Р Е Ш Е Н И Е

 

№ 404 /23.10.2017г., град Добрич

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

             АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ДОБРИЧ, в открито съдебно заседание на десети октомври през две хиляди и седемнадесета година, в състав:

 

                                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: КРАСИМИРА ИВАНОВА

                                                                         ЧЛЕНОВЕ: ТЕОДОРА МИЛЕВА

                                                                                                 МИЛЕНА ГЕОРГИЕВА

 

             При участието на прокурора РУМЯНА ЖЕЛЕВА и секретаря ВЕСЕЛИНА САНДЕВА разгледа докладваното от председателя канд № 443/2017 г. по описа на АдмС - Добрич и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

             Производството е по реда на глава ХІІ от АПК.

             Образувано е по касационна жалба вх. № 1778/ 04.08.2017 г. на адв. В.К., ДАК, като процесуален представител на А.О.П., ЕГН **********,***, срещу Решение № 254/22.06.2017 г. по нахд № 1525/2016г. по описа на Добричкия районен съд, с което е потвърдено наказателно постановление № 255а-12/11.02.2016 г. на Началника на Второ РУ при ОД на МВР – Добрич, с което на А.О.П., ЕГН ********** за нарушение по чл. 28, ал. 1 от Закона за националната система с единен европейски номер 112 и на основание чл. 38, ал. 2 от същия закон е наложено административно наказание глоба в размер на 10 000 лева.

            Процесуалният представител на касатора настоява, че първоинстанционното решение е неправилно и незаконосъобразно. Твърди, че както в административното, така и в съдебното производство са допуснати съществени процесуални нарушения. Не сочи конкретни пороци на съдебното решение.

            В съдебно заседание, касаторът, редовно призован, не се явява, представлява се от адв. К., редовно упълномощена. Тя настоява, че в административното производство е допуснато съществено нарушение, като в НП е записана дата, която не съответства на датата, на която е извършено деянието. Иска отмяна на съдебното решение и отмяна и на НП изцяло. 

Ответникът по касационната жалба, редовно призован, не изпраща представител и не изразява становище по жалбата.   

Представителят на ДОП дава заключение, че жалбата е неоснователна, а допуснатата в годината на извършване на нарушението техническа грешка не е довела до неясноти, които да затруднят касатора да разбере за какво е санкциониран. Моли да бъде потвърдено първоинстанционното решение.  

            Съдът, като прецени доводите на страните и събраните по делото доказателства, в рамките на наведените от жалбоподателя касационни основания и при служебната проверка на основание чл. 218, ал. 2 АПК, намира за установено следното:

            Касационната жалба е подадена в срока по чл. 63, ал. 1 от ЗАНН, от легитимирана страна с правен интерес от обжалване на решението, като неизгодно за нея и е процесуално допустима, а разгледана по същество е неоснователна.

Районният съд е бил сезиран с жалба от А.О.П. ***-12/11.02.2016г. на Началника на Второ РУ при ОД на МВР – Добрич, с което за нарушение на чл. 28, ал. 1 от Закона за националната система с единен европейски номер 112 и на основание чл.38, ал.2 от същия закон му е наложено административно наказание глоба в размер на 10 000 лева.

Районният съд е приел жалбата за допустима и е разгледал същата, като е подложил на цялостна преценка наказателното постановление. При анализа на административнонаказателната преписка и след разпита на свидетелите е стигнал до извода, че в административнонаказателното производство не са допуснати съществени процесуални нарушения, тъй като АУАН е съставен от компетентен орган, в присъствието на жалбоподателя, връчен му е надлежно и съдържа задължителните реквизити по чл. 42 от ЗАНН. Съставен е в присъствието на един свидетел. НП е издадено в срока по чл. 34 от ЗАНН от компетентен за това орган. Анализирал е фактическата обстановка, описана в АУАН и НП и е счел, че тя е такава, каквато е описана в АУАН и НП. Предвид този извод е приел, че нарушението е доказано по безспорен и категоричен начин.

Съставът на ДРС е обсъдил възражението за разминаване в годината на нарушението, отразена в АУАН и НП, но е стигнал до правилното становище, че това разминаване е резултат от техническа грешка и по никакъв начин не е довело до заблуда и неяснота  в какво точно е обвинен жалбоподателят.

Настоящият касационен състав счита, че Решението на РС е правилно и законосъобразно, като съдът е сторил своите изводи на база преценка на събраните доказателства в тяхната съвкупност и единство.

По отношение годината на нарушението, относно която отново и пред касационната инстанция се настоява, че обосновава наличие на съществено процесуално нарушение, настоящият състав счита, че това оплакване е неоснователно. Самият жалбоподател не е направил никакви възражения в тази насока както в жалбата си до районния съд, така и в хода на първоинстанционното съдебно производство. Правилно РС е преценил допуснатата грешка в контекста на всички събрани по делото писмени и гласни доказателства, от които по безспорен начин се установява коя е датата на извършване на нарушението. НП е издадено въз основа на АУАН № 255а – 12/20.01.2016г., в който са отразени, както датата на извършване на нарушението, така и обстоятелствата, при които е извършено. Идентични фактически обстоятелства са налични и в НП. От съдържанието на двата акта може да се изведе единственият възможен извод, че те се отнасят за едно и също нарушение, извършено от жалбоподателя. Нито в касационната жалба, нито в съдебно заседание, се сочи по какъв начин точно е нарушено правото на защита на касатора. Такова нарушение на практика няма. Освен това наказаното лице е подало въззивна жалба, участвало е в първоинстанционното съдебно производство, възползвало се е от възможността да подаде и касационна жалба, но по никакъв начин не е навело доводи и не е представило доказателства за твърдени съществени процесуални нарушения в административнонаказателното производство. Както правилно е установил РС, такива нарушения няма и настоящият състав също заема тази позиция.

С оглед изложеното касационната жалба като неоснователна следва да бъде оставена без уважение, а първоинстанционото решение като правилно и законосъобразно – оставено в сила.

Воден от горното и на основание чл. 221, ал. 2 от АПК, Административен съд – Добрич, касационен състав

 

Р  Е  Ш  И:

 

            ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 254/22.06.2017 г. по нахд № 1525/2016 г. по описа на Добричкия районен съд, с което е потвърдено наказателно постановление № 255а-12/11.02.2016 г. на Началника на Второ РУ при ОД на МВР – Добрич, с което на А.О.П., ЕГН ********** за нарушение по чл. 28, ал. 1 от Закона за националната система с единен европейски номер 112 и на основание чл. 38, ал. 2 от същия закон е наложено административно наказание глоба в размер на 10 000 лева.

Решението не подлежи на обжалване.

 

 

 

 

             ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                  ЧЛЕНОВЕ: