Р Е Ш Е Н И Е

 

407 /23.10.2017год., град Добрич

 

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

ДОБРИЧКИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД в открито съдебно заседание, проведено на трети октомври през две хиляди и седемнадесета година в състав :                                                            

                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: КРАСИМИРА ИВАНОВА

                                               ЧЛЕНОВЕ: СИЛВИЯ САНДЕВА   

                                                                    НЕЛИ КАМЕНСКА   

 

при участието на прокурора РАДОСЛАВ БУХЧЕВ и секретаря МАРИЯ МИХАЛЕВА изслуша докладваното от съдия Сандева КАД № 431/2017 год. и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на глава ХІІ от АПК и е образувано по касационна жалба на Областен отдел “Автомобилна администрация” – Добрич срещу решение № 196 от 05.05.2017г. по нахд № 309/2017г. по описа на Районен съд – Добрич, с което е отменено НП № 28-0000431/03.11.2016г. на началника на ОО “АА” – Добрич, с което на Д.К.К. ЕГН ********** за нарушение на чл.2, ал.1 от Наредба № 41 от 04.08.2008г. за условията и реда за провеждане на обучение на водачите на автомобили за превоз на пътници и товари и за условията и реда за провеждане на изпитите за придобиване на начална квалификация, издадена от министъра на транспорта, на основание чл.93, ал.1, т.1 от ЗАвтПр е наложено административно наказание глоба в размер на 1500 лева. В жалбата се излагат доводи за неправилност на съдебното решение поради нарушение на материалния закон. Оспорват се изводите на съда за маловажност на деянието, тъй като не са налице обстоятелства, които да сочат на по-ниска степен на обществена опасност на извършеното нарушение в сравнение с обикновените случаи на нарушения от същия вид. Иска се отмяна на решението и постановяване на друго по същество, с което да се потвърди обжалваното наказателно постановление. 

Ответникът по касационната жалба оспорва основателността й в писмено становище по делото.    

Представителят на Окръжна прокуратура Добрич дава заключение за неоснователност на касационната жалба. Счита, че правилно районният съд е квалифицирал нарушението като маловажен случай на административно нарушение по смисъла на чл.28 от ЗАНН.       

За да се произнесе по съществото на жалбата, с оглед на посочените в нея касационни основания за отмяна и в съответствие с чл.218, ал.2 от АПК, съдът съобрази следното:

Касационната жалба е подадена в срок, от надлежна страна и е процесуално допустима, а разгледана по същество, е неоснователна.

С процесното НП Д.К.К. е бил санкциониран за това, че в качеството си на водач на товарен автомобил извършва обществен превоз на товари, без да притежава валидна карта за квалификация на водача за съответната категория, което съставлява нарушение на чл.2, ал.1 от Наредба № 41 / 04.08.2008г. на МТ.

С обжалваното решение районният съд е отменил наказателното постановление поради маловажност на деянието по смисъла на чл.28 от ЗАНН, като е взел предвид обстоятелството, че преди датата на проверката водачът е преминал периодично обучение и е притежавал компетентност за извършване на превоз на товари, както и че преди издаване на наказателното постановление се е снабдил с карта за квалификация на водач на МПС.  

Касационният състав споделя изцяло изводите на въззивния съд за маловажност на случая.   

Съгласно чл. 2 от Наредба № 41 водачите на моторни превозни средства, за управлението на които се изисква свидетелство за управление на моторно превозно средство от категории и подкатегории C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D или D+E, когато с тези превозни средства се извършват обществени превози или превози за собствена сметка, трябва да притежават карта за квалификация на водача. Министърът на транспорта или оправомощено от него лице издава карта за квалификация на водача на лица, притежаващи удостоверение за професионална компетентност, удостоверяващо началната квалификация или периодичното обучение на водача. Изискването за начална квалификация на водача е изпълнено, когато водачът притежава познания, придобити чрез посещения на курсове за обучение, и е положил успешно изпит. Водачите, придобили начална квалификация, подлежат на периодично обучение за усъвършенстване на познанията им на всеки 5 години.

Следователно от решаващо значение за упражняването на съответния вид дейност и за безопасността на товара е притежаването на познания, придобити чрез посещения на курсове и полагане на изпит, а издаването на карта е само едно формално условие, удостоверяващо наличната квалификация на водача. От доказателствата по делото е безспорно установено, че водачът е притежавал удостоверение, потвърждаващо неговите знания, а непосредствено след установяване на нарушението се е снабдил и с карта на водача. Всички тези смекчаващи обстоятелства обуславят изключително ниската обществена опасност на деянието и правилно са мотивирали ДРС да го квалифицира като маловажен случай. Изводите на съда в тази насока са подробни и аргументирани, поради което настоящата инстанция не счита за нужно да ги преповтаря.      

С оглед на изложеното административният съд счита, че обжалваното решение е постановено в съответствие с данните по делото и материалния закон, поради което следва да бъде оставено в сила при условията на чл.221, ал.2 от АПК.

Воден от горното, Добричкият административен съд

 

                                                        Р  Е  Ш  И:

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 196/05.05.2017 год., постановено по нахд № 309/2017 год. по описа на РС – Добрич. 

         РЕШЕНИЕТО е окончателно.       

    

 

         ПРЕДСЕДАТЕЛ :                                   ЧЛЕНОВЕ :