Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

471

гр. Добрич, 29.11.2017 година.

 

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

           ДОБРИЧКИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, в публично съдебно заседание на тридесет и първи октомври две хиляди и седемнадесета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  КРАСИМИРА  ИВАНОВА

ЧЛЕНОВЕ:  НЕЛИ  КАМЕНСКА

                              МИЛЕНА  ГЕОРГИЕВА

 

 

при участието на прокурора МИЛЕНА ЛЮБЕНОВА и секретаря МАРИЯ МИХАЛЕВА, изслуша докладваното от съдия М. ГЕОРГИЕВА касационно административно дело № 417/ 2017 год. по описа на АдмС-Добрич:

           Производството по делото е по реда на чл.208 и сл. от АПК, във връзка с чл.63, ал. 1 ЗАНН и е образувано по касационна жалба на ЕТ “Б. Б-А.И.”***, подадена чрез адв. Г.Г. срещу решение № 63/08.06.2017 год. по н.а.х.д. № 54/2017 год. на Каварненския районен съд, с което е потвърдено наказателно постановление № Д-9-ДНСК-13/17.01.2017 год. на Зам. началника на ДНСК.

           С потвърденото постановление за нарушение на чл.178,ал.1 и чл.221,ал.4 от ЗУТ, на основание чл.237,ал.1,т.4 от ЗУТ, на касатора е наложена имуществена санкция в размер на 3 000, 00 лв.

           В жалбата  се излагат съображения за нарушение на чл.18 от ЗАНН. Според касатора безспорно по делото е установено,че са констатирани две нарушения на 07.08.2016г. и на 10.08.2016г. Въз основа на тези нарушения, актосъставителят е повдигнал едно обвинение,като е приел,че е извършено едно нарушение. Като е потвърдил наказателното постановление,решаващият съд е постановил един незаконосъобразен съдебен акт. Иска се отмяна на обжалваното решение и постановяването на друго по същество, с което да се отмени наказателното постановление. В съдебно заседание, редовно призован, касаторът не се представлява.Подадена е молба от процесуалния му представител,за даване ход на делото в негово отсъствие.

          Ответникът се  представлява от юрисконсулт З.Георгиева,която оспорва касационната жалба.

          Прокурорът дава заключение за неоснователност на касационната жалба. Счита, че от събраните в хода на административно наказателното и съдебното производство доказателства е безспорно доказано, че жалбоподателят е осъществил състав на административно нарушение, като не е изпълнил заповед на РОНСК и е продължил да използва заведение за обществено хранене, намиращо се на морски плаж „Болата“. С това е нарушил разпоредби на ЗУТ и правилно наказващият орган го е санкционирал.

          Касационната жалба е подадена в законния срок, от лице, участвало във въззивното производство, решението по което е неблагоприятно за него, поради което съдът приема, че жалбата е допустима.

          Разгледана по същество, в рамките на предявените касационни основания, съобразно правилото на чл. 218, ал.1 от АПК, настоящият състав счита същата за неоснователна по следните съображения:

          Районният съд е бил сезиран с жалба от А.Б.И.,като  ЕТ “Б.Б-А.И.”***,срещу   наказателно постановление № Д-9-ДНСК-13/17.01.2017 год. на Зам. началника на ДНСК с което, за нарушение на чл.178,ал.1 ичл.221,ал.4 от ЗУТ, на основание чл.237,ал.1,т.4 от ЗУТ, на касатора е наложена имуществена санкция в размер на 3 000, 00 лв.

          Въз основа на събраните по делото писмени и гласни доказателства, районният съд е приел за установено, че АУАН и НП съдържат изискуемите реквизити.Нарушението е описано пълно и ясно,с всички съставомерни признаци от обективна страна, включително са посочени и доказателствата , които го потвърждават.Нарушената правна норма е правилно посочена в АУАН. Правилно е приложена и санкционната норма.Съдът е приел описаната в акта и постановлението, фактическа обстановка,която се потвърждава от събраните по делото гласни доказателства.

          Решението  е правилно и законосъобразно.При постановяването му съдът е извършил цялостна проверка на обжалваното НП, съгласно задължението си по чл.63, ал.1 от ЗАНН. В мотивите към решението е направено изложение на установените от събраните по делото доказателства фактически обстоятелства и на следващите се от тях правни изводи, които съответстват на данните по делото и материалния закон.  

          В касационната жалба е изложено едно възражение за нарушение на чл.18 от ЗАНН. Съгласно чл. 18 от ЗАННогато с едно деяние са извършени няколко административни нарушения или едно и също лице е извършило няколко отделни нарушения, наложените наказания се изтърпяват поотделно за всяко едно от тях. В настоящия случай е извършено едно деяние,което представлява   неизпълнение на заповед № ДК-19-Д-01/12.10.2015г. на Началника на РО“НСК“ Добрич РДНСК-СИР, с която е забранено ползването на строеж „Заведение за обществено хранене“ в с.Българево,морски плаж „Болата“,община Каварна и освобождаването му от изделия, продукти,материали и др. По делото безспорно е доказано,че ползвател на строежа е касаторът, едноличен търговец, представляван от А.Б.И.,както безспорно установено е,че строежът не е освободен от изделия, продукти,материали,кухненско оборудване и др. Относно посочването в акта и наказателното постановление на две дати, съдът приема,че второто посещение на обекта е уточняващо, предвид установяване на действителния ползвател на заведението.

 

           По изложените съображения, настоящата съдебна инстанция намира, че касационната жалба е неоснователна, а решението на районния съд е  правилно и  законосъобразно и като такова, следва да бъде оставено в сила.

Така мотивиран и на основание чл.221, ал.2 от АПК съдът

 

                                                  Р      Е      Ш      И      :

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 63/08.06.2017 год. по н.а.х.д № 54/2017 год. на Каварненския районен съд.

РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

 

 

 

           ПРЕДСЕДАТЕЛ :                                   ЧЛЕНОВЕ : 1…………………….

 

 

 

                                                                                                   2…………………….