Р  Е Ш Е Н И Е

444

гр.Добрич, 10.11.2017 година.

 

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

          Добричкият  административен съд, в публично съдебно  заседание на дванадесети октомври две хиляди и седемнадесета година  ІІІ състав:

 

                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИЛЕНА  МАРКОВА –ГЕОРГИЕВА

 

при участието на секретаря МАРИЯ МИХАЛЕВА, като разгледа докладваното от  съдия Георгиева адм. дело № 404 по описа на съда за 2017 год. за да се произнесе,  взе предвид следното:         

          Производството е по реда на чл.145,ал.2,т.1 и следващите от АПК,във връзка с чл.211 от Закона за министерството на вътрешните работи.

          Образувано е по жалба,уточнена писмено, от С.Х.М., ЕГН ********** *** , срещу заповед рег. № 1717з-106 от 10.05.2017г. на Началника на Първо РУ при  към ОД на МВР-Добрич,с която на жалбоподателя е наложено дисциплинарно наказание “порицание” за срок от 6 месец.

           Жалбоподателят  настоява,че заповедта е незаконосъобразна и издадена за несъставомерно дисциплинарно нарушение. Твърди,че като служител на МВР винаги е спазвал закона,Етичния кодекс и е пазил доброто име на институцията. Възразява срещу описаното в заповедта,че се е движил с несъобразена скорост. Подробно описва фактите по настъпилия инцидент със служебния автомобил, при който се е спукала предната му броня и картера. Иска   отмяна на заповедта. В съдебно заседание жалбата се поддържа от адв. М.П..

          Ответникът,чрез процесуалния си представител юрисконсулт Ж., оспорва жалбата.В хода по същество предоставя на съда. 

          Добричкият административен съд,като взе предвид становищата на страните и след преценка на събраните по делото доказателства, приема за установено следното от фактическа  и правна страна :                   

          Жалбата е подадена в срок, от легитимирано лице и е процесуално допустима. Разгледана по същество е основателна.

          От събраните по делото доказателства, преценени поотделно и в тяхната съвкупност и след служебна проверка на основание чл. 168 от АПК за законосъобразността на оспорения административен акт на всички основания по чл. 146 от АПК, съдът установи от фактическа и правна страна  следното:

           Съгласно приложената кадрова справка от 27.02.2017г./л.49/ оспорващият е назначен в системата на МВР,считано от 27.09.2004г. като полицай в група „ООР“ на сектор „ОП“ при І РУ-Добрич.От 17.12.2007 е назначен на длъжност старши полицай  в група „ООР“ на сектор „ОП“ при І РУ-Добрич , а от 05.11. 2009г. е преназначен на длъжност старши полицай в група „ООР“ на сектор „Охранителна полиция“ при І РУ – Добрич,която длъжност заема и в момента. Преминал е 24 седмичен курс-първоначална професионална подготовка в ЦСПП - Варна при АМВР-София през 2004г. През 2010г. и 2016г. е награждаван с „Писмена похвала“ от Директора на ОДМВР-Добрич.Няма налагани дисциплинарни наказания. 

          Със заповед рег.№ з-4941 от 19.11.2009г., издадена от Директора на ОД на МВР-Добрич на ст.полицай М. е възложено да управлява изброени леки автомобили,числящи се на І РУМВР-Добрич. На 07.02. 2017г. жалбоподателят е назначен в наряд като водач на  л.а. „Опел астра“ с рег. №***за времето от 20.00 до 08.00. на 08.02.2017г.Преди да заемат съответния УП за 04.30ч., патрулиращите решили да извършат обход около стадион „Дружба“ в градския парк. В подхода по пътя към стадиона, с цел да се възпрепятства преминаването на автомобили към градския парк, са поставени колчета напречно на пътя, като едното от е по-ниско, за да могат да преминават специализирани автомобили. На това място патрулния автомобил се поднася и отдолу се удря в ниското колче, което предизвиква спукване на предната броня на автомобила и спукване на кратера. Водачът се обажда на взводния командир, на застрахователя на автомобила и на дежурния по ОД на МВР, който изпраща дежурен по КАТ. Относно случая,на 08.02.2017г. М. подава докладна до Директора на ОД на МВР-Добрич.За  произшествието,на 10.02.2017г. са съставени АУАН и протокол за ПТП.

          На 13.02.2017г.  ВПД Директор на ОДМВР-Добрич издава заповед да се извърши проверка по случая, като назначава тричленна комисия. За резултатите от проверката, комисията е изготвила справка-л.29.Изразила е становище, че е налице нарушение на правилата за движение на ППС от страна на ст. Полицай М. и в частност на чл.20,ал.2 от ЗДвП. Допуснатото ПТП е дисциплинарно нарушение по смисъла на чл.194,ал.2 от ЗМВР-неспазване на правилата на етичния кодекс за поведение на държавните служител в МВР.Конкретната нарушена норма е чл.28,б.“а“ от кодекса. За това нарушение се предвижда дисциплинарно наказание по чл.200,ал.1,т.12 от ЗМВР.Комисията предлага преписката да се изпрати на Началника на І РУ за налагане на административно наказание.

           На 09.05.2017г. до М. е изпратена покана за изслушване и му е даден 24 часов срок за  даване на обяснения във връзка с резултатите от проверката. На същата дата е съставен и протокол за запознаване на М. с материалите от извършената проверка.На 10.05.2017г. М. е депозирал докладна относно случая. Съставен  е протокол за проведено изслушване на ст.полицай С.М..На същата дата 10.05.2017г. е издадена и оспорваната заповед. 

           Заповедта е издадена на основание чл.194, ал.2,т.4 и и чл.200,ал.1,т.12,във вр. с чл. 204,т.4 от Закона за министерството на вътрешните работи.В мотивите й  подробно е описано нарушението и е посочена правната му квалификация. Въз основа на много подробно описаната фактическата обстановка, дисциплинарно наказващият орган е преценил, че С.Х.М.-ст. полицай в група „ООР“ към сектор „ОП“ в І РУ Добрич е извършил дисциплинарно нарушение на служебната дисциплина по смисъла на чл. 194, ал.1,т.4 от ЗМВР-„неспазване на правилата на Етичния кодекс за поведение на държавните служители в МВР“. Наложеното дисциплинарно наказание е „порицание“ за срок от 6 месеца.

          Оспорваната заповед е издадена от компетентно лице. Заповедта съдържа всички съществени елементи на формата на индивидуален административен акт, установени с чл. 210, ал. 1 от ЗМВР. Същата е в писмена форма, съдържа посочване на извършителя; мястото, времето и обстоятелствата, при които е извършено нарушението; разпоредбите, които са нарушени, доказателствата, въз основа на които то е установено; правното основание и наказанието, което се налага; срокът на наказанието; пред кой орган и в какъв срок може да се обжалва заповедта.Спазена е разпоредбата на чл. 210, ал. 2 от ЗМВР, като заповедта за дисциплинарното наказание е връчена на държавния служител срещу подпис, като е отбелязана и датата на връчване. Следователно при постановяване на административния акт не са допуснати нарушения на изискванията за форма.

           Относно спазване на административнопроизводствените правила съдът установи,че  в рамките на дисциплинарното производство, наказващият орган не е изпълнил в пълен обем задълженията, разписани в чл. 206 от ЗМВР, като преди налагане на дисциплинарното наказание не е изслушал държавния служител. По делото е представен протокол, относно изслушване на служителя, извършил дисциплинарно нарушение, но от неговото съдържание се установява, че не е налице изслушване, а представяне от страна на наказващия орган на установеното при проверката по случая. Всъщност изслушване не е налице и това се потвърждава също от вписано в графа-„при съставянето на този протокол, приех като доказателства“ докладна записка от служителя от 08.02. 2017г. и докладна записка от служителя от 10.05.2017г. Действително, на М. е  отправена покана, връчена му  на 09.05.2017г., съгласно която е поканен за изслушване, но не му е определен ден и час за явяване,а срок до 24 часа да даде обяснения във връзка с резултатите от проверката.В подкрепа на изложеното е и факта,че протоколът за изслушване е от 10.05.2017г.,на която дата е издадена и оспорваната заповед.

           Дисциплинарнонаказващият орган не е спазил и задължението си, при определяне на вида и размера на дисциплинарното наказание да се вземат предвид последиците от нарушението, обстоятелствата,при които е извършено и формата на вината.Действително, в заповедта се съдържа израза „като  взех предвид тежестта на нарушението“,но тези мотиви,не санират пропуска, да се изследва формата на вината.Не е налице и коментар относно цялостното поведение на служителя,липсата на наложени дисциплинарни наказания и наличието на две награди.

           Не е спазена и разпоредбата на чл.16 от Инструкция № 8121з-470 от 27.04.2015 г. за организацията на дейността по установяване на дисциплинарни нарушения и налагане на дисциплинарни наказания, събирането и обработката на информация за състоянието на дисциплината и дисциплинарната практика в МВР, издадена от министъра на вътрешните работи, обн., ДВ, бр. 34 от 12.05. 2015 г. Съгласно цитираната норма, дисциплинарнонаказващият орган назначава проверка по чл. 205, ал. 2 ЗМВР с писмена заповед по образец, като копие от нея се изпраща незабавно в дирекция "Човешки ресурси" - МВР. Държавният служител, срещу когото се извършва проверката, се запознава със заповедта, което обстоятелство се удостоверява с подпис и отбелязване на дата и час. По делото такава заповед е представена,макар и не по образец,но липсват данни за нейното връчване на М..

           За да възникне дисциплинарна отговорност, е необходимо да бъде констатирано виновно действие или бездействие на служителя, представляващо нарушение на служебната дисциплина. От събраните по делото доказателства не се установява наличието на виновно извършено от жалбоподателя нарушение на служебните задължения, което да обоснове реализирането на дисциплинарна отговорност спрямо служителя. От доказателствата по делото  се установява,че на процесната дата метеорологичните условия са били неблагоприятни. На мястото на инцидента е имало сняг,лед и направени коловози, въпросното колче не се е виждало от снега. Тези факти не се отричат в дисциплинарната преписка, а коментирането им в заповедта е единствено в полза на твърдението,че М. се е движил с несъобразена скорост при тази обстановка и са налице материални щети.Същите обаче се възстановяват от застрахователя на автомобила за което и именно е съставен АУАН и после наказателно постановление. Наличието на щети по автомобила,причинени без вина от служителя и подлежащи на възстановяване от застраховател не са основание за налагане на дисциплинарно наказание.Служителят е изпълнявал най-добросъвестно задълженията си по време на дежурството,въпреки неблагоприятните метеорологични условия, предвид което не е налице поведение,с което да е проявил умисъл за постигане на вредите.След възникване на произшествието служителят е проявил нужната отговорност като незабавно е уведомил съответните висшестоящи служители и застрахователя и е предприел действия,с които да предотврати допълнителни вреди. М. е изпълнявал служебните си задължения в съответствие със закона и Етичния кодекс, за което е бил и награждаван нееднократно.Може да се направи извод,че цялостното изпълнение на служебните задължения на служителя,необсъждано от дисциплинарнонаказващия орган, предполага едно отговорно към службата и обществото поведение.Ето защо, съдът преценява,че в случая не е налице вмененото по чл.194,ал.2,т.4 от ЗМВР нарушение –неспазване на правилата на Етичния кодекс за поведение на държавните служители в МВР. Оспорваната заповед е незаконосъобразна - издадена в противоречие с материалния закон, което съставлява основание за отмяната на същата по аргумент от чл. 146, т. 4 от АПК.

           Водим от горното, Добричкият административен съд

 

РЕШИ:

 

           ОТМЕНЯ Заповед № 1717з-106/10.05.2017 г. на Началника на І РУ при ОД на МВР-Добрич, с която на младши инспектор С.Х.М.-ст.полицай  в група „ООР“ към сектор „ОП“ в І РУ-Добрич при ОД на МВР-Добрич е наложено дисциплинарно наказание "порицание“  за срок от шест месеца.

           Решението подлежи на касационно обжалване чрез Административен съд - Добрич пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му.

           На основание чл. 138, ал. 1 от АПК препис от решението да се изпрати на страните.

 

                                                    АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: