Р Е Ш Е Н И Е

 

469 /27.11.2017г., град Добрич

 

В    И  М  Е  Т  О    Н  А    Н  А  Р  О  Д  А

                                                                              

Административен съд - Добрич, в закрито заседание на двадесет и седми ноември, две хиляди и седемнадесета година, в касационен състав:

                                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ:   Красимира Иванова 

                                                                   ЧЛЕНОВЕ:      Силвия Сандева

                                                                                          Нели Каменска

при участието на секретаря, разгледа докладваното от съдия Н.Каменска адм.д.№ 435 по описа на съда за 2017г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по чл.175 от Административно-процесуалния кодекс (АПК). В диспозитива на влязлото в сила решение № 431 от 01.11.2017 г. по адм. д. № 435/2017 г. на ред пети е изписано осъжда „Общински съвет на Община град Добрич“. Страна по делото е Общински съвет на Община Тервел, а не Общински съвет на Община град Добрич. Действителната воля на съда е да осъди Общински съвет на Община Тервел да заплати на Окръжна прокуратура гр.Добрич разноските по делото от 20 лв. за извършената публикация на оспорването в Държавен вестник, поради което диспозитива на постановеното решение следва да се поправи с изписване на правилното име на страната - Общински съвет на Община Тервел.

По изложените съображения на основание чл.175, ал.2 от АПК, Административен съд Добрич

Р Е Ш И :

 

ДОПУСКА поправка на очевидна фактическа грешка в диспозитива на влязлото в сила решение № 431 от 01.11.2017 г. по адм. д. № 435/2017 г. по описа на Административен съд Добрич като на ред 5 /пети/ вместо „Общински съвет на Община град Добрич“ да се чете „Общински съвет на Община Тервел“.

Решението за поправка може да се обжалва по реда на обжалване на поправеното решение – пред Върховния административен съд с касационна жалба в 14 /четиринадесет/ дневен срок, считано от съобщението за постановяването му и връчването на препис от съдебния акт на страните.

След влизането му в сила решението да се отбележи върху поправеното решение и преписите.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                              ЧЛЕНОВЕ: