Р Е Ш Е Н И Е

 

 

395/19.10.2017 г., град Добрич

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

             ДОБРИЧКИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, І кас. състав в открито съдебно заседание на десети октомври през две хиляди и седемнадесета година в състав:

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ:  КРАСИМИРА ИВАНОВА

                                                          ЧЛЕНОВЕ: ТЕОДОРА МИЛЕВА

                                                                                     СИЛВИЯ САНДЕВА

 

             При участието на прокурора Румяна Желева и секретаря Веселина Сандева разгледа докладваното от съдия Т. Милева к.адм.д. №426/ 2017 год. по описа на ДАС и за да се произнесе, взе предвид следното:

             Производството е по реда на глава ХІІ от АПК и е образувано по касационна жалба от П.Г.П. ***, чрез адв. И.К. - ВАК  срещу Решение №61/02.06.2017 год., постановено по нахд №48/2017 год. на РС гр. Каварна, с което е потвърдено Наказателно постановление №11/07.11.2016 год. на Началник отдел “Рибарство и контрол – Черно море” гр. Бургас, ГДРК в ИАРА, с което за извършено нарушение от касатора на  чл.88 от ЗРА и на чл.3, §1, б.“в“ във връзка с чл.42, §1, б.“а“ от Регл. 1005/2008 г. на Съвета  е наложена на осн. чл.88 от ЗРА глоба в размер на 1000 лева и на осн. чл.90, ал.1 от ЗРА е постановено отнемане в полза на държавата 114 броя калкан с общо тегло 271,320 кг, от които 8 бр. маломерни екземпляра, 1 бр. хранилна мрежа с дължина 100 м., 1 бр. риболовен кораб с външна маркировка ШБ 5950 и 1 бр. двигател TOHATSU – 40 к.с., с №*****.  

В касационната жалба се твърди, че обжалваното решение е незаконосъобразно. Сочи се, че в хода на съдебното следствие се е разкрило по несъмнен начин, че липсват доказателства за съпричастност на П.П. в първата „среща“ с граничите полицаи; налице са съществени разминавания във фактическата обстановка, описана в НП и АУАН; има съществени разминавания и между показанията на разпитаните свидетели Арнаудов и Великов. Оспорва се извършването на нарушение от страна на касатора и обстойно се прави прочит на събраните гласни доказателства пред районния съд. Твърди се, че фактическата обстановка не е еднозначна, както е приел районния съд и поради това е постановил едно неправилно решение. Излагат се съображения за нарушение на чл.6 от ЕКЗПЧОС. Моли, да се отмени решението на районния съд и потвърденото с него наказателно постановление.

В с.з., процесуалният представител на касационния жалбоподател адв. И.К. – ВАК поддържа подадената жалба и излага допълнителни съображения, че за едно и също нарушение има издадени шест наказателни постановления, вкл. като по всичките има отнемане на вещи, предмет на административното нарушение. Сочи се, че от показанията на св. ***** безспорно се установява, че същият е бил с касатора от 17 до 19 часа и няма как той да е бил в морето в посочения час в АУАН и НП – 17.30 часа. Моли, да се отмени първоинстанционното решение.

Ответната страна – ИАРА гр. Бургас, в представен по делото писмен отговор оспорва жалбата, като счита въззивното решение за законосъобразно, обосновано и правилно и като такова следва да бъде потвърдено.

           Представителят на ДОП счита, че жалбата е неоснователна. Авторството е безспорно доказано, поради което и моли да се потвърди решението на Каварненския районен съд.

           Съдът, като прецени доводите на страните и събраните по делото доказателства, в рамките на наведените от жалбоподателя касационни основания и предвид разпоредбата на чл. 218 ал. 2 АПК за служебна проверка относно съответствието с материалния закон, намира за установено следното:

           Касационната жалба е подадена в срока по чл. 63, ал. 1 от ЗАНН, от легитимирана страна с правен интерес от обжалване на решението, като неизгодно за нея и е процесуално допустима, а разгледана по същество е  основателна. 

         С обжалваното решение районният съд е потвърдил Наказателно постановление №11/07.11.2016 год. на Началник отдел “Рибарство и контрол – Черно море” гр. Бургас, ГДРК в ИАРА, с което за извършено нарушение от касатора на  чл.88 от ЗРА и на чл.3, §1, б.“в“ във връзка с чл.42, §1, б.“а“ от Регл. 1005/2008 г. на Съвета  е наложена на осн. чл.88 от ЗРА глоба в размер на 1000 лева и  на осн. чл.90, ал.1 от ЗРА е постановено отнемане в полза на държавата 114 броя калкан с общо тегло 271,320 кг, от които 8 бр. маломерни екземпляра, 1 бр. хранилна мрежа с дължина 100 м., 1 бр. риболовен кораб с външна маркировка ШБ 5950 и 1 бр. двигател TOHATSU – 40 к.с., с №*****, за това че  на 11.05.2016 г. в 17,30 часа, на къмпинг „Шабла“ с GPS …, в  Черно море, П.Г.П., в качеството си на капитан на риболовен кораб ШБ 5950, извършва стопански риболов на квотиран вид риба от вида „калкан“ – 271,320 кг, претеглена със служебна везна №002879/10 и ролетка №813/29.02.2016 г., във връзка с което посоченият нарушител препятства извършването на проверка по чл.55, ал.1 от ЗРА, във връзка с упражняване на правомощия от контролните органи по чл.54, ал.2, т.1, т.3, т.7, т.10, т.11, т.12 и т.13 и по чл.29 от ЗРА, с което е нарушил чл.88 от ЗРА, което нарушение представлява и тежко нарушение по чл.3, §1, б.“в“ във връзка с чл.42, §1, б.“а“ от Регл. 1005/2008 г. на Съвета. Указано е в НП, че за виновно извършеното нарушение е съставен Акт по ЗАНН №А 0017317 от 12.05.2016 г.

       Решаващият съд е подложил на цялостна проверка атакуваното наказателно постановление относно законосъобразността, обосноваността и справедливостта на наложеното наказание като е установил, че в административно наказателното производство няма допуснати съществени процесуални нарушения. Изложил е подробни съображения и е обсъдил доказателствата, приложени в АНП и всички наведени от жалбоподателя основания,  като е достигнал до извода, че безспорно е извършено от наказаното лице вмененото му нарушение. Коментирал е и наложената санкция, както и е посочил доводи, защо не са налице основания за прилагане на чл.28 от ЗАНН. С оглед на горните мотиви, първоинстанционният съд е потвърдил обжалваното наказателно постановление.

          Настоящият съдебен състав не възприма  направените изводи от въззивния съд.

         В случая административнонаказателното производство е започнало със съставения в деня на проверката АУАН № А 0017317, в който е посочено, че на 11.05.2016 г., в 17:30 часа П. е извършвал стопански риболов на квотиран вид риба от вида калкан, във връзка с което посоченият нарушител е препятствал извършването на проверка по чл.55, ал.1 от ЗРА, във връзка с упражняване на правомощията от контролните органи по чл.54 и чл.29 от ЗРА. Отразените в АУАН факти и обстоятелства относно нарушението са възпроизведени изцяло в издаденото въз основа на него НП. Настоящият състав намира, че описанието на нарушението в АУАН и НП не съответства на визираното в чл.88 от ЗРА нарушение, тъй като не става ясно с кои действия П.П. е препятствал извършването на проверката, което е в нарушение на чл.42, т.4 от ЗАНН и чл.57, ал.1, т.5 от ЗАНН. Освен това, от доказателствата по делото, а и от другите дела срещу нарушителя, известни на съда безспорно се установява, че реално проверка е извършена, а смисълът на разпоредбата на чл.88 ЗРА е да бъде прилагана в случаите, в които проверката не е могла да бъде осъществена поради виновно поведение на субекта на административно наказателна отговорност.

        Следва да се отбележи, че нито в АУАН, нито в НП е направено достатъчно подробно описание на нарушението и фактическите обстоятелства, при които то е извършено, поради което се е стигнало до неяснота относно вмененото административно нарушение, съответно  е засегнато  правото на лицето да организира и осъществи защитата си в пълен обем. Налице е пълно несъответствие между описанието на нарушението от фактическа страна и законовите разпоредби, които са били нарушени.

         Предвид изложеното и след проверка по реда на чл.218, ал.2 от АПК, касационният състав приема, че при установяване на административното нарушение и издаване на наказателното постановление са налице съществени нарушения на административно- процесуалните правила, които ограничават правото на защита на санкционирания и водят до отмяна на наказателното постановление. Решението на Каварненския районен съд, с което е потвърдено наказателното постановление, като неправилно, също следва да се отмени.

              Водим от гореизложеното и на основание чл.221, ал.2, предл второ и чл.222, ал.1 от АПК във връзка с чл.63, ал.1 от ЗАНН, Административният съд  Добрич

 

               Р      Е      Ш      И      :

 

               ОТМЕНЯ Решение №61/02.06.2017 год. по нахд №48/2017 год. на Районен съд гр. Каварна като вместо него ПОСТАНОВЯВА:

               ОТМЕНЯ Наказателно постановление №11/07.11.2016 год. на Началник отдел “Рибарство и контрол – Черно море” гр. Бургас, ГДРК в ИАРА, с което от П.Г.П. *** за извършено нарушение на  чл.88 от ЗРА и на чл.3, §1, б.“в“ във връзка с чл.42, §1, б.“а“ от Регл. 1005/2008 г. на Съвета  е наложена на осн. чл.88 от ЗРА глоба в размер на 1000 лева и на осн. чл.90, ал.1 от ЗРА е постановено отнемане в полза на държавата 114 броя калкан с общо тегло 271,320 кг, от които 8 бр. маломерни екземпляра, 1 бр. хранилна мрежа с дължина 100 м., 1 бр. риболовен кораб с външна маркировка ШБ 5950 и 1 бр. двигател TOHATSU – 40 к.с., с №*****.

            Решението е окончателно.           

 

 

            ПРЕДСЕДАТЕЛ:                             ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

                                                                                                     2.