О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

 

гр.Добрич, 21.07.2017г.

 

 

В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ДОБРИЧ, в закрито съдебно заседание, на двадесет и първи юли две хиляди и седемнадесета година в състав:

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ : МИЛЕНА  МАРКОВА-ГЕОРГИЕВА

 

като разгледа частно административно дело № 413/2017г.  за да се произнесе взе предвид следното:

            Производството по делото е по реда на чл.166 от АПК и е образувано по  жалба от В.Н.К., в качеството й на представляващ „Меридиан 96“ ЕООД,със седалище и адрес на управление с. Кранево, ул. „Черноморска“ №4, ЕИК 124052768,  срещу заповед № РД 11-291/17.07.2017г. за заличаване на регистрацията на обект за производство с храни/за търговия с храни. С жалбата е направено особено искане за спиране на предварителното изпълнение на заповедта.Като мотиви за искането се сочи,че предварителното изпълнение на заповедта ще причини значителна или трудно поправима вреда,по смисъла на чл.166,ал.2 от АПК.Настоява,че заповед № РД 11-282/13.07.2017. за спиране експлоатацията на обект/дейност на Директора на ОДБХ-град Добрич, сочена като основание за издаване на оспорваната заповед не е влязла в сила.

           По искането, след служебна справка в деловодството, съдът съобрази следното:

           Със заповед № РД 11-282/13.07.2017. на Директора на ОДБХ-град Добрич е спряна експлоатацията на дейност „Приготвяне на кулинарна продукция“ в обект пицария „Златното пиле“ в с.Кранево,община Балчик, ул.“Черноморска“ №4, собственост на „Меридиан 96“ ЕООД,считано от 15,45 часа на 14.07.2017г. Преди посочения в заповедта час на 14.07.2017г.(10,45ч.), дружеството е подало заявление за възстановяване експлоатацията на обекта(дейността),поради отстраняване на установените нередности.На 17.07.2017г. срещу заповедта е подадена жалба до АдмС-Добрич с особено искане, за спиране предварителното й изпълнение. По искането е образувано частно адм.дело 400/17г., приключило с определение №212/18.07.2017г. за спиране предварителното изпълнение,което не е влязло в сила.

          Междувременно на 15.07.2017г., в обекта е извършена проверка по получен на тел.112 сигнал, за която е съставен констативен протокол,че заповед № РД 11-282/13.07.2017 не се изпълнява,предвид което е издадена процесната заповед. В същата е указано,че подлежи на обжалване в сроковете и по реда на АПК.Указано е също,че обжалването й не спира нейното изпълнение,без да е посочено основанието за това.

         Разпоредбите на чл.16 от Закона за храните уреждат случаите за заличаване на регистрацията на обект за производство с храни/търговия с храни, както и органът,който  издава заповеди за това, но не съдържат разпоредба относно начина на оспорване на тези заповеди,както това е в чл.51,ал.4 от ЗХ според която,обжалването на заповедите по ал. 1 а именно Административните мерки по чл.30,т.5 и 6 не спира изпълнението им.

          С оглед изложеното се налага изводът,че предварително изпълнение на заповед за заличаване на регистрацията на обект за производство с храни/за търговия с храни, в случая заповед № РД 11-291/17.07.2017г., не е допуснато от закона. Със заповедта не е допуснато и предварително изпълнение съгласно нормата на чл. 60 от АПК. Указаното,че обжалването й не спира нейното изпълнение,без да е посочено основанието за това и без да са изложени мотиви, не е разпореждане за предварително изпълнение на заповедта. Конкретната заповед подлежи на обжалване пред административния съд по реда на чл.145 и следващите от АПК, а съгласно чл.166,ал.1 от АПК, оспорването спира изпълнението на административния акт, затова оспорващият има интерес да иска спиране на изпълнението от съда само тогава, когато е налице предварително такова. В случая предварително изпълнение на заповедта не е допуснато, поради което искането е недопустимо.В случая е налице жалба срещу  заповед № РД 11-291/17.07.2017г.,която спира нейното изпълнение. Ето защо,особеното искане се явява недопустимо и следва да бъде оставено без разглеждане.

          Така мотивиран, съдът

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

            ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искането на В.Н.К., в качеството й на представляващ „Меридиан 96“ ЕООД,със седалище и адрес на управление с. Кранево, ул. „Черноморска“ №4, ЕИК 124052768, за спиране на предварителното изпълнение на заповед № РД 11-291/17.07.2017г. за заличаване на регистрацията на обект за производство с храни/за търговия с храни.

            ПРЕКРАТЯВА производството по частно административно дело № 413/2017г. по описа на Административен съд Добрич .

            Определението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

                                                                                  Съдия :