблюдение по време на техническите прегледи в пункта, справки от Община град Добрич за платен данък за ППС, писмо от Изпълнителния директор на „Демакс“ АД. В резултат на допълнително събраните по указания на Административен съд – Добрич доказателства съставът на РС е стигнал до извода  за недоказаност на описаното в НП нарушение, за постановяване на НП при съществени процесуални нарушения, с оглед на което е отменил наказателното постановление.

Настоящият състав счита, че Решението на РС като краен резултат е правилно. Съображенията за това са следните:

Производството за проверка е започнало в резултат на писмо на ДАНС, в което е отразено, че за редица автомобили, преминали технически преглед, между които и процесният, не е бил заплатен дължимият данък превозно средство. От справка на сектор „Пътна полиция“ се установява, че конкретният автомобил е регистриран на името на двама собственици – Кудин Колев Койнов и Калоян И. Карамфилов. Проверката в звено „Местни данъци и такси“ на община град Добрич сочи, че  конкретният автомобил не е деклариран и че за него няма платен данък. Този факт обаче не е достатъчен, за да се приеме, че при представяне на автомобила за преглед на 08.01.2015 г. лицето, представило автомобила за преглед, не е удостоверило плащане на данък с някакъв документ. От една страна автомобилът, видно от Протокола за извършен периодичен преглед, е представен за преглед от трето лице – Мариус Каталин. Каква връзка има това лице с автомобила и на какво основание то го е представило за преглед, липсват доказателства. Собствениците на автомобила са с българско гражданство, но не са разпитвани по време на административнонаказателното производство. Лицето, представило автомобила за преглед, също не е разпитвано. Видно от писмо на ИА „АА“ рег. № 10-00-00-155/1/30.03.2017 г., от 18.01.2016 г. информационната платформа е започнала автоматичната проверка за наличието на дължим данък върху превозните средства. За автомобила няма сканирани документи от проведения преглед, тъй като прегледът е преди свързване на системата.

         Така събраните доказателства навеждат на единствения извод, че събраните доказателства са недостатъчни и не може да се установи по категоричен и безспорен начин наличие на нарушение, съответно да се приеме по категоричен начин наличие на виновно поведение от страна на председателя на комисията. Административнонаказващият орган е този, който следва да докаже извършването на нарушение, а съдът само да извърши анализ за законосъобразност и проверка на представените от органа доказателства. Налага се изводът, че административнонаказващият орган се е позовал на писмото на ДАНС, като е съставил АУАН, без да извърши надлежна проверка, без да събере относимите факти и обстоятелства, без да направи задълбочен анализ на същите и едва тогава да постанови своя акт. Като е издал НП в нарушение на чл. 52, ал. 4 от ЗАНН, който изисква преди да се произнесе по преписката, наказващият орган да провери акта с оглед на неговата законосъобразност и обоснованост и да прецени възраженията и събраните доказателства, а когато е необходимо, да извърши и разследване на спорните обстоятелства, като разследването може да бъде възложено и на други длъжностни лица от същото ведомство, касаторът е издал порочен акт, което налага отмяната му. Наказанието, което е наложено, не е защото се вменява на председателя на комисията, че е извършил преглед, без да е платен данък, а защото му се вменява, че е извършил прегледа, без да е изискал и да му е представен документ за платен данък. Дали е бил представен документ, остава в рамките на вероятността. По делото е събран като доказателство Протокол за извършен годишен технически преглед, в който е отразено, че документ е бил представен. Тази констатация не е опровергана, с оглед на което и нарушението остава недоказано. Вярно е, че по делото е налице справка, че автомобилът не е бил деклариран в община град Добрич, но това не е достатъчно, за да се приеме, че пред председателя не е бил представен документ, който от външна страна да е удостоверявал плащане на данък ПС. В този смисъл, доколкото първоинстанционното производство е по реда на НПК, а съгласно чл. 303 от НПК присъдата не може да почива на предположения, като съдът признава подсъдимия за виновен, когато обвинението е доказано по несъмнен начин, то правилно първоинстанционният съд е отменил НП.

С оглед изложеното, настоящият състав приема, че решението на първоинстанционния съд е правилно и законосъобразно и следва да бъде потвърдено.

Така мотивиран и на основание чл. 221, ал. 2, предл. първо от АПК, Административен съд Добрич, в касационен състав

 

                                           Р   Е   Ш   И   :

 

ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 65/ 15.06.2017 год. по НАХД № 274 по описа на Районен съд - Каварна за 2016 год., с което е отменено наказателно постановление № 28-0000483/ 18.12.2015 год. на Началника на ОО “АА”, гр. Добрич.

Решението не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ :…………                       ЧЛЕНОВЕ : 1……………………

 

                                                                     2……………………