Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

405

гр. Добрич, 23.10.2017 г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА


         
Добричкият административен съд, в съдебно заседание на единадесети октомври две хиляди и седемнадесета година в състав:

                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИЛЕНА МАРКОВА-ГЕОРГИЕВА

 

при секретаря МАРИЯ МИХАЛЕВА изслуша докладваното от председателя административно дело № 441/ 2017 год.

            Производството е по чл. 145 и сл. от АПК, във връзка с чл. 172 ал. 5 от Закона за движение по пътищата /ЗДвП/.

Образувано е по жалба вх. № 1776/ 04. 08. 2017 год. на АдмС Добрич, от Е.Ю.Н., ЕГН  **********,***, срещу  Заповед за прилагане на принудителна административна мярка (ПАМ) 17-0851-000564 от 09. 07. 2017 г., издадена от Началника на сектор Пътна полиция към ОДМВР Добрич,с която е наложена ПАМ “прекратяване на регистрацията на ППС за срок от 6 месеца до 1 година” на основание чл. 171 т. 2а от ЗДвП.

С жалбата се иска отмяна на оспорената заповед като незаконосъобразна. Излагат се подробни съображения.

В съдебно заседание жалбоподателят не се явява, представлява се от адв. К.И., който поддържа жалбата на основанията, подробно изложени в нея.

Ответникът, редовно призован, не се явява, не се представлява, не изразява становище по жалбата.

Оспорваната заповед е връчена на жалбоподателката на 12.07. 2017 год., видно от разписката към самата заповед и положения подпис. Жалбата е подадена на 19.07. 2017 год., видно от печата, положен върху нея,предвид което  е подадена в срока по чл. 149 ал. 1 АПК, от засегнатото лице, поради което се явява допустима  и следва да бъде разгледана по същество.

С оглед разпоредбата на чл. 168 ал. 1 АПК съдът провери изцяло законосъобразността на оспорения административен акт, като приема, че жалбата е основателна по следните съображения: 

С обжалваната заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 17-0851-000564 от 09. 07. 2017 г., издадена от Началника на сектор Пътна полиция към ОДМВР Добрич,на жалбоподателката е наложена ПАМ " прекратяване регистрацията на ППС за срок от 6 месеца до 1 година". Заповедта е мотивирана с обстоятелството, че на 09.07.2017г. в с.Опанец, като собственик на лек автомобил БМВ 320Д с рег.№ ***, го предоставя за управление на неправоспособен,без свидетелство, Ю. Н. В., за което му е съставен АУАН. Същият е приложен по делото.От него се установява,че Ю. В. по време на проверката не представя СУМПС. След служебно извършена проверка контролните органи установяват,че свидетелството е било обявено за невалидно-изгубено/откраднато.От представените по делото справки за нарушения на Ю.В. не се установява по категоричен начин твърдението на ответника,че В. е неправоспособен водач. Съдът е указал на ответника,че не сочи достатъчно доказателства за твърденията си и го е задължил да представи доказателства за номера на СУМПС. Кога е обявено за невалидно. Издавано ли му е друго СУМПС и на коя дата.Доказателства в тази насока не са представени. Представените като преписка доказателства се свеждат до оспорваната заповед, актът,послужил като основание за издаване на заповедта и справки за нарушенията на жалбоподателката и Ю.В.,като от справката категорично се установява,че последният има отнети 0 точки от влезли в сила наказателни постановления. По искане на процесуалния представител на жалбоподателката, като свидетел е разпитан Ю.В.,като съдът кредитира показанията му досежно откраднатото му СУМПС и обстоятелството,че е заявил това в КАТ. Останалите показания са неотносими към спора.

С оглед установените факти, заповедта е издадена от компетентен орган, в предписаната от закона писмена форма,но в нарушение на изискванията за съдържание,съществено нарушение на административнопрацесуалните правила и в противоречие с материалния закон.

            В  разпоредителната част на административния акт не е посочен срокът за който се налага ПАМ, а е преписан текста от закона-„от 6 месеца,до 1 година“. Видно е,че законодателя е предвидил минимален и максимален срок за налагане на принудителната административна мярка " прекратяване регистрацията на ППС“ което означава,че конкретният срок следва да се определи от административния орган,като този срок бъде вписан в заповедта за прилагане на принудителна административна мярка. Докато волята на законодателя е пределно ясна, то волята на административния орган относно срока на мярката е неясна и се равнява на липса на срок. Само този порок на заповедта е достатъчно основание за нейната отмяна.

            Съдът установи също,че описанието в АУАН и заповедта се различава.В акта е посочено,че В. не представя СУМПС,но след проверка се установило, че същото е било обявено за невалидно-изгубено/ откраднато.В заповедта е посочено,че същият е неправосопособен,без свидетелство  за правоуправление. Непредставянето на свидетелство не се равнява на описаното в заповедта. Унищожаването на свидетелството за управление на МПС, не лишава водача от неговата правоспособност да управлява МПС. Свидетелството за управление на МПС е индивидуален удостоверителен документ за правоспособност за управление на моторно превозно средство - чл. 2, ал. 1 от Наредба №І-157 от 01.10.2002 г. за условията и реда за издаване на свидетелство за управление на моторни превозни средства, отчета на водачите и тяхната дисциплина.Водачът губи правоспособността си когато са отнети всичките му контролни точки и е длъжен да върне свидетелството за управление в съответната служба на Министерството на вътрешните работи-чл.157,ал.4 от ЗДвП.Следователно,в конкретния случай не са налице предпоставките за прилагането на ПАМ по чл. 171, т. 2а,  от ЗДвП. Заповедта е незаконосъобразна  и следва да бъде отменена.

            При този изход по делото и направеното искане, на жалбоподателката следва да се присъдят направените в производството разноски общо в размер на 310 лв., от които 10 лв. държавна такса и 300 лв. заплатено възнаграждение за един адвокат

Така мотивиран,както и на осн. чл. 172, ал. 2 АПК, Административен съд – Добрич

 

РЕШИ:

 

 

 ОТМЕНЯ по жалба от Е.Ю.Н., ЕГН  **********,***, Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 17-0851-000564/09. 07. 2017 г., издадена от Началника на сектор Пътна полиция към ОДМВР Добрич,с която е наложена ПАМ “прекратяване на регистрацията на ППС за срок от 6 месеца до 1 година” на основание чл. 171 т. 2а от ЗДвП.

 ОСЪЖДА ОД на МВР Добрич, да заплати на Е.Ю.Н., ЕГН  **********,***, сумата от 310 лева, представляваща разноски в производството.

Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на Република България в 14- дневен срок от съобщаването му.

 

 

                                       Административен съдия: