Р Е Ш Е Н И Е

№ 479

гр.Добрич,30.11.2017г.

 

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

 

          АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ДОБРИЧ, в публично съдебно заседание на тридесет и първи октомври две хиляди и седемнадесета година ІІ кас. състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: КРАСИМИРА  ИВАНОВА

ЧЛЕНОВЕ: 1. ТЕОДОРА  МИЛЕВА

                            2. МИЛЕНА  ГЕОРГИЕВА

 

при участието на прокурора МИЛЕНА ЛЮБЕНОВА и секретаря МАРИЯ МИХАЛЕВА, разгледа докладваното от съдия МИЛЕНА ГЕОРГИЕВА кас. адм. дело № 429/2017 г. по описа на АС- Добрич.

          Производството е по реда на чл. 227, ал.1 от АПК.

          Образувано е по жалба от И.Н.Г., ЕГН ********** ***,председател на Управителния съвет на “Албена инвест-холдинг” АД,със седалище и адрес на управление к.к. Албена, Централно управление, офис 219,община Балчик, подадена чрез адвокат Н.К. , срещу решение № 59/ 11.05.2017 г., постановено по н.а.х.д. № 397/2016 г. по описа на Районен съд-гр. Балчик, с което е потвърдено наказателно постановление № Р-10-660/ 01.10.2015г., издадено от Зам. Председателя на Комисията за финансов контрол.  Касаторът иска административният съд да отмени решението на БРС като твърди, че то е незаконосъобразно, постановено в нарушение на материалния закон и процесуалните правила и е явно несправедливо. В мотивите на решението се съдържа само изброяване на събраните по делото писмени и гласни  доказателства на въззиваемата страна.Липсват фактите, които са приети за установени и доказани от състава на съда и доказателствените средства,въз основа на които е изградена фактическата обстановка по делото.Настоява се,че е изтекла давността по чл. 34,пр. второ от ЗАНН,което не е коментирано.  Пространно се излагат съображения за това,че касаторката не е извършила визираното в наказателното постановление нарушение.АНО не е  установил по безспорен начин коя от разпоредбите е приложима в конкретния случай-разпоредбата на чл.114,ал.1,т.3 от ЗППЦК или разпоредбата на чл.114,ал.2 от същия закон. Процесната сделка е между заинтересовани лица, защото “Албена инвест холдинг”АД осъществява “контрол” по смисъла на §1,т. 14 от ДР на ЗППЦК над другата страна по сделката-“Приморско клуб” ЕАД. При това положение, за да бъде определен органът на дружеството,който трябва да вземе решение за процесната сделка, ЗППЦК определя праг от 1%  от по-ниската стойност на активите, съгласно последния одитиран или последния изготвен счетоводен баланс,когато в сделките участват заинтересовани лица т.е., за да се определи прага на всяка сделка и режимът, на който тя се подчинява,трябва да се изследват размера на имуществото на публичното дружество и сделките, извършени от дружеството с едно лице,или със свързани лица за период 3 календарни години.Нито в акта,нито в постановлението има данни да е извършено подобно изследване и не са посочени данни за размера на имуществото на “Албена инвест-холдинг” АД,съгласно последния одитиран или последния изготвен счетоводен баланс на дружеството.Няма данни за изследване на сделките на дружеството, със свързани лица през последните 3 години. От акта и постановлението не става ясно по какъв начин е изчислен установения праг от чл.114,ал.1,т.3 от ЗППЦК.Изложеното обуславя нарушение на чл.35 от АПК в процеса на административното производство да се изяснят всички факти и обстоятелства от значение за случая.В жалбата се казва още,че съдът не е установил наличието на нарушения на редица разпоредби на ЗАНН при установяване на нарушението и при налагане на административното наказание, каквото е нарушението на чл.34,пр.второ от ЗАНН.Настоява се,че нарушението и нарушителят са открити на дата 29.07.2014г.,когато е започнал да тече 3-месечният срок за съставянето на АУАН,а такъв е съставен на 22.04.2015г., или 6 месеца,след установения в чл.34 от ЗАНН срок.Друго нарушение,което се сочи, че не е установено от първоинстанционният съд е липсата на посочена дата и място на извършване на нарушението.В подкрепа е псочена съдебна практика.  В съдебно заседание,редовно призован,касаторът не се явява и представлява.

          Ответникът се представлява от  Гл. юрисконсулт Б.Г., която оспорва  жалбата. Представя писмена защита.

          Представителят на Окръжна прокуратура – Добрич изразява становище, че жалбата е неоснователна.Правилно първоинстанционният съд е направил заключение,че визираното в НП нарушение е безспорно установено.

         Районният съд е сезиран с жалба от И.Н.Г. ***, срещу наказателно постановление № Р-10-660 / 01.10.2015г., издадено от Зам. Председателя на Комисията за финансов надзор,с което за нарушение на чл. 114а,ал.4,изр.второ, във връзка с чл.114,ал.2,във връзка с чл.114,ал.6,т.3,във връзка с т.2 от Закона за публично предлагане на ценни книжа, на основание чл.221,ал.5,предл.1 от същия закон, на касаторката, в качеството й на Председател на Управителния съвет на “Албена инвест-холдинг” АД е наложена глоба  в размер на 20 000 /двадесет хиляди/ лева.

          Производството пред районния съд е образувано след отмяна на Решение №74/11.05.2016г., постановено по н.а.х.д №3/2016г. по описа на Балчишкия районен съд,с решение на АдмС-Добрич и делото е върнато за ново разглеждане, с дадени указания съдът да изясни въпроса дали процесната сделка  е извън посочените по ал.1 на чл.114 от ЗППЦК, като се съобрази с представените от страните писмени доказателства, а при необходимост назначи и съдебно счетоводна експертиза.Да прецени също възраженията относно приложимостта на чл.114,ал.5 и ал.9 от ЗППЦК, които не са разгледани и след това да разгледа спора по същество. От събраните по делото доказателства при първоначалното му и повторно разглеждане се установява следната фактическа обстановка:

           На 22.04.2015г. е съставен АУАН №Р-06 с който е установено,че Г., като заинтересовано лице-Председател на Управителния съвет на “Албена инвест -холдинг” АД е участвала във вземането на решение,обективирано в протокол №16/06-11.06. 2014г. на НС и УС на “Албена инвест-холдинг” АД, касаещо предоставяне на паричен заем в размер на 3 300 000 лева на „Приморско клуб“ ЕАД без предварително одобрение на управителния орган на публичното дружество, с което нарушила чл.114а,ал.4,изр.второ, във връзка с чл.114,ал.2,във връзка с чл.114,ал.6,т.3,във връзка с т.2 от Закона за публично предлагане на ценни книжа.Въз основа на акта е издадено атакуваното НП.

           „Албена инвест холдинг „ АД  е публично холдингово дружество и към момента на вземане на решението председател на УС е касаторката, което я прави заинтересовано лице по смисъла на чл.114,ал.6 от ЗППЦК в редакцията на нормата към момента на извършване на нарушението. Относно хипотезата на чл.114,ал.9,т.3 от закона, районният съдът е приел,че не е налице,но според касационния състав към настоящия момент това е без значение за спора,тъй като нормата на ал.9 е изменена и не съдържа т.3. След извършване на нарушението, ЗППЦК е претърпял изменения и допълнения,но сочените за нарушени норми в наказателното постановление-чл.114,ал.2 не е изменяна,а чл.114а,ал.4 е допълнена т.е. е запазила текста към онзи момент. Запазена е и санкционната норма, съгласно която за нарушението на чл.14а,ал.4 е обявено за административно нарушение  и подлежи на санкциониране от 20 000 лева до 50 000 лева,които граници на размера на глобата също не са променяни.   

          Решаващият съд е приел за безспорно установено,че И.Г. е извършила соченото нарушение и е потвърдил наказателното постановление. Като е достигнал до този окончателен правен извод, въззивният съд е постановил един правилен и законосъобразен съдебен акт. Касационният състав счита,че решаващият съд е преценил внимателно всички доказателства по делото поотделно и в тяхната съвкупност.Вътрешното убеждение на съда е формирано при условията на непосредственост, след като са събрани и проверени при условията на НПК всички възможни и необходими доказателства, свързани с предпоставките за възникване на административно наказателната отговорност на нарушителя.         

         По делото са представени само два договора между „Албена инвест Холдинг „АД и „Примолски клуб“ ЕАД и това са единствените сключени за период от 3 години. Единият е за 3 300 000 лева,а другият за 700 000 лева и общата сума не надхвърля праговете по чл.114,ал.1,т.1 и чл.114,ал.1,т.3,преди изменението.Следователно, не намира приложение ал.5,сега ал.6, защото не е изпълнено условието сделките да са в полза на едно лице,или на свързани лица. Примолски клуб“ ЕАД, не е дъщерно дружество на  „Албена инвест Холдинг „АД, установено от решаващия съд чрез справка в ТР. Относно възражението за нарушаване правата на жалбоподателката във въззивното производство, поради отказ да бъде назначена експертиза, касационният състав счита,че това не е така. Преди всичко указанията на АдмС-Добрич са при необходимост да бъде назначена експертиза. Очевидно е, че съдът не е намерил това за необходимо, а е направил съответните изводи съгласно представените по делото писмени доказателства и този извод напълно се споделя от настоящия състав.

           Неоснователно е твърдението,че е изтекла давността по чл.34,пр. второ от ЗАНН. Този въпрос е обсъден от АдмС при първото разглеждане на делото и не е поставил задача при повторното разглеждане същият да се обсъжда.

           Неправилни са твърденията, че нарушението и нарушителя са били установени на 29.07.2014г.,когато е подадена информация за протокол № 16/ 2014г. и  решение.От информацията,преценка за нарушение и нарушител не може да бъде направена. Това е възможно, след изискване на всички документи, относими към вземането на решението на УС на “Албена инвест-холдинг” АД, за отпускане на паричен заем в размер на 3 300 000 лева на “Приморско клуб” ЕАД.На 18.02.2015г. КФН е изискала представяне на заверени копия на протоколи от заседания на Управителния и Надзорния съвети за периода от 01.01.2014г. до 30.06.2014г. На 20.02.2015г. в КФН са получени протокол №9/2014г. и протокол № 16/2014г. На тази именно дата, юридическите факти,обуславящи фактическия състав на нарушението и неговият извършител са установени от Комисията, а АУАН е издаден на 22.04.2015г., преди да е изминал срок, надвишаващ тримесечния.

           След получаване на двата протокола в КФН, между нея и  “Албена инвест-холдинг”АД се е водила кореспонденция, относно  уточняване на подробности   по установеното нарушение.На 23.03.2015г., КФН е изискала информация за датата и мястото на подписване на подробно изброени протоколи,между които и протокол № 16. Съгласно декларация на И.Г., протоколът е подписан в периода 06.06.2014г.- 11.06.2014г. Следователно,причината за непосочване на дата на извършване на нарушението е обективна невъзмажност  на наказващия орган да я определи точно в посочения в протокола период,но от друга страна се дължи на неправомерното  поведение на касатора, който заявява, че не може точно да си спомни датата, поради изтеклото време.Що се отнася за мястото, то от водената между страните кореспонденция в административното производство безспорно се установява,че касаторката е подписала протокола на място,в седалището и адреса на управление на дружеството.

          Неоснователно е твърдението в касационната жалбата,че не е осъществен състава на соченото нарушение,както и твърдението,че административно- наказаващият орган не е установил по безспорен начин коя от разпоредбите е приложима в конкретния случай-тази на чл.114,ал.1,т.3, или тази на чл.114,ал.2 от ЗППЦК. По това възражение,съдът се е произнесъл при първоначалното разглеждане на делото. Г. не е страна по сделката,тъй като заемът не е в нейна полза,но същата е заинтересовано лице, защото е член на орган на управление на двете дружества. Следва да се добави,че наказващият орган не въвежда твърдения за това.Видно от протокол № 16/14г., е взето решение от управителните органи на “Албена инвест- холдинг” АД да предостави паричен заем в размер на 3 300 000 лева на “Приморско клуб” ЕАД, като възлага на Изп. директор и представляващ “Албена инвест-холдинг” АД да предприеме необходимите действия за изпълнение на решението т.е.,към този момент сделка липсва, както липсва и упълномощаване на Г. да сключи сделка. Цитираното решение е взето именно на основание  чл. 114,ал.2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа,чийто текст гласи, че сделките на публично дружество с участие на заинтересовани лица, извън посочените в ал. 1, подлежат на предварително одобрение от управителния орган на публичното дружество. Като участваща в управителните органи на двете дружества,страни по подлежащата на одобрение сделка,Г. е безспорно заинтересовано лице и съгласно чл..114а, ал.4, изречение второ  от ЗППЦК,не трябва да участва във вземането на решения по чл.114, ал.2. Ето защо, касационната инстанция счита,че административнонакзаващият орган е определил правилно правната квалификация на нарушението,описано в акта и постановлението,както правилно и решаващият съд е стигнал също до този извод.

          Неоснователно също е и твърдението,че в обжалваното решение липсват изложени мотиви.Това твърдение се оборва от  съдържанието на самия съдебен акт, в който подробно са изложени мотиви за всички, направени от съда изводи.

          Вътрешното убеждение на съда е формирано при условията на непосредственост, след като са събрани и проверени при условията на НПК всички възможни и необходими доказателства, свързани с предпоставките за възникване на административно наказателната отговорност на нарушителя.От обстоятелството, че след преценка на доказателствата са направени едни, а не други изводи, без да са изопачени доказателствата и без да се е стигнало до логично противоречие в обосновката,не може да се направи извод, че решението е незаконосъобразно.

          В заключение касационният състав прецени,че следва да коментира твърдението за нарушение разпоредбата на чл.35 от АПК,който регламентира в процеса на административното производство да се изяснят всички факти и обстоятелства от значение за случая. Производството по издаване на спорното наказателно постановление е проведено по ЗАНН, а не по АПК и позоваването на норма от последния е неотносимо към случая. Следва да се добави също, че в административнонаказателното производство не е  нарушено правото на Г. да организира защитата си. Това право тя е реализирала в пълен обем,като още при връчване на АУАН е подала писмено възражение срещу него.Обжалването на наказателното постановление пред районния съд също е упражнено право на защита, а що се отнася до производството пред решаващия съд, касационната инстанция не установи процесуални нарушения в съдебната фаза.

          Предвид изложеното,обжалваното решение е правилно и законосъобразно, постановено при спазване на материалните и процесуални норми, поради което същото следва да бъде оставено в сила,а касационната жалба като неоснователна - да бъде отхвърлена. 

          Така мотивиран Административният съд гр.Добрич

Р  Е  Ш  И:

          ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 59 / 11.05.2017 г. постановено по н.а.х.д. № 397/ 2016 г. по описа   на РС -  Балчик.

          Решението  не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                ЧЛЕНОВЕ:

                                                                                                      1.

                                                                                                      2.