Р Е Ш Е Н И Е

 

521/28.12.2017г., гр.Добрич

 

  В ИМЕТО НА НАРОДА

 

            ДОБРИЧКИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, в открито съдебно заседание, проведено на четвърти декември през две хиляди и седемнадесета година в състав :

                                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ : СИЛВИЯ САНДЕВА

 

          при участието на секретаря В. Сандева, като разгледа докладваното от председателя административно дело № 412/2017г. и за да се произнесе, взе предвид следното :

 

          Производството е по реда на чл.145 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) и е образувано по жалба на на „Меридиан 96“ ЕООД, ЕИК 124052768, със седалище и адрес на управление с.Кранево, община Балчик, представлявано от управителя В.Н.К., против заповед № РД-11-291/17.07.2017г. на директора на ОДБХ - Добрич, с която на основание чл.16, ал.2, т.5 от Закона за храните (ЗХ) е заличена регистрацията на обект за производство и търговия с храни – заведение за обществено хранене, Пицария „Златно пиле“, рег. № 082700080, с адрес с.Кранево, ул. “Черноморска” №4, община Балчик, област Добрич, и е обезсилено удостоверението за регистрация на обекта. Излагат се доводи, че заповедта е издадена при липса на материалноправните предпоставки по чл.16, ал.2, т.5 от ЗХ, тъй като не е налице неизпълнение на наложената принудителна адмнистративна мярка по чл.30, ал.1, т.6 от ЗХ за спиране на експлоатация на обекта. Твърди се, че фактическите констатации на проверяващите органи не могат да обосноват извод, че към момента на проверката обектът е работел и е приготвял храна, тъй като откритата в кухненския блок супа е била приготвена в деня на връчване на заповедта за спиране на дейността и е останала в кухненския блок, а пиците, които са консумирали клиентите на заведението, са били приготвени в съседен обект. Твърди се, че през този ден търговецът е очаквал посещение от контролните органи с оглед на подадено от него заявление за пускане на обекта в експлоатация, поради което няма логика стопанисващият обекта да очаква проверка, която сам е инициирал, и същевременно да има поведение, противоречащо на собственото му искане. Възразява се също, че заповедта, с която е спряна експлоатацията на обекта, не е влязла в сила.   

Ответникът, чрез процесуалния си представител, изразява становище за неоснователност на жалбата и иска съдът да я отхвърли. Счита, че обжалваната заповед е издадена в необходимата писмена форма, при спазване на административнопроизводствените правила и при наличие на материалноправните предпоставки на закона. Оспорва възражението на жалбоподателя, че заповедта за налагане на ПАМ по чл.30, ал.1, т.6 от ЗХ не е влязла в сила, тъй като чл.51, ал.4 от ЗХ допуска нейното предварително изпълнение. Твърди, че обстоятелствата, при които е констатирано неизпълнение на наложената ПАМ, са обективирани в констативен протокол от 15.07.2017г., който е част от административната преписка по издаването на обжалваната заповед. Претендира присъждане на разноски по делото, представляващи юрисконсултско възнаграждение, като същевременно прави възражение за прекомерност на платените от жалбоподателя разноски.             

          Добричкият административен съд, като взе предвид доводите на страните и след преценка на събраните по делото доказателства заедно и поотделно, прие за установено следното :

          Жалбата е подадена в срок, от надлежна страна, поради което е процесуално допустима, а разгледана по същество, е неоснователна по следните съображения:

          Съгласно удостоверение за регистрация № 101/18512/11.07.2017 г. на директора на ОДБХ – Добрич обект Пицария “Златното пиле” с адрес с. Кранево, ул. “Черноморска” № 4, общ. Балчик, на фирма “Меридиан 96” ЕООД, ЕИК 124052768, е регистриран с рег. № 082700080 като заведение за обществено хранене с подробно посочени групи храни. Обектът е вписан в регистъра на обектите за обществено хранене и търговия на дребно с храни.

Със заповед № РД 11-282/13.07.2017 г. на директора на ОДБХ, издадена на основание чл.51, ал.1 и чл. 30, ал.1, т.6 от ЗХ, е разпоредено спирането на дейността по приготвяне на кулинарна продукция в търговския обект на жалбоподателя, считано от 15, 45 часа на 14.07.2017 г., поради установени множество нарушения на нормите за осигуряване на хигиената на храните. Преди посочения в заповедта час на 14.07.2017г. дружеството е подало заявление за възстановяване на експлоатацията на обекта (дейността) поради отстраняване на установените нередности. На 17.07.2017г. срещу заповедта е подадена жалба до АдмС – Добрич с искане за спиране на предварителното й изпълнение. По искането е образувано частно адм. дело № 400/2017г., по което е постановено определение на съда за спиране на предварителното изпълнение. Това определение е обжалвано от директора на ОДБХ – Добрич пред Върховния административен съд, който с определение № 10598/23.08.2017г. по адм. дело № 8958/2017г. го е отменил и е отхвърлил искането на жалбоподателя за спиране на предварителното изпълнение на заповедта.  

Видно от справка УРИ № 105820-166 екз. № 2 от 01.08.2017г. на началника на Районен център 112 – Варна към Дирекция “НС 112-МВР”, извадка от регистъра на подадените он-лайн сигнали на интернет страницата на БАБХ за 2017г., справка с рег.№ 357000-6821/25.09.2017г. от ОД на МВР – Добрич, писмо от директора на ОД на МВР – Добрич до директора на ОДБХ – Добрич с вх.№ 3326/11.08.2017г., докладна записка с рег. № 357р-7273/17.07.2017г. по описа на ОД на МВР - Добрич, докладна записка с рег. № 357р-7065/08.08.2017г. по описа на ОД на МВР – Добрич, както и от изслушаните аудиозаписи на подадените сигнали на телефон 112, съдържащи се в приложения по делото компактдиск, в късните часове на 14.07.2017г. са подадени три сигнала на телефон 112 за това, че заповедта за спиране на експлоатацията на обекта не се спазва, в резултат на което на следващия ден е организирана съвместна проверка от служители на ОД на МВР – Добрич и ОДБХ – Добрич. За резултатите от проверката е съставен констативен протокол от 15.07.2017г., подписан от двамата проверяващи и управителя на дружеството - жалбоподател, в който е отразено, че не е изпълнена заповед за спиране експлоатацията на част от обекта – дейност приготвяне на кулинарна продукция, тъй като е констатирано извършването на дейност – приготвяне на пици и наличие на приготвена супа в кухненския бокс. Управителят на дружеството е възразил срещу тези констатации в протокола с твърдението, че продукцията в обекта е произведена предния ден. Посочил е, че е изпълнил всички предписания на проверяващите органи и е очаквал проверка от ОДБХ, за което е подал заявление на 14.07.2017г.     

На 17.07.2017г. директорът на ОДБХ – Добрич е издал процесната заповед № РД 11-291, с която на основание чл.16, ал.2, т.5 от ЗХ е заличил от регистъра на обектите за производство и търговия с храни обект - пицария “Златно пиле”, рег. № 082700080, с адрес с.Кранево, ул. “Черноморска” №4, община Балчик, област Добрич, на “Меридиан 96” ЕООД, със седалище и адрес на управление с.Кранево, общ.Балчик, и е обезсилил удостоверение за регистрация № 101/18512/11.07.2017г. на ОДБХ – Добрич. Административният орган е приел, че е налице неизпълнение на принудителната административна мярка по чл.30, ал.1, т.6 от ЗХ, наложена със заповед № РД 11-282/13.07.2017г. на директора на ОДБХ – Добрич, като се е позовал на констативния протокол от 15.07.2017г.  Заповедта е връчена на търговеца на 17.07.2017 г. и е оспорена пред съда на 21.07.2017г.

          В производството пред съда са разпитани като свидетели проверяващите инспектори от ОДБХ – Добрич и ОД на МВР – Добрич К.К. и И.В., които са потвърдили констатациите си от извършената проверка на 15.07.2017г. От показанията им е видно, че при пристигането си в обекта те са видели остатъци от пици по масите в заведението. Когато са влезли в кухненската част на обекта, са констатирали, че върху един от плотовете има тенджера със супа, а върху друг има разсипано брашно. По време на проверката в обекта са присъствали управителката на дружеството В.Н., нейният съпруг К.К.и готвачката на заведението. На въпроса на проверяващия инспектор от ОДБХ дали кухнята на обекта работи предвид констатираното на място предлагане на храна управителката на дружеството не е дала никакви обяснения. Според св.К. писмените възражения в констативния протокол, че кулинарната продукция в обекта е приготвена предния ден, са написани собственоръчно от Н. след връчването на протокола. Св.В. е заявил, че е влязъл първи в кухнята, където е заварил готвачката на заведението. Когато я попитал дали супата в тенджерата е прясна, тя му е отговорила, че току-що са я направили. В хода на проверката полицейският инспектор е разговарял и със съпруга на управителката на дружеството – Кирил Костов, който е обяснил, че поръчките се издават от съседния павилион, но според показанията и на двамата проверяващи (В. и К.) този обект не е работел по време на проверката и те не са видели да влизат и излизат хора и поръчки оттам. Според св.К., който няколкократно е проверявал пицарията през 2017г., съседният павилион не е работел през целия летен сезон на годината, а и той нямал нито условия, нито разрешение да приготвя пици.  

          В противовес на показанията на горепосочените свидетели са показанията на св.К.К.(съпруг на управителката на дружеството) и св.В.В.(готвачка в пицария “Златното пиле” през летния сезон на 2017г.), които са заявили, че тенджерата със супата на плота в кухнята е била от предния ден, когато е връчена заповедта за спиране на експлоатацията на обекта и е разпоредено да се освободи кухнята, а пиците, които са консумирали клиентите на заведението, са били приготвени в съседното помещение, което се намира на същия административен адрес като този на пицарията. Присъствието на готвачката в кухнята по време на проверката е било обяснено с обстоятелството, че предния ден управителката на дружеството е подала заявление за възстановяване на дейността на обекта поради отстраняване на констатираните нарушения и е очаквала проверка от ОДБХ. 

          При съпоставката между показанията на двете групи свидетели съдът счита, че следва да кредитира показанията на първата група свидетели, които не са заинтересовани от изхода на делото и имат преки впечатления и наблюдения от извършената проверка на място. Показанията им са обективни, логични и взаимнодопълващи се и съответстват на писмените доказателства по делото, включително и на представените от ответника констативен протокол от 30.08.2017г. за извършена проверка от служители на ОДБХ – Добрич (л.77), както и удостоверение за регистрация на заведение за бързо обслужване с адрес с.Кранево, ул. “Черноморска” №4 на фирма ЕТ “Кръстинка К.” (л.75), от които е видно, че съседният павилион, в който се твърди, че са били приготвяни пиците в деня на провеката, първо, може да предлага само готови за консумация пакетирани тестени храни, но не и готвени храни, и, второ, не е работел през време на проверката. Действително горепосоченият констативен протокол е съставен повече от месец след проверката на процесната пицария, но в него е удостоверено, че павилионът не е работел през целия летен сезон на 2017г., а това означава и през месец юли на същата година. Жалбоподателят не е оспорил верността на документа, нито е представил доказателства за функционирането на съседния павилион (напр. касова книга за дневни финансови отчети, фискални касови бележки, тетрадки, дневници, чек-листове, анализни протоколи и всякаква друга документация във връзка с осигуряването на хигиената на храните, трудови договори и здравни книжки на персонала на заведението и т.н.), поради което съдът счита, че материалната доказателствена сила на този протокол, който съставлява официален свидетелстващ документ по смисъла на чл.179 от ГПК, не е оборена и отразените в него фактически констатации отговарят на обективната истина.                             

          За разлика от показанията на проверяващите инспектори показанията на св.Костов и св.Великова са колебливи, неясни, противоречиви, непоследователни и не кореспондират с писмените доказателства по делото. От една страна, св.Костов е признал, че по време на проверката един от плотовете в кухнята е бил набрашнен, но е заявил, че той е останал непочистен от предния ден, когато е спряна експлоатацията на обекта. От друга страна, св.Великова е заявила, че няма спомен плотът в кухнята да е бил набрашнен и е посочила само, че в кухнята е имало една тенджера със супа от предишния ден. На следващо място св.Костов е посочил, че пиците, които са се предлагали в заведението, докато е била спряна дейността на кухненската част, са се приготвяли в съседния павилион, но същевременно не е могъл да посочи нито на чие име е регистриран този павилион, нито кой е приготвял пиците в него, което е нелогично и необяснимо с оглед на факта, че съседният обект е регистриран на името на ЕТ “Кръстинка К.”, която е негова майка според собствените му показания. Необяснимо и нелогично е и това, че след като е заявил, че не знае кой стопанисва съседния обект, по-късно подробно е обяснил кога и как е функционирал обектът през летния сезон, какви храни е приготвял и предлагал, с какви уреди е разполагал и бил ли е проверяван от служители на ОДБХ. Св.Великова пък е заявила, че по време на проверката е видяла само св.К., но не и св.В., което противоречи както на показанията на св.Костов, така и на показанията на проверяващите инспектори и най-вече на показанията на св.В., който е обяснил, че е влязъл първи в кухнята и е разговарял с нея за намерената там супа. Показанията на двамата свидетели (Костов и Великова) си противоречат взаимно и по отношение на това къде и как са се приготвяли пиците в заведението, защото според св.Костов пиците са се приготвяли само временно в съседното помещение до прекратяването на действието на принудителната административна мярка, докато от показанията на св.Великова може да се направи извод, че те обичайно са се приготвяли в това помещение. Не на последно място посочените свидетели са в близки роднински или трудовоправни връзки с управителката на дружеството и са пряко заинтересовани от изхода на спора, което поражда основателни съмнения за тяхната предубеденост и пристрастност и мотивира съда да отхвърли показанията им като необективни и недостоверни.      

          При това положение съдът приема за недоказани твърденията на жалбоподателя, че откритата в заведението кулирна продукция е била приготвена преди налагането на принудителната административна мярка, като с оглед на събраните по делото писмени и гласни доказателства счита, че в деня на проверката кухнята на обекта е функционирала.   

Въз основа на така установената фактическа обстановка съдът прави следните правни изводи :

Обхватът на съдебната проверка по силата на чл.168, ал.1 от АПК включва всички основания за законосъобразност на оспорвания административен акт, установени в чл.146 от АПК.

Обжалваната заповед е издадена от компетентен орган в кръга на предоставените му по закон правомощия съгласно чл.16, ал.2 от ЗХ, която предвижда, че регистрацията се заличава и удостоверението се обезсилва със заповед на директора на ОДБХ. Заповедта е издадена в писмена форма и съдържа необходимите реквизити по чл.59, ал.2, т.4 от АПК. Като правно основание за издаване на заповедта е посочена разпоредбата на чл.16, ал.2, т.5 от ЗХ, а като фактическо основание – неизпълнение на принудителна административна мярка по чл.30, ал.1, т.6 от ЗХ, наложена със заповед № РД 11-282/13.07.2017г. на директора на ОДБХ за спиране на експлоатацията на обект (дейност), установено с констативен протокол за извършена проверка от 15.07.2017г. Фактическото основание за издаване на заповедта съответства на приложения от административния орган материален закон. Съгласно разпоредбата на чл.16, ал.2, т.5 от ЗХ регистрацията на обекта се заличава и удостоверението за регистрация се обезсилва със заповед на директора на ОДБХ при неизпълнение на принудителна административна мярка по чл. 30, ал. 1, т. 5, 6, 8, 10 и 11.

При издаването на заповедта не са допуснати съществени процесуални нарушения, които да водят до нейната отмяна. Актът за заличиване на регистрацията се основава на резултатите от съвместна проверка, извършена от органите на ОДБХ – Добрич и ОД на МВР - Добрич. Проверката е извършена в присъствието на управителя на дружеството, който се е запознал със съдържанието на констативния протокол и го е подписал, като е имал възможност да даде обяснения и да направи възражения, както и да представи доказателства в защита на представляваното от него дружество. 

Заповедта е издадена и при наличието на материалноправните предпоставки по чл.16, ал.2, т.5 от ЗХ за заличаване на регистрацията на обекта. От данните по делото е видно, че търговецът не е изпълнил наложената принудителна административна мярка по чл.30, ал.1, т.6 от ЗХ, тъй като по време на извършената в стопанисвания от него обект проверка на 15.07.2017г. е констатирано извършването на дейност – приготвяне на пици и наличие на приготвена супа в кухненския бокс. Действително проверяващите органи не са констатирали пряко и непосредствено извършването на кулинарни дейности в кухненската част на обекта, но са констатирали, че в заведението се предлагат пици, че в помещението на кухнята, където са заварили готвачката в работно облекло, има приготвена супа, а върху един от работните плотове има разсипано брашно, което ги е мотивирало в достатъчна степен да приемат, че в заведението се извършва дейност по приготвяне на кулинарна продукция. Жалбоподателят не е оборил с годни доказателствени средства удостоверените в протокола факти и обстоятелства, поради което те са верни и правилно въз основа на тях административният орган е приел, че е налице неизпълнение на наложената принудителна мярка по чл.30, ал.1, т.6 от ЗХ, което обуславя приложението на чл.16, ал.2, т.5 от ЗХ. Дори и да се приеме, че намерената в кухнята супа е била приготвена в деня на връчването на заповедта за спиране на дейността и е останала в кухненския блок, то констатациите за предлагането и приготвянето на пици в заведението са достатъчни, за да се направи извод, че в деня на проверката кухнята на обекта е работела и търговецът е извършвал дейности по приготвяне на кулинарна продукция в нарушение на заповедта за спиране на експлоатацията на част от обекта.  Вярно е, че в протокола за извършена проверка погрешно е посочено, че проверяваният обект е с адрес ул. “Черно море” № 4 вместо ул. “Черноморска” № 4, както и че е регистриран на фирмата на “Меридиан 89” ЕООД вместо на “Меридиан 96” ЕООД, но от приложените по делото писмени доказателства, в т.ч. удостоверение за адресна регистрация, издадено от кмета на с.Кранево, и удостоверение за регистрация на обект за обществено хранене от 11.07.2017г., е безспорно установено на какъв адрес и на чие име е регистрирана пицария “Златното пиле” и няма никакво съмнение, че именно тя е била обект на проверката от 15.07.2017г. Без правно значение е обстоятелството, че тази проверка е била инициирана от органите на полицията по повод на подаден сигнал на телефон 112. От решаващо значение е единствено, че по време на проверката е констатирано неизпълнението на ПАМ по чл.30, ал.1, т.6 от ЗХ, което е и основният правнорелевантен факт за издаване на обжалваната заповед. Без правно значение е и обстоятелството, че към момента на проверката заповедта за спиране на експлоатацията на част от обект/дейност е била обжалвана и не е била влязла в сила, защото на основание чл.51, ал.4 от ЗХ тя подлежи на предварително изпълнение и след като това предварително изпълнение не е било спряно с влязъл в сила съдебен акт, търговецът е бил длъжен да съобрази поведението си с разпоредените в акта задължения. Затова, като е продължил да работи и да приготвя кулинарна продукция в кухненската част на обекта, жалбоподателят е допуснал неизпълнение на наложената принудителна административна мярка по чл.30, ал.1, т.6 от ЗХ и правилно административният орган го е санкционирал по реда на чл.16, ал.2, т.5 от ЗХ чрез заличаване на регистрацията на обекта.           

По изложените съображения съдът приема, че оспорената заповед е издадена при спазване на всички законови изисквания, поради което се явява законосъобразен административен акт и жалбата срещу нея следва да бъде отхвърлена като неоснователна.     

В съответствие с изхода от спора жалбоподателят няма право на разноски по делото. На основание чл.143, ал.4 от АПК на ответника се дължат разноски за юрисконсултско възнаграждение в размер на 100 лева, определено по реда на чл.78, ал.8 от ГПК, във вр. с чл.144 от АПК и чл.24 от Наредбата за заплащане на правната помощ.

          Водим от горното, както и на основание чл.172, ал.2 от АПК, Добричкият административен съд

 

Р Е Ш И :

         

          ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Меридиан 96“ ЕООД, ЕИК 124052768, със седалище и адрес на управление с.Кранево, община Балчик, представлявано от управителя В.Н.К., против заповед № РД-11-291/17.07.2017г. на директора на ОДБХ - Добрич, с която на основание чл.16, ал.2, т.5 от Закона за храните е заличена регистрацията на обект за производство и търговия с храни – заведение за обществено хранене, Пицария „Златно пиле“, рег. № 082700080, с адрес с.Кранево, ул. “Черноморска” №4, община Балчик, област Добрич, и е обезсилено удостоверението за регистрация на обекта.

          ОСЪЖДА „Меридиан 96“ ЕООД, ЕИК 124052768, със седалище и адрес на управление с.Кранево, община Балчик, представлявано от управителя В.Н.К.,*** сумата от 100 лева, сторени разноски по делото.  

          РЕШЕНИЕТО може да се обжалва с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщението до страните пред Върховния административен съд на Република България.

 

 

                                           Административен съдия :