Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

338

гр. Добрич,  13.09.2017 год.

 

В  ИМЕТО  НА   НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ДОБРИЧ, в публично съдебно заседание на пети септември две хиляди и седемнадесета година, ІІ касационен състав:

 

                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: КРАСИМИРА ИВАНОВА

                                                                        ЧЛЕНОВЕ: НЕЛИ КАМЕНСКА

                                                                                             МИЛЕНА ГЕОРГИЕВА

 

при участието на секретаря ВЕСЕЛИНА САНДЕВА и прокурора НАТАЛИЯ СТАНЧЕВА разгледа докладваното от председателя КАНД № 407/ 2017 г. по описа на АдмС - Добрич и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от АПК, във връзка с чл. 63, ал. 1 от ЗАНН.

Образувано е по касационна жалба вх. № 1635/ 18.07.2017 г. на КЗП - РД за областите Варна, Добрич, Шумен, Търговище, Разград и Силистра срещу Решение № 238 от 09.06.2017 г. по нахд № 1329/ 2016 год. по описа на ДРС, с което е отменено наказателно постановление № В-0042552/ 23.08.2016 г. на Директора на РД за областите Варна, Добрич, Шумен, Търговище, Разград и Силистра на КЗП.

С касационната жалба се настоява, че решението на районния съд е постановено в противоречие със закона, при неправилно тълкуване и прилагане на материалноправните и процесуални норми, в противоречие със събраните по делото доказателства. Иска се от касационната инстанция да отмени първоинстанционното решение и да потвърди наказателното постановление изцяло.

В открито съдебно заседание касаторът, редовно призован, не се представлява. Представя писмено становище чрез юрисконсулт Подбалканска, с което поддържа подадената касационна жалба и настоява за нейното уважаване, като се позовава на доводите, изложени в същата.

Ответникът по касационната жалба – „хххх“ ЕООД, редовно призован чрез упълномощен представител (пълномощното приложено по делото), не изпраща представител, не изразява становище по съществото на касационния спор.

Представителят на Окръжна прокуратура – Добрич изразява становище за неоснователност на касационната жалба и настоява да бъде потвърден първоинстанционният съдебен акт.

Административен съд - Добрич, при преценка на допустимостта на жалбата и след като извърши касационна проверка на обжалваното решение, с оглед наведените с жалбата касационни основания и правомощията си по чл. 218, ал. 2 от АПК, установи следното:

Касационната жалба е подадена в срока по чл. 211, ал. 1 от АПК от надлежна страна и е процесуално допустима.

Разгледана по същество, жалбата е основателна.

ДРС е приел от фактическа страна, че на 14.04.2016 г. инспектори от РД Варна на КЗП са извършили проверка на търговски обект кафе-клуб „Леон“, находящ се в гр. Добрич, ул. „хххх“ 58, стопанисван от „хххх“ ЕООД. Резултатите от проверката са обективирани в Констативен протокол № К – 0224937 от 14.04.2016 г. от 14.04.2016 г., който е връчен на св. хххх– сервитьор в заведението. КП е съдържал разпореждане управителят на заведението или упълномощено от него лице да се яви на 21.04.2016 г. в КЗП – Добрич и да представи конкретно описани документи, в това число удостоверение за утвърдена категория или временно удостоверение за открита процедура по категоризация. Съдът е посочил, че на 22.04.2016 г. е изпратено писмо от КЗП с изх. № В – 03/1245/22.04.2016 г. до управителя на дружеството, съдържащо покана да се яви управителят лично или нотариално упълномощено от него лице на 11.05.2016 г. в офиса на КЗП - Добрич, като носи изисканите с КП документи. Пратката е върната с отбелязване, че не е потърсена от получателя. Съдът е отбелязал, че на 02.06.2016 г. е изискано служебно от Община град Добрич и приложено издаденото под № 1091/ 09.12.2015 г. удостоверение за категоризация. 

Управителят, респ. упълномощено от него лице, не са се явили нито на 211.04.2016 г., нито на 11.05.2016 г.  

На 07.06.2016 г. е съставен АУАН № К – 0042552 за нарушение по чл. 221 във връзка с чл. 172 от Закона за туризма. Въз основа на АУАН е издадено обжалваното НП. В него е възпроизведена фактическата обстановка такава, каквато е отразена в АУАН. Съдът е стигнал до извода,  че описаната в АУАН и НП фактическа обстановка се потвърждава от показанията на разпитаните свидетели – ххххи хххх и приложените по делото писмени доказателства. Допълнил е, че в хода на съдебното дирене е разпитана в качеството ѝ на свидетел хххх, която е заявила, че не е упълномощена да представлява дружеството пред държавни органи, нито да получава книжа, адресирани до дружеството, както и че е предоставила на ххххвръчения ѝ от проверяващите инспектори „някакъв протокол…“

При така установената фактическа обстановка, съдът е сторил извода, че за търговеца не е възникнало задължение за представяне на изисканите с КП документи, поради което неизпълнението му не осъществява административнонаказателния състав на чл. 221 от Закона за туризма. За да приеме това, е счел, че КП не е бил надлежно връчен на упълномощен представител на дружеството, а поканата да се яви управителят е била върната, като на пратката е било отразено „непотърсена“. В този смисъл е приел, че бездействието на управителя е било несъзнателно. С оглед на всичко това е отменил НП.

Настоящият състав не споделя сторените от РС изводи.

При правилно установена фактическа обстановка, съдът е изтълкувал погрешно събраните доказателства и е приложил неправилно закона.

Няма спор по делото, че изисканите документи не са били представени от дружеството на проверяващите органи.

Няма спор и не се и твърди, че служителката в обекта не е предоставила КП на управителя, респ на упълномощеното от него лице. Напротив в съдебно заседание св. Атанасова изрично потвърждава това обстоятелство. По отношение лицето, изпълняващо функцията на управител, справка в ТР сочи, че то се сменя няколкократно, като към момента на съставяне на АУАН това е била хххх, преди това хххх, след ххххотново ххххи към настоящия момент – К.К., но е упълномощена да го представлява хххх. КП е изготвен в проверявания обект и връчен на лице, което работи в обекта, поради което се явява надлежно връчен. Ирелевантно за спора е дали служителката е била упълномощена да получава КП, след като той е изготвен в нейно присъствие и връчен срещу подпис, а няма спор, че е служителка в обекта. Поканата е изпратена на адреса на дружеството и това, че не е била потърсена, не променя обстоятелството, че е изпратена на адреса и в този смисъл не може от бездействието на управителя на дружеството, което сочи на незачитане на неговите задължения, да се черпят права и да се приеме, че той не знаел за задължението си. С оглед на това съдът е сторил неправилен извод, че не е възникнало задължение за дружеството да представи документите, които са описани в КП.

На следващо място, в случая се касае за налагане на имуществена санкция на юридическо лице, за което отговорността е безвиновна и няма значение субективният елемент. Относим е фактът, че обективно документите не са били представени в указания срок, който е даван на два пъти.   

Безспорно е установено вмененото на дружеството нарушение. Съгласно текста на чл. 221 от Закона за туризма при непредставяне на контролните органи на изискани документи, се налага предвидената санкция, чийто размер за ЕТ и ЮЛ е минимум 1000 лв. Наложената в случая санкция е в минимален размер. Не са налице доказателства за обективна причина, поради която да не са предоставени документите, за да се обсъжда приложение евентуално на чл. 28 от ЗАНН. Не се твърдят такива обстоятелства и факти нито в подаденото от управителя възражение, нито във въззивната жалба, нито пък е налице становище пред касационната инстанция. В този смисъл АНО правилно е приложил закона. АУАН и НП съдържат изискуемите реквизити и са надлежно връчени. Не са налице съществени процесуални нарушения, довели до нарушаване правото на защита на наказаното лице, които да налагат отмяна на НП.

Доколкото фактическата обстановка е изяснена, няма пречка настоящият състав да се произнесе по същество на спора и предвид установените пороци при постановяване на решението, довели до неговата незаконосъобразност, то следва да бъде отменено, като бъде постановено друго по същество на спора, с което да бъде потвърдено НП № В-0042552/ 23.08.2016 г. на Директора на РД за областите Варна, Добрич, Шумен, Търговище, Разград и Силистра на КЗП. 

Мотивиран така и на основание чл. 221, ал. 2, предл. второ от АПК, Административен съд – Добрич, ІІ касационен състав

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ Решение № 238 от 09.06.2017 г. по нахд № 1329/ 2016 год. по описа на ДРС, с което е отменено наказателно постановление № В-0042552/ 23.08.2016 г. на Директора на РД за областите Варна, Добрич, Шумен, Търговище, Разград и Силистра на КЗП, като вместо това ПОСТАНОВЯВА:

ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № В-0042552/ 23.08.2016 г. на Директора на РД за областите Варна, Добрич, Шумен, Търговище, Разград и Силистра на КЗП.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                     ЧЛЕНОВЕ: 1………………..

 

 

                                                                                                       2……………….