О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

№ ……………….28.09.2017 год., гр. Добрич

                                                               

Административен съд - Добрич, в закрито заседание, на двадесет и осми септември две хиляди и седемнадесета година, като разгледа докладваното от председателя - съдия Красимира Иванова адм. дело № 418 по описа на АдмС - Добрич за 2017 г., намира следното :

Производството е образувано по молба вх. № 1684/24.07.2017 г. на Административен съд – Добрич, подадена от Р.А.Л., ЕГН **********,***, чрез адв. С.Р. с правно основание чл. 306 във връзка с чл. 304, ал. 1 АПК.

В Молбата се сочи, че със Заповед рег. № *,*-****,****на Директора на ОДМВР – Добрич на молителя е наложено дисциплинарно наказание „уволнение“ и е прекратено служебното му правоотношение като държавен служител в МВР. Допълва се, че конкретните действия, съставляващи нарушения на служебната дисциплина, са били указани в заповедта по следния начин: За извършено тежко нарушение, изразяващо се в това, че на 01.07.2011 г. в качеството си на младши разузнавач Р.Л. е получил подкуп в размер на 50 лв. срещу предоставена от него информация, придобита от информационните фондове на МВР, съдържаща лични данни на трето лице. Във връзка със същото деяние е привлечен като обвиняем ца подкуп по чл. 302, т. 1 във връзка с чл. 301, ал. 2 от НК. С Присъда *,***,****г. Л. е признат за невиновен. Присъдата е потвърдена на следващите инстанции и влязла в сила в обжалваната й част на 07.11.2013 г. На 11.02.2014 г. Л. отправил искане до Министъра на вътрешните работи за възобновяване на административното производство по издаване на със Заповед рег. № *,*-****,****на Директора на ОДМВР – Добрич. По искането получил отказ, обективиран в писмо с рег. № І – 30565/ 21.03.2014 г. на Директора на Дирекция „Човешки ресурси“ при МВР, който обжалвал. С Решение № 118/14.10.2014 г. по адм. дело № 290/ 2014 г. на Административен съд – Добрич, потвърдено с Решение № 11120/ 26.10.2015 г. по адм. дело № 15322/ 2014 г. на V отделение на ВАС, отказът е обявен за нищожен и преписката върната на Министъра на вътрешните работиза произнасяне по искането за възобновяване.

Молителят твърди, че до подаване на молбата такова произнасяне липсва. Иска да бъдат предприети следващите се по закон действия по налагане на административно наказание на виновното длъжностно лице – Министъра на вътрешните работи за неизпълнение на задължение, произтичащо от влязлото в сила съдебно решение по адм. дело № 290/2014 г. на АдмС - Добрич.

Молбата е подадена чрез адв. Рюстем, но по делото е липсвало пълномощно за производството по чл. 304 АПК и в тази насока са дадени указания на молителя.

В първото дадено Разпореждане съдът е пропуснал да укаже на молителя, че при неизпълнение указанията на съда в срок за представяне на пълномощно в полза на подателя на жалбата – процесуален представител и потвърждаване на действията на последния, жалбата ще бъде оставена без разглеждане, а производството по нея – прекратено, поради което е изпратено второ Разпореждане с конкретно указание за последиците от неизпълнение указанията на съда в дадения срок.

Съобщението за първото Разпореждане е получено на постоянния адрес на молителя на 26.07.2017 г. от съпругата му. Второто съобщение с конкретните указания е получено на 04.09.2017 г. от съпругата на молителя също на постоянния му адрес, посочен в молбата. До настоящия момент не е последвало изправяне на нередовностите, поради което молбата следва да бъде оставена без разглеждане, а производството по делото - прекратено. 

            С оглед горното и на основание чл. 158, ал. 3 във връзка с ал. 1 и чл. 151, т. 2 от АПК и чл. 306, ал. 5 от АПК, съдът            

 

            О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ молба вх. № 1684/24.07.2017 г. на Административен съд – Добрич, подадена от Р.А.Л., ЕГН **********,***, чрез адв. С.Р. с правно основание чл. 306 във връзка с чл. 304, ал. 1 АПК.

ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 418/ 2017 год. по описа на Административен съд - Добрич.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред тричленен състав на Административен съд - Добрич в седмодневен срок от получаване на съобщението.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: