О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

№ ………..

гр. Добрич , 18.07. 2017 год.

 

          АДМИНИСТРАТИВЕН  СЪД - ДОБРИЧ, в закрито  съдебно  заседание на осемнадесети юли две хиляди и седемнадесета година, в състав :

                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ : МИЛЕНА  МАРКОВА - ГЕОРГИЕВА

като разгледа частно административно дело № 400 по описа на съда за 2017 год.,за да се произнесе, взе предвид следното:

          Производството е по реда на чл. 51,ал.3 от Закона за храните (ЗХ) , чл.60 и чл.166 от АПК.

          Делото е образувано по жалба от В.Н.К., в качеството й на представляващ „Меридиан 96“ ЕООД,със седалище и адрес на управление с. Кранево, ул. „Черно море(в сградата на бившето лятно кино), ЕИК 124052768,  срещу заповед № РД 11-282/13.07.2017. за спиране експлоатацията на обект/дейност на Директора на ОДБХ-град Добрич, с която е направено особено искане за спиране изпълнение на заповедта.На жалбоподателя е определен 1 –дневен срок да уточни искането за спиране и да представи доказателства. На 18.07.2017г. в съда е получена уточняваща молба от упълномощен адв. Веселина Георгиева и са представени доказателства относно твърденията за наличие на основание за спиране предварителното изпълнение на заповедта.В жалбата се твърди,че същото ще доведе до нанасяне на значителни, трудно поправими вреди на дружеството.

          Съдът по искането съобрази следното:

           Настоящото производство по съществото си представлява вид обезпечение по оспорване законосъобразността на ИАА, в случая заповед № РД 11-282/13.07.2017. за спиране експлоатацията на обект / дейност на Директора на ОДБХ-град Добрич,постановена на основание чл.51, ал.1 и чл.30,ал.1,т.6 от ЗХ.

          Предварителното изпълнение на заповедта е допуснато от законодателя. В случаите, когато законът разпорежда предварително изпълнение на дадена категория административни актове, той презюмира наличието на една, повече или на всички предпоставки на чл. 60 от АПК. Липсват нормативно регламентирани критерии, чрез които да се преценява основателността на искането за спиране на изпълнението на акта, поради което за конкретния случай следва да се преценят евентуалните неблагоприятни последици, които биха възникнали за жалбоподателя от предварителното изпълнение. След като се презюмира наличието на причини за предварително изпълнение на заповедта по специалния ЗХ, в тежест на жалбоподателя остава задължението да обори това предположение, като докаже, че от предварителното изпълнение има възможност да претърпи значителна или трудно поправима вреда. Условие за спиране от съда на предварителното изпълнение на акта е на заложения в закона обществен интерес да се противопостави засягането на друг интерес с интензитет от порядъка на посочените в чл. 60 от АПК.

           В искането се сочи, че спирането експлоатацията на обекта ще доведе до загуба на приходи и други икономически загуби.Обектът е сезонен и в него се предлагат закуски,включени в цената за туристи, направили резервация до края на месец август.Настоява се,че продуктите в обекта са малотрайни,което допълнително ще нанесе вреда при повреждането им.Отделно от това, дружеството ще бъде принудено да закрие 5 работни места.Настоява се,че в случая следва да се търси баланс между значимия обществен интерес-здравето на гражданите и този на засегнатия търговец. Настоява се също,че не е налице опасност за здравето на  гражданите,а вреда за търговеца. Особено се набляга,че установените нарушения са отстранени в най-кратък срок, за което Директорът на ОДБХ-Добрич е уведомен със заявление от 14.07.2017г., приложено към жалбата. Към искането са приложени също отчети за дневен оборот,списък на направени резервации за нощувка със закуска и 3 броя трудови договори. 

           От оспорваната заповед се установява,че същата е издадена без срок (посочена е само начална дата). Не са представени доказателства за оплаквания от храната в обекта,направена от потребители,нито са налице данни за вредни за здравето последици от консумираната в обекта храна.Направилите резервация за нощувка със закуска клиенти няма да получат в пълен обем заплатената от тях услуга. От обстоятелствената част на заповедта се установява,че не са налице нарушения свързани с негодна за консумация храна.Налице е и заявление,за отстраняване на  установените нарушения,по което няма произнасяне.

          С оглед изложеното съдът прецени, че от предварителното изпълнение има възможност жалбоподателят да претърпи значителна или трудно поправима вреда предвид което искането следва да бъде уважено.

          След запознаване с книжата по делото съдът установи,че настоящото частно административно дело е образувано по особено искане,направено с жалба срещу индивидуален административен акт,която подлежи на разглеждане в друго производство, отделно от настоящото. За целта жалбата следва да се докладва на  административния ръководител на съда за образуване на дело,по което да се разгледа оспорването на заповед № РД 11-282/13.07.2017. за спиране експлоатацията на обект/дейност на Директора на ОДБХ-град Добрич.

          Така мотивиран,съдът 

           

О П Р Е Д Е Л И:

 

          СПИРА  предварителното изпълнение на заповед № РД 11-282/13.07.2017. за спиране експлоатацията на обект/дейност на Директора на ОДБХ-град Добрич, до решаване на спора по същество,с влязъл в сила съдебен акт.

         ДА СЕ ДОКЛАДВА жалбата от В.Н.К., в качеството й на представляващ „Меридиан 96“ ЕООД, срещу заповед № РД 11-282/13.07.2017. за спиране експлоатацията на обект/дейност на Директора на ОДБХ-град Добрич,за образуване на административно дело, по което оспорването да бъде разгледано по същество.

          ОПРЕДЕЛЕНИЕТО в частта за спиране на предварителното изпълнение на заповед № РД 11-282/13.07.2017. за спиране експлоатацията на обект/дейност на Директора на ОДБХ-град Добрич подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд на РБ в 7-дневен срок от получаване на съобщението за постановяването му от страните.

          Препис от определението да се изпрати на страните.

                                                                                                        

                                                    АДМИНИСТРАТИВЕН  СЪДИЯ  :