Р Е Ш Е Н И Е

№ ………………/03.10.2017г., гр.Добрич

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

          ДОБРИЧКИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, в открито съдебно заседание на дванадесети септември през две хиляди и седемнадесета година в състав:

                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ:  СИЛВИЯ САНДЕВА

         

        При участието на секретаря ИРЕНА ДИМИТРОВА разгледа  докладваното от председателя адм.д. № 451/2017г. по описа на АС – Добрич и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

        Производството по делото е по чл.145 и сл. от АПК, във вр.чл.172, ал.5 от ЗДвП и е образувано по жалба на Т.Г.Т. ***, ЕГН ********** срещу заповед за прилагане на ПАМ № 17-0265-000166, издадена от младши автоконтрольор в РУ – Генерал Тошево при ОД на МВР – Добрич, оправомощен със заповед № 357з-815/19.07.2017г. на директора на ОД на МВР – Добрич, с която на основание чл.171, т.2а от ЗДвП на жалбоподателя е наложена принудителна административна мярка – прекратяване на регистрацията на ППС за срок от 185 дни чрез отнемане на СРМПС № 008307253 и 2 броя табели с рег.№ ТХ8163АН. В жалбата се излагат съображения за незаконосъобразност на заповедта като издадена в противоречие с чл.171, т.2 от ЗДвП. Твърди се, че жалбоподателят не притежава материалноправна легитимация да бъде адресат на тази заповед, тъй като не е нито собственик на посочения в заповедта товарен автомобил, нито управител или прокурист на неговия действителен собственик – „ТК Агро Еко“ ЕООД. Твърди се, че жалбоподателят няма представителна власт по отношение на дружеството и качеството му на едноличен собственик на капитала не му дава каквито и да било управленски или представителни права спрямо него. Излагат се доводи за незаконосъобразност на заповедта и на основание чл.146, т.5 от АПК. Сочи се, че целта на закона е да се предотврати практиката да се преотстъпват лични МПС на неправоспособни лица, представляващи висока степен на обществена опасност за здравето и живота на гражданите, а не да се блокира работата на стопанските субекти, като им се спират от движение работните ППС – товарни и други. Сочи се също така, че не следва да се приравнява липсата на правоспособност за управление на МПС с изтекъл срок на валидност на свидетелството за правоуправление, защото това само по себе си не преклудира правоспособността на водача на МПС. Счита се, че между административната мярка и конкретното правоотношение следва да има логическа пропорционалност, като противното тълкуване би означавало необоснован формализъм на правоприлагане. Иска се отмяна на заповедта, както и присъждане на сторените от жалбоподателя разноски по делото.                                      

       Ответникът по жалбата – младши автоконтрольор в РУ - Генерал Тошево при ОД на МВР – Добрич, не изразява становище по нея.

       Добричкият административен съд, като взе предвид становищата на страните и след преценка на събраните по делото доказателства, приема за установено следното от фактическа  и правна страна :

       Жалбата е подадена в срок, от легитимирано лице, срещу годен за обжалване индивидуален административен акт, поради което е процесуално допустима, а разгледана по същество, е и основателна по следните съображения:

        Със заповед № 17-0265-000166/14.07.2017г. В.С.Д.на длъжност мл.амтоконтрольор в РУ Генерал Тошево при ОД на МВР – Добрич, упълномощен със заповед № 357з-815/19.04.2017г. на директора на ОД на МВР – Добрич, е наложил на Т.Г.Т. *** с ЕГН ********** принудителна административна мярка –  прекратяване на регистрацията на ППС за срок от 185 дни чрез отнемане на СРМПС № 008307253 и 2 броя табели № ТХ8163АН. Принудителната административна мярка е наложена на основание чл.171, т.2а от ЗДвП за това, че на 14.07.2017г. около 16, 10 часа в село Кардам по ул. „Червеноармейска“ в посока към центъра на селото жалбоподателят като собственик е допуснал управлението на товарен автомобил Мерцедес Спринтер 313 ЦДИ с рег. № ТХ8163АН от водача И.М.К.с ЕГН **********, като при извършена проверка до бившата бензиностанция Петрол е установено, че водачът не притежава съответното свидетелство за управление – СУМПС е с изтекъл срок на валидност на 29.03.2016г. Заповедта за прилагане на ПАМ е връчена срещу подпис на жалбоподателя на 08.08.2017г. видно от приложената към акта разписка.

       От данните по административната преписка се установява, че на същата дата срещу водача И.М.К.е съставен акт за установяване на административно нарушение № 287 за това, че на 14.07.2017г. около 16, 10 часа в село Кардам по ул. „Червеноармейска“ в посока към центъра на селото управлява товарен автомобил Мерцедес Спринтер 313 ЦДИ с рег. № ТХ8163АН, собственост на „ТК-Агро-Еко“ ЕООД с ЕИК № 203122748, без да притежава валидно свидетелство за управление – СУМПС е с изтекъл срок на валидност на 29.03.2016г., без да носи СУМПС и контролен талон, както и без да е заплатил в срок наложената му глоба с фиш серия Н № 1356942, връчен на 30.01.2017г. Прието е, че водачът е извършил нарушение на чл.150а, ал.1, чл.100, ал.1, т.1, пр.1 и 2 и чл.157, ал.8 от ЗДвП, като едновременно със съставянето на акта са иззети СРМПС част ІІ № 008307253 и два броя регистрационни табели с № ТХ8163АН.

       Видно от приложеното по делото заверено копие на свидетелство за регистрация на МПС № 008307253, част І, като собственик на товарен автомобил Мерцедес Спринтер 313 ЦДИ с рег.№ ТХ8163АН е регистрирано „ТК-Агро-Еко“ ЕООД, със седалище и адрес на управление гр.Добрич, ул.“Хан Тервел“ бл.176, с ЕИК 203122748. От представените по делото справки от търговския регистър се установява, че към момента на извършване и установяване на нарушението едноличен собственик на капитала на дружеството е Т.Г.Т., а негов управител е И.М.К..  

        От материалите по административната преписка се установява, че със заповед № 357з-815/19.04.2017г. на директора на ОД на МВР - Добрич, издадена на основание чл.172, ал.1 от ЗДвП и чл.43, ал.4 от ЗМВР, във връзка с т.3 от заповед № 8121з-1524/09.12.2016г. на МВР, назначените по график служители на длъжност „младши автоконтрольор“ в РУ при ОД на МВР с правомощия на територията, обслужвана от съответното РУ при ОД на МВР – Добрич, са оправомощени да прилагат  принудителни административни мерки по чл.171, т.1, б.д“ и т.2а от ЗДвП.     

        От данните по делото е видно, че непосредствено след съставянето на акта за установяване на административно нарушение водачът И.М.К.се е снабдил с ново свидетелство за управление на МПС със срок на валидност от 18.08.2017г. до 18.07.2027г.         

         Въз основа на така установената фактическа обстановка съдът намира от правно страна следното :

          Обжалваната заповед е издадена от компетентно длъжностно лице по смисъла на чл.172, ал.1 от ЗДвП в кръга на предоставените му правомощия съгласно приложената по делото заповед № 357з-815/19.04.2017г. на директора на ОД на МВР - Добрич, поради което е валиден административен акт.  Същата обаче е незаконосъобразна като издадена в нарушение на материалния закон и целта на закона. 

        Разпоредбата на чл.171 от ЗДвП предвижда, че за осигуряване на безопасността на движението по пътищата и за преустановяване на административните нарушения се прилагат предвидените в закона принудителни административни мерки, една от които е прекратяване на регистрацията на пътно превозно средство на собственик, чието моторно превозно средство е управлявано от лице, непритежаващо съответното свидетелство за управление - за срок от 6 месеца до една година – т.2а на чл.171 от ЗДвП (редакция, ДВ, бр.54/05.07.2017г.).

         В конкретния случай ПАМ е наложена за това, че на 14.07.2017г. около 16, 10 часа жалбоподателят като собственик на МПС - товарен автомобил Мерцедес Спринтер 313 ЦДИ с рег.№ ТХ8163АН, е допуснал управлението му от лицето И.М.К., без то да притежава съответното свидетелство за управление на МПС – СУМПС на водача е с изтекъл срок на валидност на 29.03.2016г.

         Принудителните административни мерки са действия на администрацията, чрез които се упражнява държавна принуда за обезпечаване осъществяването на различни правоотношения в сферата на изпълнително-разпоредителната дейност. Най-общо същите са насочени към предотвратяване и преустановяване на административни закононарушения, както и към отстраняване на вредните последици от тях. Процесната ПАМ може да се причисли към категорията на преустановителните административни мерки, целта на които е пресичане на закононарушения - в случая прекратяване регистрацията на ППС чрез отнемане на 2 бр. регистрационни табели и отнемане на свидетелството за регистрация на МПС.

С фактическото прилагане на тази мярка собственикът на автомобила се лишава от възможността да се ползва от превозното средство съобразно неговото предназначение. С тази мярка по същество се разпорежда забрана за движение на пътното превозно средство по пътищата, като ограничението рефлектира пряко и непосредствено в правната сфера на собственика на автомобила, поради което именно собственикът е адресат на акта, с който се налага ПАМ. Самата разпоредба на чл.171, т.2а от ЗДвП указва, че този вид ПАМ се налага на собственик, чието моторно превозно средство е управлявано от лице, непритежаващо съответното свидетелство за управление.

В случая още при проверката е установено, че автомобилът, управляван от водача И.М.К., не е собственост на жалбоподателя, а на „ТК Агро Еко” ЕООД. При това положение неправилно ПАМ е приложена спрямо жалбоподателя и само на това основание тя се явява материално незаконосъобразна. Обстоятелството, че жалбоподателят е собственик на капитала на търговското дружество е ирелевантно, т.к. дружеството е самостоятелно юридическо лице (собственикът на капитала и дружеството са различни правни субекти, които се разграничават в организационно и имуществено отношение) и именно то следва да бъде субект на процесната ПАМ. В случая не може да се приложи по аналогия чл.188, ал.2 от ЗДвП, но дори и да се приеме обратното, то не са налице предпоставките за приложението му. Действително съгласно чл.147, ал.1 от ТЗ едноличният собственик на капитала управлява и представлява дружеството лично, но само ако не е определил друго лице за това, което в случая е точно така. Видно от вписванията в търговския регистър, едноличният собственик на капитала е избрал за управител лицето И.М.К.и именно той е бил законният представител на дружеството към момента на извършване на нарушението и издаване на процесната заповед.    

Така, прилагайки ПАМ – прекратяване регистрацията на ППС на лице, което не е собственик на автомобила, управляван от водач без съответното свидетелство за управление на МПС, е извършена недопустима намеса в правната сфера на жалбоподателя и на това основание мярката се явява несъразмерна и в противоречие на целта на закона.

По изложените съображения оспорената заповед е незаконосъобразна и следва да се отмени, без да се разглеждат останалите възражения в жалбата.

С оглед на изхода по делото и на основание чл.143, ал.1 от АПК жалбоподателят има право на сторените от него разноски в размер на 10, 00 лева, представляващи платена държавна такса.    

          Водим от изложеното, както и на основание чл.172, ал.2 от АПК съдът

 

                                                   Р   Е   Ш   И  :

 

          ОТМЕНЯ заповед за прилагане на ПАМ № 17-0265-000166, издадена от младши автоконтрольор в РУ – Генерал Тошево при ОД на МВР – Добрич, с която на основание чл.171, т.2а от ЗДвП на Т.Г.Т. ***, ЕГН ********** е наложена принудителна административна мярка – прекратяване на регистрацията на ППС за срок от 185 дни чрез отнемане на СРМПС № 008307253 и 2 броя табели с рег.№ ТХ8163АН.

          ОСЪЖДА РУ – Генерал Тошево при ОД на МВР – Добрич да заплати на Т.Г.Т. ***, ЕГН **********, сумата от 10, 00 лева, сторени разноски по делото. 

         РЕШЕНИЕТО може да се оспорва с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесетдневен срок от съобщаването му на страните.

 

                                                  Административен съдия: