Р Е Ш Е Н И Е

 

№ 402 / 20.10.2017 г., град Добрич

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ДОБРИЧ, в открито съдебно заседание на десети ОКТОМВРИ през две хиляди и седемнадесета година в състав:

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ:  КРАСИМИРА ИВАНОВА

                                                          ЧЛЕНОВЕ: ТЕОДОРА МИЛЕВА

                                                                                     СИЛВИЯ САНДЕВА

 

            При участието на прокурора РУМЯНА ЖЕЛЕВА и секретаря ВЕСЕЛИНА САНДЕВА разгледа докладваното от председателя канд № 427/ 2017 год. по описа на АдмС - Добрич и за да се произнесе, взе предвид следното:

           Производството е по реда на глава ХІІ от АПК.

Образувано е по касационна жалба вх. № 1729/ 28.07.2017 г. от П.Г.П., ЕГН **********,***, подадена чрез пълномощника му адв. И.К., ВАК, срещу Решение от 01.06.2017 г. по нахд № 41/2017 год. По описа на РС - Каварна, с което е потвърдено Наказателно постановление № 008/07.11.2016 год. на Началника на отдел “Рибарство и контрол – Черно море” при ИАРА Бургас, с което за извършено нарушение по чл. 38, ал. 1 от ЗРА на основание чл. 75, ал. 1 от ЗРА на П.Г.П. е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 600 лева, като на основание чл. 90, ал. 1 от ЗРА е постановено отнемане в полза на държавата риба от вида „калкан“, цяла в прясно състояние, подробно описана в съставен Констативен протокол № 086 – 174/ 12.05.2016 г., а именно: 8 броя маломерни екземпляри с общо тегло 11.550 кг; 1 бр. хрилна мрежа, с дължина 100 м; 1 бр. риболовен кораб с външна маркировка ШБ 5950 и 1 бр. двигател TOHATSU – 40 к.с., с № 022101АХ и на основание чл. 90, ал. 2 от ЗРА е постановено П.П. да заплати обезщетение за причинени вреди на рибните ресурси в размер на 466,50 лева.

С касационната жалба се настоява, че решението е незаконосъобразно. Касаторът прави оплакване, че съдът не е взел под внимание разминаването в показанията на двамата свидетели – ***** и *****. Добавя, че съдът не е взел предвид, че срещу св. *****е образувано досъдебно производство за престъпление по чл. 290, ал. 1 от НК, касаещо дадени от него свидетелски показания по свързано с настоящия случай административнонаказателно производство. Твърди, че жалбоподателят не е получил право на разглеждане на делото в безпристрастен съд. За това свое твърдение се позовава на факта, че съдия от същия съд е подал сигнал до РП – Каварна за данни за престъпление от св. ***** във връзка с показанията му по нахд № 145/ 2016 г. по описа на РС – Каварна. В тази връзка се оплаква, че съдът е отхвърлил искането му делото му да бъде разгледано от друг РС в съдебен район Добрич. Оспорва авторството на деянието. Иска отмяна на съдебното решение и на НП. В условията на евентуалност настоява да бъде обезсилено първоинстанционното решение и делото да бъде изпратено на друг РС от съдебен район Добрич за разглеждане. Направено е и искане по доказателствата за прилагане протокол за проведена очна ставка по друго първоинстанционно съдебно производство, като да бъдат обсъдени резултатите от очната ставка, ведно с останалите доказателства по делото, което искане е оставено без уважение с протоколно определение от откритото съдебно заседание. 

В съдебно заседание касаторът редовно призован, не се явява, представлява се от адв. И.К., който поддържа жалбата Представя като доказателство Постановление за прекратяване на наказателно производство от 13.07.2017 г. на прокурор в Районна прокуратура – Каварна, с което е прекратено производството срещу ********** от гр. Шабла за престъпление по чл. 290, ал. 1 във връзка с чл. 26 от НК поради липса на престъпление.

Ответната страна – ИАРА - Бургас, редовно призована, не се представлява. В писмено възражение, подадено чрез юрисконсулт Емил Илиев, редовно упълномощен, оспорва касационната жалба и настоява да бъде оставена без уважение, като излага подробни доводи за законосъобразност на съдебното решение.

           Представителят на ОП - Добрич два становище, че жалбата е неоснователна и моли да бъде потвърдено решението на Районен съд - Каварна.

           Съдът, като прецени доводите на страните и събраните по делото доказателства, в рамките на наведените от жалбоподателя касационни основания и предвид разпоредбата на чл. 218, ал. 2 АПК за служебна проверка относно съответствието с материалния закон, намира за установено следното:

           Касационната жалба е подадена в срока по чл. 63, ал. 1 от ЗАНН, от легитимирана страна с правен интерес от обжалване на решението, като неизгодно за нея и е процесуално допустима, а разгледана по същество, е  частично основателна, но не по изложените в нея съображения: 

         С обжалваното решение районният съд е потвърдил Наказателно постановление № 008/07.11.2016 год. на Началник отдел “Рибарство и контрол – Черно море” гр. Бургас, ГД „Рибарство и контрол“ при ИАРА, с което на лицето П.Г.П. *** е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 600 лв., за това че на 11.05.2016 г., в 17,30 часа, на къмпинг „Шабла“ с GPS координати …, в  Черно море, в качеството си на капитан на риболовен кораб ШБ 5950, извършва стопански риболов на квотиран вид риба от вида „калкан“ (TUR) – 271,320 кг, претеглени с везна № 002879/10 и ролетка № 813, без да притежава специално разрешително за квотиран вид риба за 2016 г., от които 8 броя с размери под минимално допустимите – 45,1 см, а именно: 1)тегло 1.550 кг и размер 44 см; 2) тегло 1.700 кг и размер43 см; 3)тегло 1.400 кг и размер 40 см; 4) тегло 1.300 кг и размер 43 см; 5) тегло 1.250 кг и размер 41 см; 6) тегло 1.450 кг и размер 43 см; 7) тегло 1.450 кг и размер 43 см; 8) тегло 1.450 кг и размер 41 см, което е квалифицирано като нарушение по 38, ал. 1 от Закона за рибарство и аквакултури (ЗРА) – Приложение № 2, т. 69, като наложеното наказание е на основание чл. 75, ал. 1 от ЗРА. Отразено е, че деянието представлява тежко нарушение по смисъла на чл. 3, параграф 1, б. „и“, във връзка с чл. 42, параграф 1, буква „а“ от Регламент (ЕО) № 1005/ 2008 на Съвета, за което следва да се приложи процедурата по чл. 18д от ЗРА. Допълнено е в НП, че във връзка с извършената проверка по чл. 55, ал. 1 от ЗРА е съставен Констативен протокол № 086 – 174/ 12.05.2016 г. Изложено е защо административнонаказващият орган счита, че деянието не може да бъде квалифицирано като маловажен случай, като е изтъкнато, че това е поради несъответствие на нарушението с въздигнатите основни принципи по чл. 1, ал. 2 от ЗРА и правилата за „отговорен риболов“.

            Районен съд – Каварна е приел жалбата за допустима, като подадена в срок от санкционираното лице, обсъдил е подробно изложената в КП, АУАН и НП  фактическа обстановка, като я е приел за доказана такава, каквато е описана в цитираните актове, събраните писмени и гласни доказателства по делото чрез разпита на свидетелите Янков, Петков, *****, *****, като е преценил показанията на посочените свидетели за обективни, непротиворечиви и взаимнодопълващи се, кореспондиращи изцяло на писмените доказателства. С оглед всичко това е приел въззивната жалба за неоснователна и е потвърдил НП изцяло, ведно с мерките на отнемана и присъждане на обезщетение в полза на ответника.

          Настоящият състав напълно възприема сторените от въззивния съд изводи в частта за извършеното нарушение и за наложеното наказание на основание чл. 75, ал. 1 от ЗРА, съгласно текста на която разпоредба, който лови, пренася, превозва и продава риба и други водни организми с размери или тегло под минимално допустимите в нарушение на чл. 38, ал. 1 от с.з., се наказва с глоба от 600 до 900 лв. Наказанието е наложено в минимален размер.  

            Неоснователно е оплакването на жалбоподателя, че решението на съда е постановено при неизяснена фактическа обстановка. Това оплакване сочи на основанието „необоснованост“ на съдебното решение, което не е сред основанията по смисъла на чл. 348, ал. 1 от НПК, а съгласно чл. 63, ал. 1 от ЗАНН съдебното решение на РС подлежи на касационно обжалване на основанията по НПК и по реда на АПК. В този смисъл то дори не следва да се обсъжда. Въпреки това настоящият състав за пълнота следва да отбележи, че РС – Каварна подробно и аналитично е обсъдил всички доказателства по делото, включително подаваните сигнали на телефон 112. Районният съд е преценил внимателно и задълбочено всички доказателства по делото поотделно и в тяхната съвкупност и е основал решението си върху приетите от него за установени обстоятелства по делото и върху закона. Вътрешното убеждение на съда е формирано при условията на непосредственост, след като са събрани и проверени при условията на НПК всички възможни и необходими доказателства, свързани с предпоставките за ангажиране на административнонаказателната отговорност на нарушителя.

          В касационната жалба се оспорва отново извършеното нарушение и касаторът се позовава на обстоятелството, че след 17.00 ч. П. се е намирал в заведението, а в АУАН и НП е посочено, че нарушението е извършено в 17.30 часа. Този факт не е в противоречие с твърденията, че се е намирал в заведението, като се има предвид, че е слязъл от лодката и е избягал от проверяващите. От значение е, че всички показания в тяхната съвкупност и единство потвърждават по безспорен и категоричен начин извършеното нарушение, поради което в този смисъл потвърждаването на наложената за това санкция с обжалваното решение е правилно и законосъобразно. 

На следващо място, се настоява, че РС – Каварна е пристрастен и се иска отмяна на решението и изпращане на делото на друг съд, тъй като били нарушени правата на жалбоподателя. Настоящият състав счита това оплакване за голословно и неоснователно.

Приетото по делото като доказателство Постановление за прекратяване на досъдебното производство, образувано срещу ********** не променя извода за извършено нарушение от П., а и в това първоинстанционно производство ***** не е разпитван.

          В частта обаче, в която е потвърдено наказателното постановление относно отнемане на основание чл. 90, ал. 1 от ЗРА в полза на държавата на риба от вида „калкан“, цяла в прясно състояние, подробно описана в съставен Констативен протокол № 086 – 174/ 12.05.2016 г., а именно: 8 броя маломерни екземпляри с общо тегло 11.550 кг; 1 бр. хрилна мрежа, с дължина 100 м; 1 бр. риболовен кораб с външна маркировка ШБ 5950 и 1 бр. двигател TOHATSU – 40 к.с., с № 022101АХ и постановено на основание чл. 90, ал. 2 от ЗРА П.П. да заплати обезщетение за причинени вреди на рибните ресурси в размер на 466,50 лева., настоящият състав приема първоинстанционното решение за неправилно, тъй като:

С влязло в сила НП № 02-24/19.05.2016 г. (потвърдено с Решение №99/04.11.2016 год., постановено по нахд №144/2016 год. на РС - Каварна, оставено в сила с Решение №74/24.02.2017 г. по канд № 10/ 2017 по описа на АдмС – Добрич) на Началник отдел „Рибарство и контрол – Черно море“ гр. Бургас към ГД „РК“ при ИАРА гр. Бургас от П.Г.П. са отнети в полза на държавата 114 броя калкан с общо тегло 271,320 кг, от които 8 бр. маломерни екземпляра, 1 бр. хранилна мрежа с дължина 100 м., 1 бр. риболовен кораб с външна маркировка ШБ 5950 и 1 бр. двигател TOHATSU – 40 к.с., с №022101 АХ, предмет и на настоящото производство. След като същите вече един път са отнети, то няма как повторно вещите, предмет на нарушението,  да бъдат отнети от касатора. Относно вмененото на касатора задължение да заплати обезщетение в размер на 466.50 лева на основание чл. 90, ал. 2 от ЗРА, съдът намира, че също следва да бъде отменено, тъй като отново с посоченото по - горе НП, П. е осъден да заплати сума за причинените от него вреди на рибните ресурси в размер на 8 139, 60 лева, в която сума е включена и тази за 8 бр. маломерни екземпляра. Независимо, че са налице две нарушения, същите са извършени с едно деяние и именно с него са причинени вреди на рибните ресурси, поради което и следва нарушителят да бъде осъден да заплати само едно обезщетение и това е станало с първото влязло в сила наказателно постановление.

          С оглед изложеното, се налага изводът, че решението на районния съд в частта, в която е потвърдено наказателното постановление за извършено нарушение по чл. 38, ал. 1 от ЗРА, като постановено при липса на съществено нарушение на съдопроизводствените правила и в съответствие с материалния закон, следва да бъде оставено в сила, а в частта, в която е  постановено отнемане на вещите и заплащане обезщетение да бъде отменено решението и съответно да бъде отменено и наказателното постановление в тази част.

   Воден от горното, Административен съд - Добрич, на основание чл. 221, ал. 2 АПК,

 

                                            Р  Е  Ш  И:

 

            ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 60 от 01.06.2017 г. по нахд № 41/2017 год. по описа на РС - Каварна, в частта в която е потвърдено Наказателно постановление № 008/07.11.2016 год. на Началника на отдел “Рибарство и контрол – Черно море” при ИАРА Бургас, с което за извършено нарушение по чл. 38, ал. 1 от ЗРА на основание чл. 75, ал. 1 от ЗРА на П.Г.П. е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 600 лева.

          ОТМЕНЯ Решение № 60 от 01.06.2017 г. по нахд № 41/2017 год. по описа на РС - Каварна, в частта в която е потвърдено Наказателно постановление № 008/07.11.2016 год. на Началника на отдел “Рибарство и контрол – Черно море” при ИАРА Бургас, с което е постановено отнемане на основание чл. 90, ал. 1 от ЗРА в полза на държавата на риба от вида „калкан“, цяла в прясно състояние, подробно описана в съставен Констативен протокол № 086 – 174/ 12.05.2016 г., а именно: 8 броя маломерни екземпляри с общо тегло 11.550 кг; 1 бр. хрилна мрежа, с дължина 100 м; 1 бр. риболовен кораб с външна маркировка ШБ 5950 и 1 бр. двигател TOHATSU – 40 к.с., с № 022101АХ, като и в частта в която на основание чл. 90, ал. 2 от ЗРА е постановено П.П. да заплати обезщетение за причинени вреди на рибните ресурси в размер на 466.50 лева, като вместо това

 ПОСТАНОВЯВА:
            ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 008/07.11.2016 год. на Началника на отдел “Рибарство и контрол – Черно море” при ИАРА Бургас, с което е постановено отнемане на основание чл. 90, ал. 1 от ЗРА в полза на държавата на риба от вида „калкан“, цяла в прясно състояние, подробно описана в съставен Констативен протокол № 086 – 174/ 12.05.2016 г., а именно: 8 броя маломерни екземпляри с общо тегло 11.550 кг; 1 бр. хрилна мрежа, с дължина 100 м; 1 бр. риболовен кораб с външна маркировка ШБ 5950 и 1 бр. двигател TOHATSU – 40 к.с., с № 022101АХ, като и в частта в която на основание чл. 90, ал. 2 от ЗРА е постановено П.П. да заплати обезщетение за причинени вреди на рибните ресурси в размер на 466.50 лева.

            Решението е окончателно.           

 

 

            ПРЕДСЕДАТЕЛ:                             ЧЛЕНОВЕ: