Р Е Ш Е Н И Е

 

№379/16.10.2017 г., град Добрич

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

             ДОБРИЧКИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, в открито съдебно заседание на десети октомври през две хиляди и седемнадесета година, І касационен състав:

 

                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ:  КРАСИМИРА ИВАНОВА

                                                 ЧЛЕНОВЕ: ТЕОДОРА МИЛЕВА

                                                                    СИЛВИЯ САНДЕВА

 

             При участието на прокурора РУМЯНА ЖЕЛЕВА и секретаря ВЕСЕЛИНА САНДЕВА разгледа докладваното от съдия Т. Милева КАНД № 442/2017 год. по описа на ДАС и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от Административно-процесуалния кодекс /АПК/.

Образувано е по касационна жалба на П.В. *** против Решение №237/ 08.06.2017 г., постановено по нахд №1671/ 2016 г. по описа на Районен съд - Добрич, с което е потвърдено НП № 28 - 0000426/28.10.2016 г. на Началника на Областен отдел "АА" – гр. Добрич, с което на касатора на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 от ЗАвтП е наложена глоба в размер на 1500 лв. за нарушение по чл. 2, ал.1 от Наредба №41/04.08.2008 г. на МТ и глоба в размер на 200 лева, на осн. чл.105, ал.1 от ЗАвтП за нарушение на чл.19, ал.1 от Наредба №Н-8/27.06.2008 г. на МТ.

Касаторът счита, че решението е неправилно, незаконосъобразно и несправедливо. Счита, че в случая става въпрос за маловажен случай, като се излагат съображения в насока, защо не е била подновена картата за квалифиация на водача. Иска от съда по изложените съображения да отмени първоинстанционното решение  и да се отмени и НП.

Ответната страна в представения писмен отговор оспорва жалбата и моли да се потвърди първоинстанционното решение като правилно и законосъобразно.

Представителят на Окръжна прокуратура - Добрич дава заключение за неоснователност на касационната жалба.

Касационната жалба е постъпила от легитимирано лице, в законния срок, поради което е допустима. Разгледана по същество, жалбата е неоснователна.

 От фактическа страна пред ДРС е установено, че на 29.09.2016 г., около 12.10 часа по главен път от гр. Ген. Тошево за гр. Добрич, пред КПП „Ген. Тошево“, П.В.В. управлява товарен автомобил марка “Мерцедес”  с рег. № ******, кат. №3 и извършва  превоз за собствена сметка на товари  по маршрут гр. Ген. Тошево – гр. Бяла (видно от Заповед №95/29.09.2016 г.), натоварен с тухли. При проверката е констатирано, че жалбоподателят като водач на МПС, за чието управление се изисква СУМПС от категория „С“ не притежава карта за квалификтация на водача за съответната категория, издадено по реда на Наредба №41 на МТС и автомобила не е обозначен с табела „Превоз за собствена сметка“, поставен на предното стъкло от дясната страна. Съдът е приел установената фактическа обстановка на база събраните и обсъдени по делото доказателства. Счел е, че както АУАН, така и НП са издадени при спазване на административно -производствените правила и не е налице нарушение в този смисъл, което да налага отмяна на НП на това основание. Стигнал е до извода, че нарушението е доказано по безспорен и категоричен начин, като е счел за безспорно установено в съдебното производство, че водачът не е представил по време на проверката, а и до приключване на съдебното дирене валидна карта за квалификация на водач за съответната категория.

Изложил е мотиви защо счита, че не са налице предпоставки за приложение на чл. 28 от ЗАНН.

Така постановеното решение е правилно.

ДРС е установил вярно и точно фактическата обстановка, анализирал е всички събрани доказателства и относимите към разрешаването на спора правни норми, като е стигнал до обоснован извод за законосъобразност на наказателното постановление, който изцяло се споделя от настоящия касационен състав. Неоснователни са оплакванията на касатора, че съдът не е отчел наличните конкретни факти и обстоятелства и неправилно не е приложил чл. 28 от ЗАНН. Представените по време на проверката документи са обсъдени, но тяхното наличие не променя извода, че нарушение е налице, което правилно е възприел ДРС. Изтъкнатите в касационната жалба доводи за възможност да бъде счетено деянието за “маловажен случай” са необосновани. Законодателят, имайки предвид, че се касае до обществени отношения, свързани със създаване опасност за живота и здравето както на шофьорите, така и на другите участници в движението на пътя, за да въздейства възпиращо и да не се достига до вредни последици, е предвидил висок размер на санкцията. В този смисъл решението е правилно и законосъобразно.

При извършената служебна проверка на валидността и допустимостта на съдебното решение съобразно изискванията на чл. 218, ал. 2 от АПК не бяха констатирани нарушения. Решението е постановено от законен състав, при законосъобразно упражнено право на въззивна жалба и е съобразено с материалния закон при стореното по – горе тълкуване.

По изложените съображения, обжалваното решение като валидно, допустимо и правилно, следва да бъде оставено в сила.

Водим от горното, Добричкият административен съд, І касационен състав, на основание чл. 221, ал. 2 от АПК

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 237/08.06.2016 г., постановено по нахд №1671/2016 г. по описа на Районен съд – Добрич.

Решението е окончателно.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                          ЧЛЕНОВЕ:1…………………

 

                                                                              2………………..