Р Е Ш Е Н И Е

 

343/ 18.09.2017г., град Добрич

 

В    И  М  Е  Т  О    Н  А    Н  А  Р  О  Д  А

                                                                              

Добрички административен съд, в публично заседание на пети септември, две хиляди и седемнадесета година, в касационен състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Красимира Иванова

ЧЛЕНОВЕ:      Нели Каменска

                               Милена Георгиева

при участието на секретаря, Веселина Сандева и прокурора при Окръжна прокуратура гр.Добрич, Наталия Станчева, разгледа докладваното от съдия Н.Каменска к.адм.д.№ 403 по описа на съда за 2017г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на Глава ХІІ от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) във връзка с чл. 63, ал.1 от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН).

Образувано е по касационна жалба на Г.Н.А. от гр.Генерал Тошево, подадена от адв. В.К., редовно упълномощен, срещу решение № 58/13.06.2017г., постановено по нахд № 37/2017г. по  описа на Районен съд- Генерал Тошево, с което е потвърдено наказателно постановление № 17-0265-0000001/12.01.2017г., издадено от началника на Районно управление „Полиция“ Генерал Тошево при ОД на МВР-Добрич.

В касационната жалба са направени оплаквания за незаконосъобразност на постановеното решение, поради допуснати нарушения на процесуалните правила и на материалния закон. Касаторът счита, че неправилно е била ангажирана административнонаказателната му отговорност за настъпилото на 18.09.2016г. ПТП (пътно-транспортно произшествие), тъй като другият участник в ПТП, водачът на трактора с прикачен инвентар, нямал свидетелство за правоспособност. Оспорва изложените от районния съд в тази връзка съображения, че настоящото производство не касае липсата на правоспособност на другия участник в ПТП. Моли решението на районния съд да бъде отменено като вместо него се постанови друго за отмяна на наказателното постановление.

Ответникът, Районно управление –Генерал Тошево при ОД на МВР Добрич,  редовно призован, не изразява становище по жалбата.

Представителят на Окръжна прокуратура – Добрич дава заключение за неоснователност на касационната жалба и законосъобразност на постановеното решение.

Административният съд, след като прецени събраните по делото доказателства и обсъди доводите на страните, намира за установено следното:

Касационната жалба е подадена в законоустановения срок, от надлежна страна при доказана представителна власт и е допустима за разглеждане.

Разгледана по същество, касационната жалбата е неоснователна.

С оспореното решение Районен съд – Генерал Тошево е потвърдил наказателно постановление № 17-0265-000001/12.01.2017г. на началника на Районно управление „Полиция“ -Генерал Тошево, с което на Г.Н.А. на основание чл.179, ал.2 и чл.182, ал.1, т.5 от Закона за движение по пътищата са наложени административните наказания глоба в размер на 100 лв. и глоба в размер на 300 лв. за извършени нарушения на чл.20, ал.2 и чл.21, ал.1 от Закона за движение по пътищата.

За да потвърди наказателното постановление въззивният съд е приел, че е осъществен състава на административните нарушения, че правилно е привлечена отговорността на водача на превозното средство. Подробно в мотивите на решението са обсъдени доказателствата, потвърждаващи извършването на деянията, обявени за наказуеми, вкл. и възраженията на  нарушителя, че другият участник в настъпилото ПТП, водачът на трактора, не притежавал свидетелство за правоспособност за управление на трактор с прикачен инвентар. Съдът е приел, че предметът на повдигнати пред него спор е за законосъобразност на издаденото срещу административно-наказания наказателно постановление, а не поведението на другия участник в ПТП. В мотивите на решението е обсъден приложимият закон и е направен изводът, че събраните по делото доказателства установяват законосъобразността на издаденото наказателно постановление, т.е. че при издаването му не са допуснати съществени процесуални нарушения и че има извършени нарушения по чл.20, ал.2 и чл.21, ал.1 от ЗДвП, че нарушенията са извършени виновно от жалбоподателя и че правилно същият е наказан по реда на чл.179, ал.2 от ЗДвП с наказанието глоба от 100 лв. и по реда на чл.182, ал.1, т.5 от ЗДвП с наказанието глоба от 300 лв.

Решението е правилно. Не са налице сочените касационни основания за неговата отмяна. Съдът е изследвал подробно и е обсъдил аргументирано фактическата обстановка, във връзка с което е направил законосъобразни правни изводи, които се споделят от настоящата касационна инстанция. Коментирани са наведените от санкционираното лице възражения и са изложени правилни правни съображения те да бъдат отхвърлени. Възражението за допуснати от съда процесуални нарушения е неоснователно.

От доказателствата е видно, че оспореното наказателно постановление е било издадено по реда на чл.36, ал.2 от ЗАНН – след прекратяване от прокурора на образуваното наказателно производство по дознание № РПУ204/2016г. по описа на РУ на МВР Генерал Тошево, затова, че на 18.09.2016г., около 13,00 часа Г.Н.А. като водач на МПС – лек автомобил  „Рено Клио“ с рег. № хххххх, собственост на хххххх, управлявал автомобила със скорост от 88,53 км/ч. по ул.“Д Орлов в гр.Генерал Тошево, от кръстовището с ул. „Г.С.Раковски“ към кръстовището с ул.“Опълченска“ при наличието на пътен знак В 26, вследствие на което последвал удар в гумата на прикачения инвентар на преминаващия през кръстовището трактор „Джон Деър“ с рег. № хххххх. Предвид обстоятелството, че настъпилите имуществени вреди не били значителни, т.е. били несъставомерни по чл.343, ал.1, б.“а“ от НК, прокурорът издал постановление за прекратяване на наказателното производство като изпратил същото на началника на РУ Генерал Тошево за образуване на административно наказателно производство срещу нарушителя Г.Н.А..

 Няма данни постановлението да е било обжалвано и на 12.01.2017г. началникът на РУ Генерал Тошево издал оспореното пред съда наказателно постановление. Районният съд е изпълнил задължението си за изясняване на обективната истина, като в съдебно заседание са били приобщени всички събрани в хода на образуваното дознание писмени доказателства, свидетелски показания и заключението на вещото лице по назначената автотехническа експертиза, които установяват по безспорен начин обстоятелството, че административно- наказания е навлязъл в кръстовището с 88,53 км/ч, т.е. че неговото поведение е в причинна връзка с настъпилото ПТП и че поведението му е виновно, тъй както е управлявал в населено място с превишена скорост и при наличие на пътен знак „В26“, ограничаващ скоростта на движение на МПС до 40 км/ч в участъка, в който е настъпило ПТП.

След като се запозна с материалите по делото, настоящата инстанция констатира, че в производството пред районния съд жалбоподателят не е правил искания за събиране на допълнителни доказателства, вкл. и гласни такива, извън намиращите се в представеното към административната преписка досъдебно производство. За първи път с касационната жалба, възразява, че пред районният съд не бил разпитан нито един полицай.

Съдът не е допуснал съществени процесуални нарушения, постановявайки съдебния акт въз основа на доказателствата, събрани в хода на образуваното наказателно досъдебно производство № 204/2016г. и на приетата автотехническа експертиза. Съдът е установил, че доказателствата по досъдебното производство са събрани редовно по правилата на НПК и доказват по безспорен начин, че жалбоподателят е извършител на деянията, обявени за наказуемо и вината му. Жалбоподателят не е ангажирал доказателства за установяване на различна фактическа обстановка от възприетата от районния съд.

Следва да се отбележи, че дори и другият участник в ПТП, водачът на трактора, да е имал противоправно поведение, изразяващо се в липса на придобита правоспособност за управление, то това обстоятелство не може да обоснове отпадане на административнонаказателната отговорност за нарушаване на правилата за движение по пътищата от Г.А.. Затова идентичните изводи на районния съд в този смисъл не са незаконосъобразни и основание за отмяна на решението му. След като по делото е безспорно установено, че Г.А. е превишил разрешената максимална скорост в населено място, нарушил е и ограничението на скоростта от 40 км/ч, навлязъл е в кръстовището с несъобразена скорост, което не му е позволило да спре пред видимо препятствие – преминаващият през кръстовището трактор, то само неговото противоправно поведение е в пряка причинна връзка с настъпилото ПТП и правилно е наказан с административните наказания, предвидени в закона за извършените деяния. Съответно, законосъобразна е и преценката на районния съд, че наказателното постановление не страда от пороци, обосноваващи отмяната му.

По тези съображения настоящата касационна инстанция счита, че постановеното решение е правилно и законосъобразно, съобразено с материално-правните норми и не са налице касационните основания за отмяната му. Водим от горното, Административен съд – Добрич

 

                                   Р  Е  Ш  И  :

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 58/13.06.2017г., постановено по нахд № 37/2017г. по  описа на Районен съд Генерал Тошево.

Решението е окончателно.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                        ЧЛЕНОВЕ: