Р Е Ш Е Н И Е

 

№ 422/30.10.2017 г., град Добрич

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ДОБРИЧКИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, в открито съдебно заседание на десети октомври през две хиляди и седемнадесета година в състав:

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: КРАСИМИРА ИВАНОВА

                                                         ЧЛЕНОВЕ: ТЕОДОРА МИЛЕВА

                                                                                    СИЛВИЯ САНДЕВА

 

            При участието на прокурора РУМЯНА ЖЕЛЕВА и секретаря Веселина Сандева разгледа докладваното от съдия Силвия Сандева канд № 428 / 2017 год. по описа на АдмС - Добрич и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

           Производството е по реда на глава ХІІ от АПК.

Образувано е по подадена чрез пълномощник касационна жалба от П.Г.П., ЕГН **********,***, срещу решение № 59 от 31.05.2017 г. по нахд № 40/2017 год. по описа на РС - Каварна, с което е потвърдено наказателно постановление № 010/07.11.2016 год. на Началника на отдел “Рибарство и контрол – Черно море” при ИАРА - Бургас, с което за извършено нарушение на чл. 33, ал. 1 от ЗРА на основание чл. 71, ал. 1 от ЗРА на касатора е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 1000 лева, като на основание чл. 90, ал. 1 от ЗРА е отнета в полза на държавата риба от вида „калкан“, цяла в прясно състояние, подробно описана в констативен протокол № 086 – 174/ 12.05.2016 г., а именно: 114 броя калкан с общо тегло 271, 320 кг, от които 8 броя маломерни екземпляри; 1 бр. хрилна мрежа с дължина 100 м; 1 бр. риболовен кораб с външна маркировка ШБ 5950 и 1 бр. двигател TOHATSU – 40 к.с., с № 022101АХ, а на основание чл.90, ал.2 от ЗРА е постановено касаторът да заплати обезщетение за причинени вреди на рибните ресурси в размер на 8139, 60 лева съгласно т.46 от приложение към чл.1 във вр. чл.2 от Наредба за размера на обезщетенията за причинени вреди на рибните ресурси. В жалбата се твърди, че решението е неправилно и незаконосъобразно, тъй като е постановено при неизяснена фактическа обстановка, превратно и едностранчиво тълкуване на доказателствата по делото и в нарушение на принципа по чл.29, ал.2 от НПК за участие в разглеждането на делото на непредубеден и незаинтересован съдебен състав. Излагат се доводи, че съдът не е взел предвид противоречията в показанията на двамата свидетели И. **** и ****, както и обстоятелството, че срещу свидетеля Добрин **** е образувано досъдебно производство за лъжесвидетелстване по друго свързано с настоящия случай съдебно административнонаказателно дело. Образуваното досъдебно производство е дало основание на свидетеля да откаже да свидетелства по настоящото дело, с оглед на което жалбоподателят не е могъл да се ползва от неговите показания. Твърди се, че жалбоподателят не е получил право на разглеждане на делото в безпристрастен съд, тъй като сигналът до РП – Каварна, по който е образувано ДП срещу св.****, е подаден лично от съдия от същия съд, разглеждащ другото свързано с настоящия случай дело. Счита се, че районният съд неправилно е отказал да спре производството по делото до приключване на ДП, както и да си направи отвод, за да може делото да бъде изпратено за разглеждане от друг РС в съдебен район Добрич, с което е ограничил правото на защита на касатора. Иска се отмяна на съдебното решение и постановяване на друго по същество, с което да се отмени обжалваното НП. В условията на евентуалност се настоява за обезсилване на въззивното решение и изпращане на делото за разглеждане от друг РС в съдебен район Добрич.  

Ответната страна – ИАРА - Бургас, оспорва основателността на касационната жалба в писмено становище по делото. 

           Представителят на ОП - Добрич счита, че касационната жалба е неоснователна, а решението на Районен съд – Каварна е правилно и законосъобразно и следва да бъде оставено в сила.

           Съдът, като прецени доводите на страните и събраните по делото доказателства, в рамките на наведените от жалбоподателя касационни основания и предвид разпоредбата на чл. 218, ал. 2 АПК за служебна проверка относно съответствието с материалния закон, намира за установено следното:

           Касационната жалба е подадена в срока по чл. 63, ал. 1 от ЗАНН, от легитимирана страна с правен интерес от обжалване на решението, като неизгодно за нея и е процесуално допустима, а разгледана по същество, е  частично основателна, но не по изложените в нея съображения: 

         С обжалваното решение районният съд е потвърдил наказателно постановление № 010/07.11.2016 год. на Началник отдел “Рибарство и контрол – Черно море” гр. Бургас, ГД „Рибарство и контрол“ при ИАРА, с което на касатора П.Г.П. е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 1000 лева за това, че на 11.05.2016 г., в 17,30 часа, на къмпинг „Шабла“ с GPS координати, подробно описани в НП, в Черно море, в качеството си на капитан на риболовен кораб ШБ 5950, извършва стопански риболов на квотиран вид риба от вида „калкан“ (TUR) – 271,320 кг, претеглени с везна № 002879/10 и ролетка № 813, без да притежава специално разрешително за квотиран вид риба за 2016 г., която риба се превозва на борда на риболовния кораб като улов - цяла в прясно състояние. Прието е, че описаното деяние съставлява нарушение на чл.33, ал.1 от ЗРА, във вр. чл.32, ал.1 от ЗРА и заповед № РД-09-217/15.04.2016г., т.І, т.2, издадена от министъра на земеделието и храните, за извършването на което следва да се наложи административно наказание по чл.71, ал.1 от ЗРА, както и тежко нарушение по смисъла на чл. 3, параграф 1, б. „и“, във връзка с чл. 42, параграф 1, буква „а“ от Регламент (ЕО) № 1005/ 2008 на Съвета, за което следва да се приложи процедурата по чл. 18д от ЗРА. В НП е посочено още, че във връзка с извършената проверка по чл. 55, ал. 1 от ЗРА е съставен констативен протокол № 086 – 174/ 12.05.2016 г., както и че деянието не може да бъде квалифицирано като маловажен случай поради несъответствието му с основните принципи, визирани в чл. 1, ал. 2 от ЗРА, както и с правилата за „отговорен риболов“.

            За да потвърди НП, районният съд е приел, че вмененото с него нарушение е доказано по безспорен и категоричен начин, като се е позовал на писмените доказателства и показанията на свидетелите Янков и Петков (служители на ИАРА - Бургас), както и на свидетелите **** и Арнаудов (гранични полицаи в ГПУ - Каварна), които е кредитирал като обективни, непротиворечиви, взаимнодопълващи се и кореспондиращи на писмените доказателства.  

          Настоящият състав споделя изцяло изводите на въззивния съд в частта относно наложеното наказание по чл.71, ал.1 от ЗРА, който предвижда наказание глоба от 1000 лева до 2000 лева за всеки, който пренася, превозва и продава в живо, прясно и охладено състояние риба и други водни организми в нарушение на чл.33, ал.1.  

            Неоснователно е оплакването на жалбоподателя, че обжалваното решение е постановено при неизяснена фактическа обстановка. Районният съд е събрал всички допустими, относими и необходими доказателства по делото и ги е преценил заедно и поотделно, в резултат на което е направил правилни и законосъобразни фактически и правни изводи относно извършеното нарушение и неговото авторство. От убедителните и непротиворечиви показания на разпитаните по делото свидетели се установява по безспорен и категоричен начин, че именно жалбоподателят П. се е намирал на борда на риболовната лодка, от която са свалени няколко чувала с пресен улов на калкан на брега на един залив в близост до военното поделение на Шабла, като след нареждане да остане на брега за извършване на проверка от страна на органите на гранична полиция, той е запалил двигателя на лодката и е избягал в морето заедно с още едно лице, чиято самоличност не е разкрита. След като са обходили района, контролните органи на полицията и ИАРА са открили жалбоподателя в едно заведение край лодкостоянката на Шабла, където е разпознат от един от граничните полицаи, които са присъствали при акостирането на лодката и разтоварването на рибата на брега. Неоснователни са възраженията на касатора, че е налице разминаване между показанията на граничните полицаи Арнаудов и ****, защото и двамата са заявили единодушно, че само един от тях (св.Арнаудов) е видял ясно жалбоподателят П.П. да разтоварва уловът на брега, след което го е разпознал и в близкото заведение. Без правно значение са възраженията на касатора за съществуващи противоречия в показанията на двамата свидетели, дадени по нахд № 47/2017г. по описа на КРС, защото се касае за доказателства, събрани по друго съдебно административнонаказателно производство, които не са ползвани при постановяването на обжалваното решение. Неоснователни са възраженията в касационната жалба, че съдът неправилно не е взел предвид обстоятелството, че срещу посочения от жалбоподателя св.**** е образувано досъдебно производство за лъжесвидетелстване и не е спрял производството по делото до приключване на досъдебното производство, защото сам касаторът, чрез процесуалния си представител, се е отказал от разпита на този свидетел и е поискал да бъде даден ход на делото по същество. Не може да се сподели и оплакването на касатора, че районният съд неправилно не се е отвел от разглеждането на делото. Отказът си за това съдът е мотивирал с подробни и логични доводи, обективирани в протокол от заседание, проведено на 03.04.2017г., които се споделят изцяло от касационната инстанция и не е нужно да се преповтарят. Наличието на друго висящо административно наказателно дело по сходен казус в същия съд, решаващият състав по което е подал сигнал с данни за извършено престъпление по чл.290, ал.1 от НК от лице, което жалбоподателят е поискал да бъде разпитан като свидетел по настоящото дело, не може да бъде основание за предубеденост или заинтересованост на съдебния състав, което да води до нарушаване на чл.29, ал.2 от НПК. 

С оглед на изложеното касационната инстанция счита, че районният съд не е допуснал съществени нарушения на процесуалните правила, които да са довели до неправилно приложение на материалния закон или нарушаване на правото на защита на наказаното лице, поради което постановеното от него решение, с което е потвърдил НП в частта относно наложеното наказание по чл.71, ал.1 от ЗРА, следва да бъде оставено в сила като правилно и законосъобразно.

          Що се касае до тази част, с която е потвърдено наказателното постановление относно постановеното с него отнемане на вещи в полза на държавата и заплащане на обезщетение за причинени вреди на рибните ресурси, касационната инстанция приема въззивното решение за неправилно поради следното: С влязло в сила НП № 02-24/19.05.2016 г. на Началник отдел „Рибарство и контрол – Черно море“ гр. Бургас към ГД „РК“ при ИАРА гр. Бургас от П.Г.П. са отнети в полза на държавата 114 броя калкан с общо тегло 271,320 кг, от които 8 бр. маломерни екземпляра, 1 бр. хрилна мрежа с дължина 100 м., 1 бр. риболовен кораб с външна маркировка ШБ 5950 и 1 бр. двигател TOHATSU – 40 к.с., с №022101 АХ, предмет и на настоящото производство. След като един път вече са отнети, то няма как вещите, предмет на нарушението, както и уредите и средствата, послужили за извършване на нарушението, да бъдат отнети повторно от касатора. Това се отнася и за вмененото на касатора задължение да заплати обезщетение на основание чл. 90, ал. 2 от ЗРА дотолкова, доколкото с горепосоченото НП той вече е осъден да заплати такова обезщетение. Независимо че са налице две отделни нарушения, вредите са резултат от едно единствено изпълнително деяние, поради което нарушителят следва да бъде осъден да заплати само едно обезщетение и това е сторено с първото влязло в сила наказателно постановление. С оглед на изложеното решението на районния съд в горепосочената част следва да бъде отменено и вместо него постановено друго по същество, с което да се отмени наказателното постановление в тази му част.

   Воден от горното и на основание чл.221, ал.2, във вр. чл.222, ал.1 от АПК, Добричкият административен съд

 

                                                      Р  Е  Ш  И:

 

            ОТМЕНЯ решение № 59 от 31.05.2017 г. по нахд № 40/2017 год. по описа на РС – Каварна В ЧАСТТА, в която е потвърдено наказателно постановление № 010/07.11.2016 год. на Началника на отдел “Рибарство и контрол – Черно море” при ИАРА – Бургас в частта, в която на основание чл. 90, ал. 1 от ЗРА е отнета в полза на държавата риба от вида „калкан“, цяла в прясно състояние, подробно описана в констативен протокол № 086 – 174/ 12.05.2016 г., а именно: 114 броя калкан с общо тегло 271, 320 кг, от които 8 броя маломерни екземпляри; 1 бр. хрилна мрежа с дължина 100 м; 1 бр. риболовен кораб с външна маркировка ШБ 5950 и 1 бр. двигател TOHATSU – 40 к.с., с № 022101АХ, и на основание чл.90, ал.2 от ЗРА е постановено П.Г.П. с ЕГН ********** *** да заплати обезщетение за причинени вреди на рибните ресурси в размер на 8139, 60 лева съгласно т.46 от приложение към чл.1 във вр. чл.2 от Наредба за размера на обезщетенията за причинени вреди на рибните ресурси, като ВМЕСТО ТОВА ПОСТАНОВЯВА:

            ОТМЕНЯ наказателно постановление № 010/07.11.2016 год. на Началника на отдел “Рибарство и контрол – Черно море” при ИАРА – Бургас В ЧАСТТА, в която на основание чл. 90, ал. 1 от ЗРА е отнета в полза на държавата риба от вида „калкан“, цяла в прясно състояние, подробно описана в констативен протокол № 086 – 174/ 12.05.2016 г., а именно: 114 броя калкан с общо тегло 271, 320 кг, от които 8 броя маломерни екземпляри; 1 бр. хрилна мрежа с дължина 100 м; 1 бр. риболовен кораб с външна маркировка ШБ 5950 и 1 бр. двигател TOHATSU – 40 к.с., с № 022101АХ, и на основание чл.90, ал.2 от ЗРА е постановено П.Г.П. с ЕГН ********** *** да заплати обезщетение за причинени вреди на рибните ресурси в размер на 8139, 60 лева съгласно т.46 от приложение към чл.1 във вр. чл.2 от Наредба за размера на обезщетенията за причинени вреди на рибните ресурси.

            ОСТАВЯ В СИЛА решението в останалата му част.

            Решението е окончателно.           

 

 

            ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                     ЧЛЕНОВЕ: