Р Е Ш Е Н И Е

 

№ 487

 град Добрич, 04.12.2017 г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

             ДОБРИЧКИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, в открито съдебно заседание на седми ноември през две хиляди и седемнадесета година, ІІ касационен състав:

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: КРАСИМИРА ИВАНОВА

                                                        ЧЛЕНОВЕ:  СИЛВИЯ  САНДЕВА

                                                                              МИЛЕНА  ГЕОРГИЕВА

 

при участието на прокурора НАТАЛИЯ СТАНЧЕВА  и секретаря ВЕСЕЛИНА САНДЕВА разгледа докладваното от председателя КАНД № 437/2017 год. по описа на АдмС-Добрич и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.225 от АПК.Образувано е по касационна жалба вх. № 1766/ 03.08.2017 г. на  ОО “Автомобилна администрация”, гр. Добрич срещу решение № 66/ 15.06.2017 год. по НАХД № 276 по описа на РС-Каварна за 2016 год., с което е отменено наказателно постановление № 28-0000485/ 18.12.2015 год. на Началника на ОО “АА”, гр. Добрич.С отмененото НП, на П.И.П., ЕГН **********,*** за нарушение на чл. 43, ал. 1, т. 1, б.”б” от Наредба № Н-32/ 16. 12. 2011 год. на МТИТС във връзка с чл. 30, ал. 1, т. 4 от същата Наредба на осн. 178а, ал. 7, т. 1, предл. 1 от ЗДвП е наложена глоба в размер на 1 500. 00 лв.

           В жалбата си касаторът твърди, че решението на районния съд е неправилно. Излага становище, че наказателното постановление е издадено въз основа на писмо № 08-00-00-196/ 6. 11. 2015 год. на Заместник председателя на  Държавна агенция “Национална сигурност”, от което става ясно, че за процесния автомобил не е заплатен данък към момента на прегледа. Претендира  отмяна на решението на районния съд и потвърждаване на наказателното постановление. Твърдените нарушения съставляват касационни основания по см. на чл. 348, ал.1, т. 1 от НПК.          

Ответникът по жалбата, чрез процесуалния си представител – адв. С.С., ДАК, оспорва жалбата.

Представителят на Окръжна прокуратура Добрич дава заключение за неоснователност на касационната жалба.

Касационната жалба е подадена в срок и е процесуално допустима, а разгледана по същество, жалбата е основателна.

За да се произнесе по съществото на жалбата, разгледана на основание  чл. 227 от АПК с оглед посочените касационни основания за отмяна, съдът съобрази следното:

Първоинстанционният съд е бил сезиран с жалба от П.И.П., ЕГН **********,*** срещу НП № 28-0000485/ 18.12.2015 год. на Началника на ОО “АА”, гр. Добрич, с което за нарушение на чл. 43, ал. 1, т. 1, б.”б” от Наредба № Н-32/ 16. 12. 2011 год. на МТИТС във връзка с чл. 30, ал. 1, т. 4 от същата наредба на основание чл. 178а, ал. 7, т. 1, предл. 1 от ЗДвП му е наложена глоба в размер на 1 500. 00 лв.

           Производството пред районния съд е образувано след отмяна на решение № 45/ 19. 05. 2016 год., постановено по н.а.х.д. № 58/ 2016 год. на Районен съд-Каварна за 2016г. с решение № 293/ 04.10. 2016 год. по к.н.а.х.д. № 348/ 2016 год. на Административен съд-Добрич и връщане на делото за ново разглеждане от друг състав на районния съд. С решението на Административен съд-Добрич са дадени подробни указания, които следва да бъдат изпълнени от районния съд при новото разглеждане на делото. От събраните по делото доказателства при първоначалното му и повторно разглеждане се установява следната фактическа обстановка:

            На 20. 11. 2015 год. На П.И.П. е бил съставен АУАН за това, че на 28. 01. 2015 год. около 11. 44 ч. в село Дуранкулак, общ. Шабла, на ул. “Втора” № 14 в КТП “Златната рибка” ЕООД, притежаващ разрешение за извършване на периодични прегледи за проверка на техническата изправност на ППС с № 1236, при извършване на периодичен преглед за техническа изправност на МПС марка „Форд мондео“ с рег. № ТХ 7853 ХМ с протокол № 7264747, идентифицирал се в информационната система “Прегледи” като председател на комисия, е допуснал да извърши преглед на автомобил в нарушение на изискванията, определени в Наредба № Н-32, без да е представен документ за платен данък върху автомобил, дължим към деня на извършване на периодичния преглед съгласно чл. 60, ал. 6 от ЗМДТ или документ че е освободен от данък съгласно чл. 58 от ЗМДТ. В протокола за извършен преглед на автомобила, подписан от П.И.П.,в качеството му на председател на комисията е посочено, че документ за платен данък за автомобила е представен. Впоследствие в ИА“Автомобилна администрация” е получено писмо № 08-00-00-196/ 6. 11. 2015 год. на Заместник председател на  Държавна агенция “Национална сигурност” с приложена към него справка, от която е видно, че за автомобила липсват данни за платен данък. Във връзка с така наличните противоречиви доказателства с отменителното решение на АдмС - Добрич са дадени подробни указания за изясняване на фактическата обстановка по делото. В изпълнение на указанията на касационната инстанция при новото разглеждане на делото от “ДЕМАКС” АД, в качеството му на дружество, притежаващо авторски права върху софтуера на информационната система за електронно регистриране на извършените периодични технически прегледи на МПС, е изискана информация от кога е внедрена системата в КТП на “Златната рибка” ЕООД, пунктът има ли достъп и от кога до базата данни за платен данък на общината, в която е регистриран автомобилът, начинът, по който работи информационната система и отразено ли е в системата какъв документ за платен данък на процесното МПС е представен към момента на техническия му преглед. Във връзка с запитване, от Община Добрич е постъпил отговор, че процесният автомобил не е деклариран в общината.От Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” е постъпил отговор, че лекият автомобил е преминал на периодичен технически преглед преди свързване към базата с данни на общината за проверка за платен данък. За процесния технически преглед няма сканиран документ за платен данък. Информационната платформа за автоматична проверка за данъчно задължение върху превозните средства при извършване на периодични технически прегледи на ППС в КТП „Златна рибка „ ЕООД е изградена и е започнала да действа от 18. 01. 2016 год. Въз основа на така събраните допълнително доказателства районният съд е приел, че наказателното постановление е издадено при липса на безспорни и установени по безсъмнен начин доказателства за извършено нарушение и е отменил наказателното постановление.

           Касационният  състав прецени,че решението на въззивния съд е правилно, тъй като извършването на описаното нарушение не е доказано по безспорен начин.Съгласно чл.11,ал.1 от Наредба № Н-32/ 16.12.2011г. за периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства на МТИТС, в сила от 01.01.2012г.,в  контролно-техническите пунктове трябва да  има компютризирана система за управление на работата на средствата за измерване и информационна система за електронно регистриране на извършените периодични прегледи на ППС.Системата следва да осигурява възможност за автоматична проверка за наличието на платен данък върху превозното средство-когато е предоставен технически съвместим достъп до базата с данни за платен данък от съответната община, както и възможност за еднозначно идентифициране на документа за платен данък върху превозното средство – чл.11, ал.3 т.17 и т.18 от Наредбата /в сила от 01.09.2014г./

Съгласно чл.30, ал.4 от Наредбата /нова разпоредба, в сила от 01.09. 2014г./, документът за платен данък върху превозните средства, дължим към деня на извършването на периодичния преглед на МПС, съгласно чл.60, ал.6 от ЗДМТ, или документ, че са освободени от данък съгласно чл.58 от ЗМДТ, означен или маркиран за еднозначно идентифициране чрез информационната система по чл.11, ал.3, се изисква само когато при автоматичната проверка не се получи потвърждение, че не се дължи данък върху превозното средство.

Приложение №5 към чл.31, ал.1 от Наредбата представлява Методика за извършването на периодичен преглед за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства /също в сила от 01.09.2014г./. Според Методиката, периодичният преглед на ППС се извършва, ако са представени съответните документи по чл.30, като преди началото на прегледа председателят на комисията проверява представените документи. Следва да се има предвид обаче  чл.30, ал.4 от Наредбата.Според същия, председателя  изисква документ за платен данък върху превозното средство след като при автоматичната проверка не се получи потвърждение, че не се дължи данък, като последното напълно кореспондира с посоченото в методиката, че председателят на комисията „след започване на прегледа проверява резултатите от автоматичната проверка в информационната система по чл.11, ал.3 за наличието на платен данък върху превозното средство, а когато не се получи потвърждение, че не се дължи данък, председателят трябва да сканира представения от лицето документ, маркиран със стикер за еднозначно разпознаване, като прегледът се извършва след потвърждение, че не се дължи данък, а ако не се получи потвърждение, че не се дължи данък, председателят на комисията отразява несъответствията в протокола и не извършва периодичния преглед.

По делото се установява, че в процесния пункт е въведена информационна система за електронно регистриране на извършените периодични прегледи на ППС, но към момента на въпросния по делото преглед – 28. 01. 2015 г. не е налице достъп до базата данни на общините за платени данъци за превозните средства.Последното означава, че при извършване от председателя на комисията на автоматичната проверка за платен данък върху превозното средство, няма как да се получи потвърждение, че не се дължи такъв данък, а съгласно методиката, при липсата на потвърждение, че не се дължи данък /дори да се сканира в системата представения от лицето документ за платен данък с или без стикер за еднозначно разпознаване/, то следва председателят да отрази несъответствието в протокола и да не извършва периодичния преглед. Според нормативната регламентация, при липса на връзка с базата данни на общините се парира възможността въобще да се извърши годишен периодичен преглед на ППС.

В случая в протокола от извършен периодичен преглед за техническа изправност на процесния автомобил е налице отбелязване от страна на председателя на комисията при идентификацията на ППС, в т.0.5., че е платен данък за ППС. От друга страна, е налице писмо № 08-00-00-196/ 6. 11. 2015, подписано от Заместник председател на Държавна агенция “Национална сигурност” , в което е посочено, че за процесния автомобил липсват данни за платен годишен данък. Пред контролните органи са били налице противоречиви данни, съдържащи се в различни документи от административнонаказателната преписка. Следвало е административно наказващият орган да съобрази, че не е налице изискване към документа за плащане на данъка да се прилага и удостоверение от общината за липсата/наличието на задължения за данък ППС, да  извърши разследване и да установи дали действително лицето, предоставило МПС за преглед е представило някакъв документ за плащане на данък за превозното средство, какъв документ е представило или не е представило въобще документ и как системата е допуснала да се извърши прегледа. Фактът, установяващ се от справката на Държавна агенция “Национална сигурност”, че не е заплащан данък за превозното средство към датата на прегледа в пункта, не влече непременно извод, че при прегледа не е представен никакъв документ за плащане, включително и манипулиран /неистински/. При новото разглеждане на делото не са събрани доказателства, които да опровергават този извод. От приетото като доказателство писмо на ИА“Автомобилна администрация”  е видно, че при извършване на техническия преглед не е сканиран документ за платен данък, а такова задължение  за санкционираното лице поради липса на достъп до базата данни на съответната община не е и съществувало към този момент. Липсата на доказателства, събрани при новото разглеждане на делото, опровергаващи отразеното в протокола, че е представен документ за платен данък за лекия автомобил и липсата на данни какъв по вид и характеристика документ е представен при извършване на процесния технически преглед води до извода, че описаното в наказателното постановление нарушение “прегледът е извършен, без да е представен документ за платен данък върху автомобила, дължим към деня на извършване на прегледа” не е доказано. Тежестта да се установи, както в административнонаказателното производство, така и при съдебното оспорване на наказателното постановление, съставомерността на деянието, респ. да се докаже извършването на нарушението е на наказващия орган, с оглед презумпцията за невиновност. 

 При извършената служебна проверка на валидността, допустимостта и съответствието на съдебното решение с материалния закон съобразно изискванията на чл. 218, ал. 2 АПК не бяха констатирани нарушения. Решението е постановено от законен състав, при законосъобразно упражнено право на въззивна жалба и в съответствие с материалния закон.

Поради изложените съображения настоящия състав счита, че жалбата е неоснователна, а решението на районния съд следва да бъде потвърдено.

Така мотивиран и на осн. чл. 221, ал. 2 от АПК съдът

 

 

                                              Р      Е      Ш      И      :

 

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 66/ 15. 06. 2017 год. по н.а.х.д. № 276/ 2016 год. на Районен съд –Каварна .

 Решението не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ :                                                ЧЛЕНОВЕ : 1…………………….

 

 

                                                                                                     2…………………….