Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

№ 499
гр.Добрич,12.12.2017год.


В   ИМЕТО   НА   НАРОДА


         
Добричкият административен съд, в публично съдебно заседание на четиринадесети ноември две хиляди и седемнадесета година ІІ кас. състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: КРАСИМИРА  ИВАНОВА

ЧЛЕНОВЕ: НЕЛИ  КАМЕНСКА

                              МИЛЕНА  ГЕОРГИЕВА

 

при участието на прокурора ЗЛАТКО ТОДОРОВ и секретаря СТОЙКА КОЛЕВА изслуша докладваното от съдия Милена Георгиева касационно административно дело № 447/ 2017 год.

          Производството е по чл. 208 и сл. от АПК.

          Образувано е по касационна жалба от адв. К.К., като пълномощник на ЕТ “Агромил М.Р.” срещу Решение № 257/ 29. 06.2017г., постановено по н.а.х.д. № 283 по описа на Районен съд Добрич за 2017 година. С оспорваното решение е потвърдено  Наказателно постановление № 244620/07.02.2017г.,издадено от Зам.директора на ТД на НАП Варна, с което на касатора, за констатирано нарушение на чл.124,ал.2,във връзка с чл.182,ал.1 от ЗДДС, на касатора е наложено наказание “имуществена санкция” в размер на 1000 /хиляда/ лева,на основание чл.182,ал.1 от ЗДДС.

          Касаторът– ЕТ “Агромил М.Р.” настоява за отмяна на оспорваното решение,респективно отмяна на наказателното постановление. Счита решението за неправилно,незаконосъобразно и постановено при нарушение на материалния закон и процесуалните норми и правила.Изразява несъгласие с приетото от съда,че с оглед събраните по делото доказателства , безспорно е установено наличието на административно нарушение. Счита,че по делото липсват като цяло безспорни доказателства за извършено от касатора нарушение.В съдебно заседание, касаторът не се представлява.

          Ответникът-ТД на НАП Варна,редовно призован, не се представлява и не изразява становище по жалбата.   

          Представителят на Окръжна прокуратура Добрич дава становище за неоснователност на касационната жалба и счита, че решението на РС-Добрич е правилно и законосъобразно.В хода на административно-наказателното производство и в съдебното производство безспорно е доказано,че за данъчен период м.май 2016г. касаторът не е бил включил фактура №199/31.05.2016г. с данъчна основа от 878,40 лева и ДДС 175,69 лева, което е нарушение на чл.124, ал.2 от ЗДДС,във връзка с чл.182,ал.1 от ЗДДС. Административното нарушение е на формално основание ,тъй като съгласно ЗДДС всеки е длъжен в съответния данъчен период да включи в дневниците на покупко-продажбите и справката-декларация извършените покупки и съответно продажби. Наказателното постановление е издадено правилно, както правилно и законосъобразно е и решението на РС и като такова следва да се потвърди.

          Касационната жалба е подадена в срок и е процесуално допустима, като подадена от надлежно упълномощено лице и относно Решение,с което се засягат правата на касатора.Разгледана по същество, същата е неоснователна и следва да бъде оставена без уважение.

          За да се произнесе по съществото на жалбата, разгледана съгласно чл. 63 пр. посл. ЗАНН във вр. с чл. 218 АПК, преценявайки доводите на страните и събраните по делото доказателства, в рамките на наведените от жалбоподателя касационни основания и при служебната проверка на основание чл. 218 ал. 2 АПК, съдът намира за установено следното:

          Първоинстанционният съд е бил сезиран с жалба от ЕТ “Агромил М.Р.” срещу Наказателно постановление № 244620/07.02.2017г.,издадено от Зам.директора на ТД на НАП Варна, с което на едноличния търговец за констатирано нарушение на чл.124,ал.2,във връзка с чл.182,ал.1 от ЗДДС, е наложено наказание “имуществена санкция” в размер на 1000 /хиляда/ лева,на основание чл.182,ал.1 от ЗДДС. Наказанието е наложено за това че при извършена проверка на 16.06.2016г.,документирана в АПВ № П-03000 81611 00322-004-001/28.06.2016г. органът по приходите е констатирал,че за данъчен период месец май 2016г. задълженото лице М.Р.К., с ЕГН **********, в качеството си на ЕТ „Агро-мил-М.Р.“,с ЕИК 12463 7063 е декларирана покупка на мляко от „Мегакомерс 3000“ ЕООД с доставчик едноличния търговец. Сделката е документирана с издадена фактура 199/ 31.05.2016г. с данъчна основа от 878,40 лева и ДДС 175,69 лева. Проверка в дневника за продажбите на едноличния търговец показала,че фактурата не е декларирана. Проверка на представените счетоводни регистри установила, че не е отразен приход от дейността в данъчен период м.май 2016г.Цитираната фактура е представена допълнително.На задълженото лице е връчено съобщение по чл.103 от ДОПК за извършване на корекция в дневник на продажбите, начисляване на неначисления ДДС и корекция на СД по ЗДДС за данъчен период м.май 2016г. Съобщението е връчено по ел.поща на 28.06.2016г. като на същата дата е изпратено по ел.поща писмено съгласие, в което  търговецът изявява желание корекцията да се извърши служебно с издаване на АУЗ.Такъв е издаден и връчен също на 28.06.2016г. Предвид описаната фактическа обстановка, наказващият орган е приел,че задълженото лице не е изпълнило задължението си да отрази издадената процесната фактура за м.май в законо- установения срок-14.06.2016г., което води до определяне на данъка в по-малък размер. Деянието е определено като нарушение на чл.124,ал.2,във връзка с чл.182,ал.1 от ЗДДС.В наказателното постановление  е отразено, че нарушението е за първи път,описани са доказателствата,които потвърждават установеното нарушение.Наказващият орган  е посочил, че при определяне размера на наказанието е взел предвид тежестта на нарушението, всички смекчаващи и отегчаващи обстоятелства и е преценил ,че липсват предпоставки да се приложи чл.28 от ЗАНН,като е определил наказание “имуществена санкция” в размер на 1000 лева,на основание чл.182,ал.1 от ЗДДС.

          За да потвърди наказателното постановление, съдът е приел фактическата обстановка описана в АУАН и НП, която се подкрепя от показанията на св.Е. К-Аи св.С.Х, както и от събраните по делото писмени доказателства.При съставянето на АУАН и НП са спазени всички срокове и процедури, изискуеми от разпоредбите на чл.42 и чл.57 от ЗАНН.Съдът е приел за безспорно доказано, че визираното в акта и постановлението нарушение е извършено от едноличния търговец.Коментирал е размера на санкцията, наложена в законовия минимум, който не подлежи на преразглеждане. Като краен резултат е потвърдил наказателното постановление.

              В касационната жалба не са посочени конкретни нарушения на процесуалните правила, извършени от първоинстанционният съд. Съдът е преценил внимателно всички доказателства по делото поотделно и в тяхната съвкупност и е основал решението си върху приетите от него за установени обстоятелства по делото и върху закона. Вътрешното убеждение на съда е формирано при условията на непосредственост, след като са събрани и проверени при условията на НПК всички възможни и необходими доказателства, свързани с предпоставките за възникване на административнонаказателната отговорност на нарушителяова, че след преценка на доказателствата са направени едни, а не други изводи, без да са изопачени доказателствата и без да се е стигнало до логично противоречие в обосновката, не може да се направи извод в смисъл, че решението е незаконосъобразно.

            Настоящият състав, като прецени събраните по делото доказателства, споделя изцяло изводите на съда за доказаност авторството на деянието, съответно за реализираното от едноличния търговец нарушение,посочено в наказателното постановление. Същото е издадено от компетентен органри издаването му не са допуснати съществени процесуални нарушения, които да налагат неговата отмяна,съответно отмяната на съдебното решение на това основание.

          Водим от горното, на основание чл.221,ал.2, пр.1 от АПК, във връзка с чл.63,ал.1,предл. последно от ЗАНН Административният съд гр.Добрич

 

 

Р  Е  Ш  И:

 

          ОСТАВЯ В СИЛА  решение № 257 от 29.06.2017г. на Добричкия районен съд, постановено по н.а.х.д.№ 283 по описа на съда за 2017г.

          Решението  не подлежи на обжалване.

 

 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                ЧЛЕНОВЕ: