Р Е Ш Е Н И Е

№ ………….

Добрич, 25.10.2017  год.

В ИМЕТО НА НАРОДА


           Административен съд - Добрич, в открито съдебно заседание на десети октомври две хиляди и седемнадесета година, І троен състав:

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: КРАСИМИРА ИВАНОВА

                                               ЧЛЕНОВЕ:          ТЕОДОРА МИЛЕВА

                                                                           СИЛВИЯ САНДЕВА   

 

при секретаря ИРЕНА ДИМИТРОВА и с участието на прокурора ВЕСЕЛИН ВИЧЕВ изслуша докладваното от председателя административно дело № 433/ 2017 год.

Производството е по чл. 185 - 196 от АПК.

Образувано е по протест вх. № 1759/ 03.08.2017 г., подаден от прокурор в Окръжна прокуратура гр. Добрич – Веселин Вичев срещу Наредба № 2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с Решение № 118 по протокол № 10 от 28.06.2016 г. на Общински съвет при община Каварна, на основание чл. 8, ал. 2 от Закона за общинската собственост, в частта на чл. 42, ал. 1, т. 1, 2 и 3 от Наредбата.

С протеста се настоява, че тези разпоредби влизат в колизия със законови разпоредби от по – висок ранг. Протестиращият оспорва дължимостта на т. нар. „режийни разноски“, определени като процентен дял от конкретна стойност на недвижимото имущество. Настоява, че самостоятелното претендиране на такива разноски, отделно от претендиране възстановяването на пълните разходи, формиращи размера на таксата по чл. 111 от ЗМДТ, дължима във връзка с предоставянето от общината на конкретна услуга, се явява незаконосъобразно действие. Допълва, че по силата на чл. 141, ал. 4 от Конституцията на РБ и чл. 7 и чл. 8 от ЗМДТ местните органи на власт имат право да определят размера на таксите, но не могат сами да въвеждат местни данъци и такси и да определят размера на местните данъци, като се позовава в този смисъл на т. 1 от Решение № 9/ 21.09.2000 г. на Конституционния съд по к.д. № 6/ 2000 г. Счита, че предоставеното със закона правомощие на ОбС да определя размер на таксите, не е достатъчно, за да бъде законосъобразно разрешението с оспорената разпоредба, тъй като е необходимо да бъде изяснен видът и съдържанието на престацията, която задълженият субект получава за заплатената от него такса. Освен това изразява становище, че предвидената с Наредба № 2 такса за „режийни разноски“ се дублира с таксата при производства за продажби, замени или учредяване на вещни права върху общински имоти, регламентирана в чл. 98 от Наредба № 3 за определянето и администрирането на местните данъци, такси и цени на услуги на територията на община Каварна. Предлага да бъдат отменени оспорените разпоредби.  

В съдебно заседание, протестиращият, редовно призован, се явява и поддържа протеста на изложените в него основания.

Ответникът – Общински съвет Каварна, редовно призован, не се представлява, не изразява становище по протеста. С писмо вх. № 1875/ 21.08.2017 г. представя  в изпълнение на Разпореждане на съда от 04.08.2017 г. доказателства, свързани с изпълнение на процедурата по приемане на Наредба №2, вкл. Самата Наредба. №л. 18 – 76)

Съдът, като обсъди становищата на страните, доказателствата по делото поотделно и в тяхната съвкупност, и като направи проверка по реда на чл.168 във връзка с чл. 196 от АПК, приема за установено следното:

Протестът е процесуално допустим, като подаден в срок, срещу административен акт, който подлежи на съдебен контрол. Наредбата, предмет на оспорване, по дефиницията на чл. 75, ал. 1 от АПК, чл. 7, ал. 2 и чл. 8 от ЗНА, както и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА съставлява подзаконов нормативен акт. Съобразно разпоредбите на чл. 185, ал. 1 и чл. 187, ал. 1 от АПК подзаконовият нормативен акт подлежи на безсрочно оспорване пред съда, като с оглед текста на чл. 186, ал. 2 от АПК това важи и за прокурора, който може да подаде протест срещу акта.

Разгледан по същество, протестът е основателен, като за да се произнесе, съдът съобрази следното:

На 14.06.2016 г. с рег. № 258 е внесена Докладна записка (ДЗ) в Общинския съвет от Кмета на община Каварна и са изложени в нея мотиви какво налага отмяната на старата Наредба и приемане на нова. (л. 23), като към ДЗ е приложен и проект на Решение, проект на новата Наредба и мотиви за приемането й.(л. 21)

На 20.06.2016 г. Проектът за Наредба е разгледан на заседание на ПК по екология, туризъм и земеделие, еврофондове и програми и ПК по териториално развитие и комуникации. (л. 43 – 45; 47 - 48), като след направени изменения е гласувано да се приеме предложението.

На 21.06.2016 г. е проведено заседание на ПК по законност, етика и установяване на конфликт на интереси. На заседанието е обсъдена ДЗ, направени са изменения в част от текстовете и единодушно е взето решение да бъде предложено на ОбС да приеме новата Наредба с внесените изменения към проекта. (л. 38 – 41) На същата дата е проведено заседание и на ПК по бюджет, финанси и данъчна политика, на което също единодушно е гласувано да се приеме предложението на вносителя относно Наредбата, като са сторени и изменения в проекта. (л. 41 – 42) Заседанията на ПК по духовни дейности – образование, култура и проблеми на младежта, ПК по здравеопазване, спорт, социална политика и работа с малцинствата са проведени на 21.06.2016 г., като на тях е обсъден проектът и след направени изменения е гласувано предложението за нова Наредба.

Наредба № 2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество (Наредбата) е приета с решение на Общински съвет Каварна № 118, взето с протокол № 10 от 28.06.2016 г.(л. 49 - 57) По делото са приложени доказателства, от които се установява, че от формална гледна точка е спазена процедурата по приемане на Наредбата. Видно от същите доказателства, свикано е заседание на Общинския съвет за обсъждане на проекта за Наредба. На заседанието на съвета, от 17 общински съветници по списък (л. 58), са присъствали 16, а към момента на приемане на Наредбата – 15, които с единодушие са приели проекта за Наредба. Същият е обсъден по време на заседанието, като част от предложените текстове са отпаднали, други изменени. Съобразно чл. 26 от Закона за нормативните актове, в актуалната му редакция към момента на вземане на Решението, с което е приета Наредбата, изработването на проект на нормативен акт се извършва при зачитане на принципите на обоснованост, стабилност, откритост и съгласуваност, като преди внасянето на проект на нормативен акт за издаване или приемане от компетентния орган съставителят на проекта го публикува на интернет страницата на съответната институция заедно с мотивите, съответно доклада, като на заинтересованите лица се предоставя най-малко 14-дневен срок за предложения и становища по проекта. Конкретният проект, видно от разпечатка на интернет страницата на Община Каварна, е публикуван на 30.05.2016 г. (л. 22), с което е спазен срокът по чл. 26, ал. 4 от ЗНА.

С разпоредбата на чл. 28 от ЗНА, също в редакцията ѝ към 28.06.2016 г., е разписано, че проектът на нормативен акт заедно с мотивите, съответно доклада към него, се внася за обсъждане и приемане от компетентния орган, като мотивите, съответно докладът следва да съдържат причините, които налагат приемането; целите, които се поставят; финансовите и други средства, необходими за прилагането на новата уредба; очакваните резултати от прилагането, включително финансовите, ако има такива; анализ за съответствие с правото на Европейския съюз.

От описаните доказателства, свързани с хронологията по приемане на Наредба № 2, се вижда, че формално е спазена процедурата по изготвяне и приемане на подзаконовия нормативен акт.

С текстовете на отделните точки към разпоредбата на чл. 42 са разписани следните задължения за физически и юридически лица при придобиване и разпореждане с имот, а именно:

Чл. 42, ал. 1: 

При придобиване и разпореждане с имот физическите  и юридическите лица заплащат на общината режийни разноски в размер на 2% от продажната цена:

т.1. на имота, предмет на продажба или покупка, съответно на ограниченото вещно право, което се учредява;

т.2. на имота с по – висока данъчна основа при замяна;

т.3. на реалния дял, който придобиват лицата при делба.

Разпоредбата се намира в Раздел І на Глава четвърта, озаглавена: “Разпореждане с имоти и вещи, частна общинска собственост“. Съгласно чл. 39, ал. 1 от Наредбата разпореждането с общински имоти и вещни права се извършва по пазарни цени, определени от Общински съвет – Каварна по реда на чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост. В тази връзка чл. 42, ал. 1, т. 2 от Наредбата противоречи на чл. 42, ал. 1 от Наредбата относно продажната цена, която съгласно чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост и респ. чл. 39 от Наредбата се формира на база пазарни цени и в тази връзка противоречи и на норма от по – висок ранг. 

Съобразно тълковния речник, както сочи протестиращият, понятието „режийни разноски“ представлява разходи за административно – управленския апарат, извън заплатите.

Понятието „режийни“ фигурира и в §. 1, т. 15 от ЗМДТ, където е дадено определение на „пълните разходи“, а именно: всички разходи на общината по предоставяне на услугата, включително съответните разходи: за работни заплати и осигуровки на персонала; материални, режийни, консултантски; за управление и контрол; по събиране на таксите и други, имащи отношение към формирането на размера на таксата, определени конкретно от общинския съвет. По начина на изписване в тази разпоредба понятието напълно съответства на определението му в тълковния речник. 

Събиране на „режийни разноски“ предвижда и ППЗДС, където съгласно чл. 57, ал. 1 от ППЗДС е разписано, че спечелилият търга участник е длъжен да внесе цената, дължимите данъци, такси и режийни разноски в 14-дневен срок от влизането в сила на заповедта.

Легално определение обаче на термина във връзка с разпореждане с общинско имущество няма. Няма и законово основание за събиране на такива разноски от общините отделно от таксите по смисъла на чл. 111 от ЗМДТ, независимо че по отношение на държавните имоти е предвидено това с ППЗДС. В този смисъл протестът се явява основателен.

На следващо място, въпреки че са спазени изискуемите по ЗНА срокове и етапи, то са налице съществени процесуални нарушения при приемане на оспорените текстове. По отношение същите липсват мотиви, свързани с причините, които налагат приемането на този вид такси. Липсват мотиви за посочения размер на таксите, както и какво точно се включва в такса „режийни разноски“, за да се приеме, че е спазено изискването на чл. 26 от ЗНА и подзаконовият нормативен акт да е приет при зачитане на принципите на обоснованост и откритост. Липсата на мотиви е особено съществено нарушение и пречи на съда да установи истинската воля на административния орган, като налага отмяна на оспорените текстове. Видно от Мотивите към проекта за Наредба, не са изложени въобще такива за конкретните текстове, нито са посочени какви цели ще се постигнат с приемането им, респ. какви са очакваните резултати и кака тези разпоредби съответстват на правото на ЕС.

На следващо място, тези такси са установени, без да е спазено изискването на чл. 7, ал. 1 от ЗМДТ за определяне на размерите им въз основа на необходимите материално – технически и административни разходи по предоставяне на услугата, като с оглед на това противоречат на разписаните в чл. 8, ал. 1 от ЗМДТ принципи за възстановяване на пълните разходи на общината по предоставяне на услугата, за създаване на условия за разширяване на предлаганите услуги и повишаване на тяхното качество и най – вече за постигане на по-голяма справедливост при определяне и заплащане на местните такси.

Освен това, с разпоредбата на чл. 111 от ЗМДТ, е разписана възможността по производства за настаняване под наем, продажби, замени или учредяване на вещни права върху общински имоти да се заплаща такса.  В Наредба № 3 за определянето и администрирането на местните данъци, такси и цени на услуги на територията на община Каварна се съдържа разпоредбата на чл. 98, съгласно която по производства за продажби, замени или учредяване на вещни права върху общински имоти, се заплаща такса в размер на 2 % от стойността на имота. Разпоредбите и  в двете Наредби са формулирани по идентичен начин, като от една страна е налице пълна невъзможност да се установи какво е съдържанието на услугата, за която се събира всяка една от предвидените такси, а от друга страна, е налице дублиране, което е недопустимо. В този смисъл по никакъв начин не са постигнати заложените с Мотивите към проекта цели за отстраняване на възникналите в практиката по прилагането на предходната Наредба неясноти, прецизиране на тестовете и привеждането им в съответствие с нормативните актове от по – висока степен.

С оглед гореизложеното при приемане на Наредбата като подзаконов нормативен акт са нарушени императивни изисквания на закона, изложени по – горе, допуснато е дублиране в събиране на такси с предмет едни и същи производства – по управление и разпореждане с общинско имущество, налице е вътрешно противоречие между отделни текстове в самата Наредба № 2. Всички тези пороци налагат отмяната на оспорените разпоредби от тази Наредба и уважаване на протеста изцяло.

Предвид изхода на спора и стореното в тази насока изрично искане от протестиращия, на основание чл. 143, ал. 1 от АПК ответникът по оспорването следва да възстанови на Окръжна прокуратура – Добрич направените съдебни разноски в размер на 35.00 лв. (тридесет и пет лева), представляващи заплатена такса за обнародване на оспорването в „Държавен вестник“.

Мотивиран така и на основание чл. 193, ал. 1 от АПК, Административен съд – Добрич, троен състав

Р Е Ш И:

         ОТМЕНЯ по протест вх. № 1759/ 03.08.2017 г., подаден от прокурор в Окръжна прокуратура гр. Добрич – Веселин Вичев, Наредба № 2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с Решение № 118 по протокол № 10 от 28.06.2016 г. на Общински съвет при община Каварна, на основание чл. 8, ал. 2 от Закона за общинската собственост, в частта на чл. 42, ал. 1, т. 1, 2 и 3 от Наредбата.

ОСЪЖДА Общински съвет Каварна да заплати на Окръжна прокуратура - Добрич направените по делото разноски в размер на 35.00 лв. (тридесет и пет лева).

Решението може да се обжалва пред Върховния Административен съд с касационна жалба/протест в четиринадесетдневен срок, считано от съобщението за постановяването му и връчването на препис от съдебния акт на страните.

След влизането му в сила решението да се обнародва по реда на чл. 194 от АПК.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                ЧЛЕНОВЕ: