Р Е Ш Е Н И Е

№441

 

гр. Добрич, 09.11.2017г.

 

В    И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

Административен съд, в публично заседание на десети октомври, две хиляди и седемнадесетата година, в състав:

                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Нели Каменска

 

при участието на секретаря, Стойка Колева, разгледа докладваното от председателя административно дело № 409 по описа на съда за 2017г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 51, ал.3 от Закона за храните (ЗХ) във връзка с чл. 145 и сл. от Административно-процесуалния кодекс (АПК) и е образувано по жалба на „Меридиан 96“ ЕООД, ЕИК 124052768, със седалище и адрес на управление в с.Кранево, община Балчик, представлявано от управителя В.Н.К., против Заповед № РД-11-282/13.07.2017г. на Розалина Брайкова – директор на Областна дирекция по безопасност на храните –Добрич, с която е спряна дейността приготвяне на кулинарна продукция в обект – Пицария „Златното пиле“ с рег. № 082700080, находящ се в с.Кранево, община Балчик.

І. Становища на страните

В жалбата се твърди, че заповедта за налагане на принудителната административна мярка (ПАМ) е незаконосъобразна, тъй като e издадена при съществени процесуални нарушения и в противоречие с материалния закон. Жалбоподателят счита, че в заповедта липсват мотиви и че е нарушен чл.59, ал.2, т.4 от АПК, тъй като  били изписани множество факти - хаотично и непоследователно, а посочените правни норми били неотносими спрямо изписаните факти; заповедта не била съобразена с целта на закона, а наложената мярка била несъразмерна. Подробни съображения за незаконосъобразност на заповедта са изложени в писмени бележки по делото. В съдебно заседание, представляван от адв.В.Г., жалбоподателят заявява, че поддържа жалбата и моли заповедта да бъде отменена. Прави искане за присъждане на разноските по делото.

Ответникът, директорът на Областна дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) – Добрич, чрез процесуалния си представител старши юрисконсулт Д.Маринова оспорва жалбата. Счита, че същата е неоснователна, а заповедта законосъобразна и правилна и моли жалбата да се отхвърли. Подробно излага съображенията си затова в писмени бележки по делото. Прави искане за присъждане на юрисконсултско възнаграждение.

ІІ. От фактическа страна

Жалбоподателят е бил регистриран като дружество с ограничена отговорност с двама съдружници с наименование „Меридиан 96“ ООД и под тази правно-организационна форма е получил от ОБДХ-Добрич Удостоверение за регистрация на заведение за обществено хранене с № 668/08.09.2011г. (л.159) за обект за търговия с храни – Пицария „Златното пиле“, с.Кранево, община Балчик, ул.“Черноморска“ № 4. Впоследствие, на 20.03.2015г. дружеството е преобразувано в еднолично, с наименование „Меридиан 96“ ЕООД. На 03.07.2017г. „Меридиан 96“ ЕООД е подало заявление до ОБДХ- Добрич (л.158) за допълнение на групите храни предлагани в обекта Пицария „Златното пиле“ с.Кранево и на 11.07.2017г. ОБДХ-Добрич е издала ново удостоверение за регистрация с № 101/18512 на същия обект в полза на „Меридиан 96“ ЕООД (л.157). 

Видно от договор за съвместна дейност (л.164) процесният обект Пицария „Златното пиле“ в с.Кранево от 01.05.2017г. се стопанисва и експлоатира съвместно от две търговски дружества- жалбоподателят „Меридиан 96“ ЕООД и „Меридиан 89“ ЕООД. Собственик и управител на двете дружества е едно и също физическо лице – В.Н.К.. От представените по делото извлечения от фискалната памет на фискалното устройство и трудовите договори, сключени с В.В., Б.Ф., Н.В. и Н.К. е видно, че търговската дейност в Пицария „Златното пиле“ се осъществява с фискалното устройство на другото дружество „Меридиан 89“ ЕООД, от чието име са сключени и трудовите договори с работниците ( л.44-52), а удостоверението за регистрация на обекта, в който ще се извършва дейността по приготвяне и продажба на храни с № 101/18512 от 11.07.2017г. е издадено по искане на жалбоподателя „Меридиан 96“ ЕООД.

Административното производство, в което е наложна оспорената принудителна административна мярка по чл.30, ал.1, т.6 от ЗХ, е започнало по повод постъпил на 05.07.2017г. при изпълнителния директор на Българска агенция по безопасност на храните сигнал от Р.П.Н.-кмет на с.Кранево за нарушения на здравните и хигиенните изисквания при приготвянето на храна в този обект. По повод сигнала, изпълнителният директор на БАБХ със заповед № РД-11-1485/10.07.2017г. (л.28) е определил четири членна комисия, на която е възложил да извърши проверка в периода от 11 до 13 юли 2017г. Комисията е извършила проверка на място в обекта на 11.07.2017г. в присъствието на управителя на „Меридиан 96“ ЕООД В.К.. При проверката е попълнен Чек-лист ( л.90-100), в който са вписани множество констатирани нередности, както по отношение на водената документация, така и по отношение на хигиената в обекта. Съставен е и Доклад от извършена инспекция, връчен на управителя на дружеството на 12.07.2017г. Въз основа на констатациите в Доклада, на 13.07.2017г. е издадена оспорената заповед, с която е наложена предвидената в чл. 30, ал.1, т.6 от ЗХ принудителна административна мярка – спиране на дейността по приготвяне на кулинарна продукция в Пицария „Златното пиле“ с.Кранево, считано от 15,45 часа на 14.07.2017г.

Фактическата обстановка в заповедта е възпроизведена в съдържанието на доклада и съдържа твърдения за: ронеща се мазилка около вратата в складовото помещение; необезопасен отвор на стената в миялното помещение; част от хладилните съоръжения - без уреди за отчитане на температурата на съхранение; наличие на корозия и обледеняване на част от хладилните съоръжения; липса на миещи и дезинфекционни средства в мивките за измиване на ръце; липса на заключващ се шкаф за миещи и дезинфекционни средства; липсващ капак на подов сифон в топла кухня; натрупвания на мазнини в предпазни решетки и филтри; необезопасени осветителни тела; несъхраняване при хигиенни условия на чистата трапезна и кухненска посуда; несъхраняване на част от храните, които изискват предлагане в охладено състояние; неосигуряване на условия за събиране и съхранение на храни негодни за човешка консумация ( съдовете за отпадъци били без капаци); неосигуряване на хладилно съоръжение за съхранение на странични животински продукти; липса на разработени процедури за своевременно обезвреждане на негодни за консумация храни; наличие на мухи в обекта; липса на договор със специализирана фирма за извършване на дезинсекционни и дератизационни мероприятия; неизползване на предпазни ръкавици при обработката на храни от персонала; една незаверена лична здравна книжка в РЗИ; липса на изработени НАССР процедури за размразяване на храни; непредставяне на всички записи по системата за управление безопасността на храните; не водени коректно записи относно хигиена на помещенията и лична хигиена на персонала; на водени редовно записи за отчитане на определените критични контролни точки в СУБХ; непредставяне на доказателства за изпълнението на заложените честоти за лабораторен анализ.

Заповедта е издадена срещу „Меридиан 96“ ООД и е връчена на управителя на дружеството В.К..

От представената административна преписка е видно, че преди процесната проверка на 27.06.2017г. и на 04.07.2017г. е имало две други проверки, извършени от служителите на ОБДХ-Добрич д-р Б.Белчева и Р.Димитрова, които са съставили чек-листи и доклади от извършена инспекция.

По делото бяха разпитани две групи свидетели. Свидетелите на дружеството жалбоподател, В. В. – готвач в процесното заведение и Кирил Костов – съпруг на собственичката на дружеството жалбоподател, оспорват констатациите по отношение на хигиенните изисквания. Свидетелят Костов потвърждава, че всички извършвани в обекта проверки от ОБДХ за летния сезон на 2017г. били по повод на сигнали, подадени от кмета на селото и други лица, но нямало оплаквания от клиенти за лоша храна, както това се установява и от Книгата за рекламации, водена в обекта. От показанията на свидетелите се установява също, че в кухнята работят на смени двама готвачи- В. В. и Н. В., които поддържат и хигиената. Според свидетеля Костов помощ на готвачите оказвала управителката на дружеството, В.К..

Свидетелите П. и К.-***, присъствали на проверката от 11.07.2017г., изцяло потвърждават констатациите в чек-листа и доклада от извършена проверка с твърдението, че описаните в тях факти са придобити чрез личното им възприятие при огледа на помещенията. Свидетелят К. обяснява разликите в констатациите на проверяващите при първите две проверки с констатациите в последната с обяснението, че първите две са били частични, проверявани били само оплакванията в жалбите, не била извършвана цялостна проверка в обекта, а по отношение на документацията твърди, че несъответствия не са били констатирани, защото съдържанието й не е било проверявано.

Показанията на свидетелите съвпадат по отношение на обстоятелството колко души са били проверяващите и че една част от тях са извършили оглед на помещенията, а другата част е проверявала водената задължителна документация. Непротиворечиви са показанията на двете групи свидетели и по отношение на обстоятелството какво представлява проверявания обект- от колко помещенията се състои кухнята в обекта, нагледно представени в екзекутивен чертеж, намиращ се на л.106.

ІІІ. По допустимостта на жалбата

Подадената жалба е процесуално допустима, тъй като е срещу годен за оспорване административен акт и изхожда от неговия адресат. Заповедта е връчена на адресата й на 14.07.2017г., а жалбата е постъпила на 18.07.2017г., т.е. в законоустановения 14 –дневен срок за обжалване по чл.149, ал.1 от АПК.

ІV. По основателността на жалбата

Жалбата е неоснователна.

Заповедта е издадена от компетентен орган. Съгласно чл.51, ал.1 във връзка с чл.30, ал.1, т.6 от ЗХ, административните мерки по чл. 30, т. 5 и 6 се налагат със заповед на директора на ОДБХ или на РЗИ.

При издаването на заповедта не са допуснати съществени процесуални нарушения, които да послужат като основание за нейната отмяна. Управителят на дружеството е присъствал на проверката, имал и възможност да представи всички документи за доказване на обстоятелството, че води задължителната документация, свързана със спазване на хигиената на храните. Установява се, че е имал възможност на прави възражения по констатациите, придобити при огледа на обекта, тъй като е бил незабавно запознат с тях. В този смисъл съдът не установи да е нарушено правото на засегнатото от административния акт лице да защити интересите си като участва в административното производство по контрол, уредено в Глава VІ от Закона за храните.

Официалният контрол за осигуряване безопасността на храните по чл.27 от ЗХ, включва проверки на хигиенните условия в обектите за производство и търговия с храни, оценка на процедурите за прилагане на добри практики, на системата за управление на безопасността на храните или на системата за анализ на опасностите и критични контролни точки,  контрол на хигиената на персонала, преглед на документацията и записите, които могат да имат връзка с оценката на съответствието с изискванията на законодателството по храните. Решението на административния орган да спре дейността по приготвяне на храни в процесното ЗОХ е взето въз основа на констатациите на проверяващия екип от седем души, служители на БАБХ – София, ОДБХ-Варна и ОДБХ-Добрич, които единодушно са подписали съставените при проверката документи – чек-лист и Доклад от извършена инспекция.

Административният орган е посочил, че с установените при проверката нередности се нарушават чл.16а, ал.1 и ал.2, чл.18, ал.1 и чл.31, ал.1, т.3 от Закона за храните, чл.14 от Наредба № 1/ 26.01.2016г. за хигиената на храните във връзка с Регламент ЕО/852/2004г.

В тази връзка съдът намира за неоснователно възражението на жалбоподателя, че заповедта не била мотивирана, тъй като не било посочено констатираните нередности кои точно норми нарушавали и че посоченте като нарушени норми не били относими към констатираните нередност.

С цитираните норми директорът на ОДБХ-Добрич е посочил, че са нарушени нормативните изисквания към храните, произвеждани или предлагани под контрол на жалбоподателя и че той носи отговорност за спазването на нормативните изисквания за хигиена на храните по време на всеки етап на производството, преработката и дистрибуцията на храни. Посочил е, че жалбоподателят не е изпълнил задължението си да внедри, прилага и поддържа система за управление на безопасността на храните или система за анализ на опасностите и критични контролни точки и да води документация съгласно изискванията на Закона за храните.

Действително в заповедта не е посочено всяка констатирана нередност по отношение на хигиената в обекта кое нормативно правило нарушава. Например не е посочено кое нормативно изискване е изпълнено с оглед констатираните: липса на миещи и дезинфекционни средства за измиване на ръце; натрупвания на мазнини в предпазни решетки и филтри; необезопасени осветителни тела; несъхраняване при хигиенни условия на чистата трапезна и кухненска посуда; наличие на вредители – мухи и т.н.

Съдът намира обаче, че това в случая не води до извод за липса на мотиви и не е основание за отмяна на оспорената заповед, тъй като от една страна условията и редът за търговия с храни са регламентирани в Закона за храните и Наредба № 1/ 26.01.2016г. за хигиената на храните, както и в Системата за управление на безопасността на храните и в Система за анализ на опасностите и критични контролни точки, които търговецът е длъжен да внедри  контролира, а от друга страна описаните факти са достатъчно ясни и конкретни и позволяват да се направи безспорен извод, че в обекта не се спазват общоприетите хигиенни изисквания както при приготвянето на храни, така и за безопасността на персонала ( необезопасено осветително тяло ; липсващ капак на подов сифон).

Затова в конкретния случай, липсата на посочване на правната норма за всяка констатирана нередност, не води до извод за липса на мотиви и да обоснове наличие на съществено процесуално нарушение, допуснато при налагане на оспорената ПАМ. Самата мярка е превантивна и се прилага с цел ликвидирането на всяко нарушаване на задължителните хигиенни изисквания и санитарни правила, което има или би могло да има за последица вредно влияние върху здравето на хората, свързано с консумацията на храни.

При издаването на заповедта е допуснато процесуално нарушение, изразяващо се в некоректно посочване на правно-организационната форма на жалбоподателя като „Меридиан 96“ ООД. Към този момент дружеството е преобразувано в еднолично и административният орган е разполагал с тази информация, видно от подаденото няколко дни преди проверката заявление от „Меридиан 96“ ЕООД за допълнение на групите храни, които ще се предлагат в обекта. Административният орган е могъл да извърши и справка в публичния Търговски регистър. Нарушението не може да се определи като съществено, защото не е довело до неяснота спрямо кое лице е наложена процесната ПАМ. Дружеството е достатъчно индивидуализирано чрез ЕИК и седалище и адрес на управление и визирането на същото като ООД, вместо ЕООД не може да обоснове съществено процесуално нарушение.

Обстоятелството, че търговската дейност в обекта се развива съвместно с друго дружество „Меридиан 86“ ЕООД, от чието име са сключени трудовите договори с персонала и което отчита продажбите чрез фискалното устройство, не води до извод за неправилно определяне на адресата на наложената по реда на чл.30, ал.1, т.6 от ЗХ принудителна административна мярка. Удостоверенията за регистрация  на обект, в който ще се търгува с храни, е издадено на „Меридиан 96“ ЕООД, т.е. на жалбоподателя.

Заповедта е съобразена с материалния закон.

Съгласно правното основание по чл.30, ал.1, т.6 от ЗХ, въз основа на което е наложена процесната ПАМ, компетентните органи имат право да спират експлоатацията на обекти за производство и търговия с храни или на части от тях временно или завинаги при установяване нарушения на нормите и изискванията, определени с нормативен акт. Фактическите основания, посочени в оспорената заповед, водят до извод за наличие на материално-правните предпоставки по чл.30, ал.1, т.6 от ЗХ.

Съгласно чл.12, ал.1 от Закона за храните, производство и търговия с храни в страната се извършва само в обекти, регистрирани по реда на закона, които: 1. отговарят на хигиенните и/или на ветеринарно-санитарните изисквания, определени с нормативен акт; 2. имат разработена технологична документация за групите храни, които ще се произвеждат в обекта или прилагат национални стандарти или стандарти, разработени от браншови организации и одобрени от компетентен орган; 3. имат въведени: а) добри практики за производство и търговия с храни и система за анализ на опасностите и критични контролни точки или процедури в съответствие с нейните принципи, когато цялостното внедряване на системата е неприложимо; б) система за управление на безопасността на храните.

Множеството констатирани нередности при проверката на 11.07.2017г., посочени като фактически основания за налагане на процесната ПАМ, водят до основателни съмнения дали в обекта се предлагат храни, приготвени по безопасен начин и дали същият отговаря на законовите критерии по чл.12, ал.1 от ЗХ.

Отделно от констатациите за липса на добра хигиена, проверяващите са констатирали множество пропуски и при воденето на задължителната документация и че водената документация от жалбоподателя не съответства на нормативните изисквания. Несъответствията се изразяват, в липса на определени документи, като например липса на коректно водени записи относно хигиената на помещенията и на персонала и липса на заповед за определяне на лице, отговорно за прилагане и контрол на системата за безопасност на храните, и в липса на доказателства, че се извършват всички записи по системата за управление безопасността на храните, тъй като такива не са били представени при проверката.

Представените в хода на съдебното производство липсващи при проверката договори не установяват, че същите са били налични към момента на проверката, тъй като не са били представени тогава.

Съдът не кредитира показанията на свидетелите на жалбоподателя по отношение на хигиената в обекта, тъй като не са обективни и дадени безпристрастно.

Видно от документите в преписката, поредното оплакване от кмета на с.Кранево е провокирало възлагането на поредната проверка, като е определено в същата да участват служители от други териториални звена на БАХД с цел осигуряване на обективност и безпристрастност при осъществяване на контрола. Седемчленна комисия е удостоверила истинността на фактите, описани в оспорената заповед. По делото не се представиха доказателства, пораждащи съмнения в обективността и безпристрасността на членовете на тази комисия. Не се представиха и доказателства оборващи техните констатации. Напротив, свидетелските показания на присъствалите при проверката служители на ОБДХ-Добрич  главните инспектори Р.П. и К.К. са категорични за установените множество нередности.

Затова съдът кредитира техните показания, обстоятелствата, отразени в чек-листа, съставен на 11.07.2017г. и доклада от извършена проверка към него.

Фактът, че при предходните проверки не са установени нарушения, не представлява основание за отмяна на заповедта, тъй като същата е издадена въз основа на състоянието на обекта към друг момент, 11.07.2017г. Както се установи от свидетелските показания на свидетеля К.-***, при предходните проверки са проверявани само конкретни оплаквания, документацията изобщо не е била проверявана, а за спазването на хигиената в обекта не е бил извършван цялостен контрол.

Видът на нарушенията, свързани с поддържане на определено ниво на хигиена и осигуряване на безопасност при предлагането на храни (натрупвания на мазнини, липса на подов сифон и капаци на съдовете за отпадъци, неползването на ръкавици при обработката на храни и др. подобни), както и видът на нарушенията, свързани с изисквания към документите на персонала (незаверена здравна книжка) и документите, удостоверяващи спазването на нормативно установените процедури за управление на системата за безопасност на храните, сочат за липса на гаранции за защита на здравето и интересите на потребителите.

Наложената принудителна административна мярка е съразмерна, тъй като спирането на дейността по приготвяне на кулинарна продукция в заведението за обществено хранене е единственото легитимно средство за защита здравето на потребителите като обществено значим интерес ( чл.1а, т.1 и т.2 от ЗХ).

Поотделно всяко от установените нарушения, действително само по себе си, не би представлявало основание за спиране на дейността в обекта, но когато е установено в съвкупност с всички останали, обосновава съразмерност на наложената ПАМ. Или с други думи, при констатираните множество нередности и несъответствия на критериите за безопасно приготвяне на храна правилно директорът на ОБДХ-Добрич е счел, че следва да спре приготвянето на кулинарна продукция, тъй като не съществуват други, по-благоприятни за жалбоподателя мерки, с които да се постигне целта по чл.1а, т.1 и т.2 от Закона за храните. Видно от представените в преписката доказателства, жалбоподателят е имал възможност да възобнови дейността си след отстраняване на нередностите. Вместо това е последвало заличаването на обекта по реда на чл.16, ал.2, т.5 от ЗХ, видно от заповед № РД-11-291/17.07.2017г. (л.156), в която се твърди, че дружеството не се е съобразило с предвиденото в закона предварително изпълнение на настоящата заповед. Служебно известно на съда е, че законосъобразността на заповед № РД-11-291/17.07.2017г. е предмет на спор по друго административно дело в АдмС-Добрич.

В заключение настоящият състав на съда приема, че оспорената заповед е правилна и законосъобразна, а жалбата неоснователна.

V. Разноски

Ответникът прави искане за присъждане на юрисконсултско възнаграждение, каквото му се дължи по силата на чл.143, ал.4 от АПК, определено в минимален размер от 100 лв. по реда на чл.78, ал.8 от ГПК във вр. с чл.144 от АПК и чл.24 от Наредбата за заплащане на правната помощ.

Така мотивиран и на основание чл.172, ал.2 от АПК, Административен съд гр.Добрич

 

                                Р   Е   Ш   И  :

 

ОТХВЪРЛЯ жалба на „Меридиан 96“ ЕООД, ЕИК 124052768, със седалище и адрес на управление в с.Кранево, община Балчик, представлявано от управителя В.Н.К., против Заповед № РД-11-282/13.07.2017г. на Розалина Брайкова – директор на Областна дирекция по безопасност на храните –Добрич, с която е спряна дейността приготвяне на кулинарна продукция в обект – Пицария „Златното пиле“ с рег. № 082700080, находящ се в с.Кранево, община Балчик.

ОСЪЖДА „Меридиан 96“ ЕООД, ЕИК 124052768, със седалище и адрес на управление в с.Кранево, община Балчик, представлявано от управителя В.Н.К., ДА ЗАПЛАТИ НА Областна дирекция по безопасност на храните –Добрич сумата от 100 (сто) лева – разноски по делото за юрисконсултско възнаграждение.

Решението може да се обжалва с касационна жалба пред Върховен административен съд на РБ в 14 (четиринадесет) дневен срок от съобщаването му на страните.

 

                            АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ:

Н.Каменска