Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

378

Добрич, 16.10.2017 г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА


            Добричкият административен съд, в съдебно заседание на девети октомври две хиляди и седемнадесета година, І едноличен състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: КРАСИМИРА ИВАНОВА

 

при секретаря В. САНДЕВА изслуша докладваното от председателя административно дело № 411/ 2017 год.

         Производството е по реда на чл. 145 и следващите от Административнопроцесуалния кодекс.

Образувано е по жалба вх. № 1652/ 19.07.2017 г. от „******“ ЕООД с управител М.П.М., подадена чрез адв. В.Г., ДАК,  срещу Заповед № 357з – 1367/ 30.06.2017 г., с която е отказано възстановяването на идентификационен номер на седлови влекач “ИВЕКО МАГИРУС” с рама №   ****************** – по документи, двигател № ******************, рег. №  ******, внос от Германия, закупен от фирма „******“ ЕООД, ЕИК ******.

С жалбата се настоява, че оспорената заповед е необоснована, неправилна и незаконосъобразна. Прави се оплакване, че след депозиране на заявлението с искане за възстановяване на идентификационния номер на ППС, административният орган, вместо да извърши проверка на изложените в заявлението документи и да назначи комисия по възстановяване на ИН съгласно разпоредбата на чл. 5 от Инструкция № І – 185 от 06.12.2002 г. за определяне реда за възстановяване на идентификационния номер на пътното превозно средство, е издал обжалваната заповед. Твърди се, че в административния акт се съдържат твърдения, противоречащи на приложените към заявлението писмени доказателства и на събраните в предходна проверка по регистрация на автомобила. Иска се от съда да отмени заповедта за отказ и да разпореди на ответника да извърши последващи действия. Претендират се съдебно – деловодни разноски.

Ответникът – ВПД Директор на ОДМВР - Добрич, редовно призован, не се явява, представлява се от гл. юрисконсулт М. Ж., редовно упълномощен, който оспорва жалбата и настоява същата да бъде оставена без уважение, като бъде оставена в сила оспорената заповед. Претендира юрисконсултско възнаграждение.

Предмет на настоящото производство е Заповед с рег. № 357з – 1367/ 30.06.2017 г. на ВПД Директор на ОД на МВР град Добрич, която представлява изричен отказ за възстановяване на идентификационен номер на седлови влекач “ИВЕКО МАГИРУС” с рама №   ****************** – по документи, двигател № ******************, рег. №  ******, внос от Германия, закупен от фирма „******“ ЕООД, ЕИК ******.

Заповедта е издадена по Заявление вх. № 357000 – 46578 22.06.2017 г. (л. 8) на М.П.М. в качеството му на представляващ „******“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: град Добрич, бул. „*****“, № 13, ЕИК ******, подадено чрез адв. В. Г., ДАК. Заповедта е получена от жалбоподателя на 05.07.2017 г. (л. 16) Жалбата е подадена на 19.07.2017 г. директно в канцеларията на Административен съд - Добрич. По смисъла на чл. 149, ал. 1 АПК тя е подадена в срок, съответно от надлежна страна, чиито права и интереси са пряко засегнати от отказа. Всичко това налага извода, че жалбата е допустима.

Разгледана по същество, жалбата е основателна по следните съображения:

Административното производство е започнало по Заявление от 22.06.2017 г., подадено до Директора на ОД на МВР гр. Добрич, за възстановяване на идентификационен номер по Инструкция № І – 185/ 06.12.2002 г. за определяне реда за възстановяване на идентификационния номер на ППС. (Инструкцията) В заявлението е посочено, че на 12.03.2016 г. при подадено заявление в Сектор „ПП“ при ОДМВР – Добрич за извършване на регистрация на процесното ППС, служител на сектора е констатирал проблем с ИН на шасито. Същевременно данните от проверката сочели, че VIN номерът съвпада с този по документи. Депозирана е била жалба до РП Добрич, като заявителят сочи, че с постановление от 09.06.2016 г. прокурор при РП Добрич е постановил отказ за образуване на наказателно производство и постановил връщане на ППС и неговата регистрация. Производството обаче по регистрация е било спряно, като с Определение № 29/ 24.01.2017 г. по АД 672/ 2016 г. по описа на АДмС – Добрич спирането е отменено и на Началника на Сектор „ПП“ е указано задължение за произнасяне в сроковете по чл. 57 от АПК. Със заповед № 851з – 25/ 21.03.2017 г. е отказана първоначална регистрация на ППС с мотиви, че е констатирана невъзможност да бъде установен автентичният идентификационен номер на автомобила. Тогава собственикът решава да поиска възстановяване на идентификационния номер на рамата по реда на Инструкцията, с оглед на което е подадено и Заявлението. В същото е направено искане да се започне производство по възстановяване на ИН на основание чл. 4, т. 2 от Инструкцията, след което да се извърши регистрация. По доказателствата е направено искане да бъде приложена преписка № 851р – 1781/ 2016 г. по описа на І РУ на ОДМВР Добрич за справка. Към Заявлението са приложени и договор за покупко – продажба с превод от немски език на български език; придружаващи документи на ППС на немски език; писмо с превод; постановление за отказ за образуване на наказателно производство; писмо с рег. № 851000 – 8303/ 08.07.2016 г. на Началника на Сектор „ПП“ при ОДМВР Добрич и заповед № 851з – 25/ 21.03.2017 г. на Началник Сектор „ПП“

По делото е приета като доказателство Заповед № 851з – 25/ 21.03.2017 г., издадена по Заявление № 160851004277, подадено от *****, ЕГН **********, упълномощен от ДСК Лизинг“ АД клон гр. Добрич, за първоначална регистрация на процесния автомобил, закупен от „******“ ЕООД.(л. 30 – 31)

Като доказателство е приета и Докладна записка с рег. № 851р – 2493/ 21.03.2017 г., в която са описани действията, извършени по повод това Заявление.(л. 40 – 43)

С Постановление за отказ за образуване на наказателно производство от 09.06.2016 г. по пр. № 914/ 2016 г. на РП Добрич(л. 46 – 47) е прието, че няма извършено престъпление  по чл. 354а от НК по отношение конкретния автомобил. Като доказателства са приети и писма – кореспонденция по изясняване издирва ли се автомобилът (л. 51), приемо – предавателен протокол от 24.06.2016 г. за предаване автомобила на собственика му (л. 66), писмо от Томаш Опиц с превод на български, че номерът на шасито е нечетлив поради ръжда (л. 68), Протокол за извършена проверка на МПС от Комисия при ОД на МВР № 10 от 16.03.2016 г. (л. 71 – 72), експертна справка.    

По делото е назначена съдебно – техническа експертиза, при която вещото лице сочи, че при извършения оглед на автомобила е установил, че в областта на мястото, където е поставен идентификационният номер на влекача, лаковото покритие на рамата му /черно на цвят/ е било свалено и след това възстановено отново, като границите, в които е извършено това действие, вещото лице е представило на приложени към заключението снимки. В областта на мястото, където е поставен ИН на влекача, вещото лице е установило наличие на повърхностна корозия, която според него не е причина за заличаване на номера или части от него. Същевременно вещото лице сочи, че е установило следи от механична обработка по рамата в областта на мястото, където е поставен ИН и частични следи от пластична деформация в областта на позиции – 13, 14, 15, а именно цифрите „349“ Според вещото лице ИН не е поставен от завода  - производител, като поставеният номер не съответства по технология на поставяне от производителя – не е спазен правилен ред, интервали и разположение на ИН. Отделните букви и цифри от номера са поставени с отклонение във вертикална посока, хоризонтална посока, а самият номер е поставен под наклон спрямо геометричното разположение на дясната надлъжна греда на рамата му. Също така последните четири позиции от номера  са изписани с двоен образ. (л. 94 – 101)

При така събраните доказателства се налагат следните правни изводи:

Заповедта е издадена от компетентен орган, в писмена форма, но при съществено нарушение на административнопроизводствените правила. 

Отказът е издаден на основание чл. 143, ал. 4 от Закона за движение по пътищата /ЗДвП/ във връзка с Раздел І, чл. 3 от Инструкция І – 185/ 2002 на МВР за определяне реда за възстановяване на идентификационния номер на ППС. Съгласно нормата на чл. 143, ал. 4 от ЗДвП възстановяването на идентификационния номер се извършва по ред, определен от министъра на вътрешните работи. Съобразно реда, предвиден в чл. 5 от  Инструкцията за възстановяване на идентификационни номера на пътни превозни средства, със заповед на директора на Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР) или директора на съответната областна дирекция на Министерството на вътрешните работи (ОДМВР) се назначава постоянна комисия, която предвид текста на чл. 6 от Инструкцията разглежда придружаващите ППС документи и сверява идентификационните данни, съдържащи се в тях, за съответствие с наличните по него; извършва външно заснемане на ППС и идентификационния номер на рамата със следи от въздействие, както и на възстановения идентификационен номер; проверява други технически параметри, имащи значение за идентификацията на ППС; извършва проверки в информационните фондове на МВР за издирване на ППС. В случая липсва проведена процедура по предвидения в Инструкцията ред по подаденото от „******“ ЕООД заявление. Всички представени по преписката доказателства са по предходна процедура за регистрация на автомобила и то по подадено от различно от жалбоподателя лице. Административният орган се е задоволил с изготвената от Началника на Сектор „ПП“ при ОДМВР – Добрич Докладна записка и е издал оспорената заповед, без въобще да възложи извършване на процедура съгласно Инструкцията. Вярно е, че в процедурата по регистрация е извършвана проверка по ИН, събирани са доказателства. Вярно е, че в случая е налице и заключение вече на вещото лице, което сочи, че по ИН има интервенция и този факт следва да бъде взет предвид. Административният орган обаче е сезиран с конкретно Заявление, от конкретно лице и следва да извърши действия по разписаната процедура за такъв вид Заявление и едва тогава, като спази процесуалния ред, да издаде своя акт, който дори да е отказ, ще е след надлежно проведена процедура. Обратното води до нарушаване правата на Заявителя и до невъзможност да се защити, още повече че той в процедурата по Заявлението за регистрация не е участвал. Ето защо в този смисъл жалбата се явява основателна и като такава следва да бъде уважена, като бъде отменена заповедта и бъде върната преписката на ответника за произнасяне по реда на Инструкцията.

 

Предвид изхода на спора и изрично стореното в тази насока искане от жалбоподателя, на същия следва да бъдат присъдени сторените по делото съдебно – деловодни разноски във вид на държавна такса в размер на 50 лв., 200 лв. възнаграждение за вещото лице по СТЕ и адвокатско възнаграждение в размер на 400 лв.

С оглед горното и на основание чл. 172, ал. 2 АПК Административен съд Добрич,

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ по  жалба вх. № 1652/ 19.07.2017 г. от „******“ ЕООД с управител М.П.М., подадена чрез адв. В.Г., ДАК,  Заповед № 357з – 1367/ 30.06.2017 г., с която е отказано възстановяването на идентификационен номер на седлови влекач “ИВЕКО МАГИРУС” с рама №   ****************** – по документи, двигател № ******************, рег. №  ******, внос от Германия, закупен от фирма „******“ ЕООД, ЕИК ******.

ВРЪЩА преписката на ответника за произнасяне по Заявление вх. № 357000 – 46578 от 22.06.2017 г. на М.П.М. в качеството му на представляващ „******“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: град Добрич, бул. „*****“, № 13, ЕИК ******.

ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР – Добрич да заплати на  „******“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: град Добрич, бул. „*****“, № 13, ЕИК ******, представлявано от Миросла П.м., сторените по делото съдебно – деловодни разноски в размер на 650 лв. (шестотин и петдесет лева).

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с касационна жалба в 14 - дневен срок от съобщаването.

 

                                                        СЪДИЯ: