ОПРЕДЕЛЕНИЕ

№………/25.07.2017 год.,гр.Добрич

 

     Добричкият административен съд, в закрито заседание на двадесет и пети юли две  хиляди и седемнадесета година, като разгледа докладваното от  съдия Теодора Милева  административно дело № 416 по описа на ДАС за 2017 г. и  за да се произнесе, взе предвид следното :

 

Производството е по реда на чл. 166, ал. 4 във връзка с ал.2 от АПК и е образувано по жалба на Т.А.Т. ***, подадена чрез адв. Е.Ф.-САК против Заповед №1589/30.12.2014 г. на кмета на община Балчик, в която е направено и искане за спиране изпълнението на оспорваната заповед. В жалбата се твърди, че заповедта е нищожна и се излагат подробни съображения в тази насока. Заявеното искане за спиране изпълнението на заповедта е мотивирано със следните съображения: жилището е единствено за жалбоподателката и същата страда от заболяване налагащо и постоянно лечение в Германия. Сочи се, че  в трайната практика на ВАС се приема, че загубата на единственото жилище води до значителни и трудно поправими вреди, което е достатъчно обоснована причина за спиране предварителното изпълнение на заповедта.

Ответната страна в срока посочен от съда, не е представила административната преписка по издадената заповед, както и не е изразила своето становище по искането за спиране.

Съдът, след извършена преценка на всички доказателства по делото намира за установено следното от фактическа и правна страна:

Със Заповед №30 от 18.01.2000 г. на кмета на община Балчик е настанена А.А.С./Т.А. ***, срещу месечен наем от 2.00 лева.

Със Заповед №1589/30.12.2014 г. на Кмета на община Балчик на осн. чл.46, ал.1,т.6 от Закона за общинската собственост е прекратено наемното правоотношение на Т.А. И. и семейството й за общинско жилище, находящо се на адрес гр. Балчик, ул. „Дунав“ №14, поради изтичане на срока за настаняване. Няма данни заповедта да е била обжалвана.

Съгл. чл.46, ал.1 във връзка с ал.2 от ЗОбС наемните правоотношения се прекратяват със заповед на органа издал настанителната заповед, в настоящия случай поради изтичане на срока за настаняване. В тези случаи от законодателя е прието, че общественият интерес налага изключване на суспензивния ефект на жалбата срещу заповед по ал.2 на чл.46 ЗОбС. Поради това чл.46, ал.5 от ЗОбС предвижда, че обжалването не спира изпълнението на такава заповед, освен ако съдът разпореди друго. В производството по чл.166, ал.3 във връзка с ал.4 от АПК, предметът на доказване обхваща установяването на факти, които да обосноват извод за евентуално настъпване на значителна и трудно поправима вреда, конкретно твърдяна от оспорващата като резултата от предварителното изпълнение.

При преценка на баланса между накърнените интереси на жалбоподателката и тези, които следва да бъдат охранени от предварителното изпълнение на заповедта съдът приема, че от предварителното изпълнение биха настъпили значителни и трудно поправими имуществени и неимуществени вреди за жалбоподателката и членовете на нейното семейство, поради оставянето им без жилище. От представените по делото доказателства се установява, че имотът е единствен за оспорващата, като следва да се вземе предвид и здравословното състояние на същата. Следователно заповедта безспорно засяга пряко жизнено важни интереси на жалбоподателката, следователно в конкретния случай са налице основания за спиране изпълнението й, в съответствие с чл.6 от АПК, който като регламентира принципа на съразмерност при упражняването на правомощията на администрацията, предвижда с административния акт да не се засягат права и законни интереси в по-голяма степен от най-необходимото за целта, както и да се избере по-благоприятната за гражданина принудителна мярка.

Поради изложеното, изпълнението на обжалваната заповед следва да бъде спряно, тъй като противопоставеният с жалбата интерес се нуждае от защита в по-голяма степен от охранения от закона, чрез допускане на предварително изпълнение.

Воден от горното и на осн. чл.46, ал.5, изр.второ от ЗОбС, Административен съд Добрич, VІ състав

 

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

СПИРА допуснатото по закон изпълнение на Заповед №1589/30.12.2014 г. на кмета на община Балчик.

Определението подлежи на обжалване пред ВАС с частна жалба в 7-дневен срок от получаване на съобщението от страните.

 

 

 

                                                       СЪДИЯ: