Р Е Ш Е Н И Е

 

406 /23.10.2017год., град Добрич

 

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

ДОБРИЧКИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД в открито съдебно заседание, проведено на трети октомври през две хиляди и седемнадесета година в състав :                                                            

                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ:  КРАСИМИРА ИВАНОВА

                                               ЧЛЕНОВЕ:  СИЛВИЯ САНДЕВА   

                                                                     НЕЛИ КАМЕНСКА 

 

при участието на прокурора РАДОСЛАВ БУХЧЕВ и секретаря МАРИЯ МИХАЛЕВА изслуша докладваното от съдия Сандева КАД № 420/2017 год. и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на глава ХІІ от АПК и е образувано по касационна жалба на М.К.Г. с ЕГН ********** *** срещу решение № 156 от 10.04.2017г. по нахд № 279/2017г. по описа на Районен съд – Добрич, с което е потвърдено НП № 28-0000002/24.01.2017г. на началника на ОО “АА” – Добрич, с което на касатора за нарушение на чл.2, ал.1 от Наредба № 41 от 04.08.2008г. за условията и реда за провеждане на обучение на водачите на автомобили за превоз на пътници и товари и за условията и реда за провеждане на изпитите за придобиване на начална квалификация, издадена от министъра на транспорта, на основание чл.93, ал.1, т.1 от ЗАвтПр е наложено административно наказание глоба в размер на 1500 лева. В жалбата се излагат доводи за неправилност на съдебното решение поради нарушение на материалния закон. Основните възражения са, че неправилно съдът е приел, че не са налице предпоставките за приложение на чл.28 от ЗАНН. Иска се отмяна на решението и постановяване на друго по същество, с което да се отмени обжалваното наказателно постановление. 

Ответникът по касационната жалба оспорва основателността й в писмено становище по делото.    

Представителят на Окръжна прокуратура Добрич дава заключение за неоснователност на касационната жалба. Счита, че правилно районният съд не е квалифицирал нарушението като маловажен случай на административно нарушение по смисъла на чл.28 от ЗАНН.       

За да се произнесе по съществото на жалбата, с оглед на посочените в нея касационни основания за отмяна и в съответствие с чл.218, ал.2 от АПК, съдът съобрази следното:

Касационната жалба е подадена в срок, от надлежна страна и е процесуално допустима, а разгледана по същество, е и основателна.

С процесното НП касаторът М.К.Г. е бил санкциониран за това, че в качеството си на водач на товарен автомобил извършва обществен превоз на товари, без да притежава валидна карта за квалификация на водача за съответната категория, което съставлява нарушение на чл.2, ал.1 от Наредба № 41 / 04.08.2008г. на МТ.

С обжалваното решение районният съд е потвърдил наказателното постановление с мотива, че не са налице допуснати съществени процесуални нарушения и нарушението е доказано по безспорен и категоричен начин. Изложил е доводи, че притежаването на удостоверение за професионална компетентност не освобождава водача от задължението да се снабди с карта за квалификация на водача за съответната категория. Отказал е да квалифицира нарушението като маловажно по смисъла на чл.28 от ЗАНН, като е приел, че липсата на карта за квалификация на водача се явява особено опасно за разрешаване на управлението на обществен превоз.   

Касационният състав не споделя изводите на въззивния съд относно приложението на чл.28 от ЗАНН.    

Съгласно чл. 2 от Наредба № 41 водачите на моторни превозни средства, за управлението на които се изисква свидетелство за управление на моторно превозно средство от категории и подкатегории C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D или D+E, когато с тези превозни средства се извършват обществени превози или превози за собствена сметка, трябва да притежават карта за квалификация на водача. Министърът на транспорта или оправомощено от него лице издава карта за квалификация на водача на лица, притежаващи удостоверение за професионална компетентност, удостоверяващо началната квалификация или периодичното обучение на водача. Изискването за начална квалификация на водача е изпълнено, когато водачът притежава познания, придобити чрез посещения на курсове за обучение, и е положил успешно изпит. Водачите, придобили начална квалификация, подлежат на периодично обучение за усъвършенстване на познанията им на всеки 5 години.

От приложеното по делото удостоверение за професионална компетентност за извършване на превоз на товари № 9-001556/14.11.2016г. се установява безспорно, че към датата на нарушението водачът е преминал курс за периодично обучение по чл. 18 от Наредба № 41/04.08.2008 г. и е притежавал компетентност за извършване на превоз на товари. Това съставлява съществено смекчаващо отговорността обстоятелство и доколкото в резултат на нарушението няма настъпил вредоносен резултат касационната инстанция приема, че процесното деяние се отличава с по-ниска степен на обществена опасност в сравнение с обичайните нарушения от същия вид и покрива белезите на маловажен случай по смисъла на чл. 28, б. "а" от ЗАНН, в каквато насока е и непротиворечивата практика на Административен съд – Добрич  - така к.адм.д.№ 651/ 2013г., к.адм.д. № 483/2014г., к.адм. д. № 470/2014г., к.адм. д. № 216/2016г. и др.

 В  случая от решаващо значение за упражняване на съответния вид дейност е притежаването на познания, придобити чрез посещения на курсове и полагане на изпит. Това условие е изпълнено и водачът притежава удостоверение, потвърждаващо неговите знания и квалификация. Картата за квалификация се издава въз основа на удостоверението след заплащане на такса. Нейното издаване не е свързано с никакви други допълнителни условия за доказване на компетентност и квалификация освен удостоверението за преминат курс на периодично обучение. Затова липсата й към момента на проверката не може да се определи като нарушение, което следва да се санкционира, щом е допуснато за първи път.

Наложеното по чл.93, ал.1, т.1 от Закона за автомобилните превози наказание очевидно не съответства на тежестта на конкретното деяние и неговата обществена опасност, поради което не отговаря на целите по чл.12 от ЗАНН. В тези случаи законодателят е решил в нормата на чл.28, б.”а” от ЗАНН маловажните административни нарушения да не се наказват, а нарушителят да се предупреди писмено или устно, че при следващо нарушение ще бъде подведен под административнонаказателна отговорност. Районният съд е следвало да прецени тежестта на конкретното нарушение и неговата маловажност и да отмени наказателното постановление като издадено в нарушение на чл.28, б.”а” от ЗАНН. Като не е сторил това, той е допуснал нарушение на материалния закон, което води до порочност на изводите му по същество.       

С оглед на изложеното Добричкият административен съд намира, че касационната жалба е основателна, а обжалваното решение е неправилно, поради което следва да го отмени и вместо него да постанови друго, с което да отмени обжалваното наказателно постановление.

Водим от горното и на основание чл. 221, ал. ал. 2, във вр. чл.222, ал.1 от АПК, Добричкият административен съд

 

                                         Р Е Ш И :

 

ОТМЕНЯ решение № 156 от 10.04.2017г., постановено по нахд № 279/2017г. по описа на Районен съд – Добрич, КАТО ВМЕСТО ТОВА ПОСТАНОВЯВА:

ОТМЕНЯ наказателно постановление № 28-0000002/24.01.2017г. на началника на Областен отдел “Автомобилна администрация” – Добрич, с което на М.К.Г. с ЕГН ********** *** за нарушение на чл.2, ал.1 от Наредба № 41 от 04.08.2008г. за условията и реда за провеждане на обучение на водачите на автомобили за превоз на пътници и товари и за условията и реда за провеждане на изпитите за придобиване на начална квалификация, издадена от министъра на транспорта, на основание чл.93, ал.1, т.1 от ЗАвтПр е наложено административно наказание глоба в размер на 1500 лева.

РЕШЕНИЕТО е окончателно.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ :                            ЧЛЕНОВЕ :