ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

№………/14.08.2017 год.,гробрич

 

         Добричкият административен съд, VІ състав, в закрито заседание на четиринадесети август две  хиляди и седемнадесета година, като разгледа докладваното от  съдия Теодора Милева  административно дело № 397 по описа на ДАС за 2017 г. и  за да се произнесе, взе предвид следното :

Производството е по реда на чл. 202 във вр. с чл. 54, ал. 5 АПК.

Образувано е по жалба на Ж.Г.Ж. *** против Решение  рег. №851р-4507/03.07.2017 г.  на Началник сектор "ПП" при ОД на МВР-Добрич, с което на осн. чл. 54, ал. 1 т. 3 АПК във връзка с чл.5, ал.3 от Наредба №І-45/2000 г. на МВР за регистрацията, отчета, пускането в движение и спирането от движение на МПС и ремаркетата теглени от тях е спряно производството образувано по заявление на жалбоподателя, по регистрация на лек автомобил „Фолксваген Пасат“ с VIN WVWZZZ3CZ8E151175, внос от Германия.

В жалбата се навеждат доводи за незаконосъобразност на оспорения административен акт. Сочи се, че в акта за спиране е посочена друг номер на рама, а не номера на рамата, за който автомобил се иска регистрацията му. Релевират се доводи, че се отказва регистрация на друг автомобил и поради това следва да се отмени процесното решение.

Ответната страна не представя становище.

С Решение №851р-5133/03.08.2017 г. на Началник на сектор „ ПП“ при ОД на МВР Добрич е допусната поправка на очевидна фактическа грешка в Решение №851р-4507/03.07.2017 г.  на Началник сектор "ПП" при ОД на МВР-Добрич в посочения номер на рама, който следва да се чете като VIN WVWZZZ3CZ8E157175.

В постъпила молба от жалбоподателя от 08.08.2017 г., същият заявява, че поддържа жалбата си и срещу решението за поправка на допусната очевидна фактическа грешка.

Като доказателство по делото е приобщена административната преписка.

Съдът, след като прецени направените в жалбата оплаквания и събраните по делото доказателства, приема за установено следното:

Административното производство е започнало по Заявление № 170851008516/03.07.2017 г. подадено от Ж.Г.Ж., с което е предоставено за първоначална регистрация употребявано МПС закупено от чужбина/внос от Германия/съставляващо лек автомобил "Фолксваген Пасат" с рама WVWZZZ3CZ8E157175. При извършена проверка относно представените документи се установява, че са установени преправки в СУМПС  - част І и част ІІ, немски образец.

По делото са представени договор за покупко-продажба на МПС на немски език и в превод, декларация, протокол за доброволно предаване и протокол за извършена проверка на МПС от комисия при ОД на МВР Добрич, както и свидетелство за регистрация на МПС-то на немски език и в превод.

На 03.07.2017  г. е издадено Решение № 851р-4507, с което на осн. чл. 54, ал. 1 т. 3 АПК във  вр. с чл. 5, ал. 3 т. 2 от Наредба № I-45/2000 е спряно производството по регистрация. Препис от решението няма данни кога е връчено на оспорващия.

По делото липсват данни, а и твърдения от административния орган че във връзка с регистрацията на процесния автомобил има образувано наказателно производство или предварителна проверка, още повече, че самото решение за спиране е издадено на датата на подаване заявлението за регистрация на МПС.  Има представена докладна записка от началника на сектор „ПП“ при ОД на МВР гр. Добрич до Началник отдел „Криминална полиция“ при ОД на МВР Добрич с изх. № 851р-4567/07.07.2017 г., т.е. след издаване на решението за спиране.

При така установената фактическа обстановка, съдът прави следните правни изводи:

Жалбата е процесуално допустима, като подадена в законовия срок, от надлежна страна с право на оспорване по смисъла на чл. 197, ал. 1 във вр. с чл. 202 АПК пред местно компетентния административен съд.

Разгледана по същество жалбата е основателна.

Административен съд Добрич в настоящия си състав приема че жалбата е издадена от компетентния орган по смисъла на чл. 140, ал. 2 ЗДвП вр. с чл. 2 от Наредба №I-45/2000 г., в рамките на неговата компетентност, но при издавеното й са допуснати съществени процесуални нарушения, изразяващи се в липса на мотиви.

Оспореното решение е издадено на осн. чл. 54, ал. 1 т. 3 АПК във вр. с чл. 5, ал. 3 т. 2 от Наредбата. Съобразно цитираните правни разпоредби, при регистрацията на ППС звената на МВР извършват необходимите проверки в това число за достоверността на представените документи и данните за собственика, а когато в хода на административното производство се разкрият престъпни обстоятелства, чието установяване е от значение за издаването на административния акт е предоставена възможност на административния орган да постанови спиране на производството. Актът за спиране на производството трябва да е конкретно мотивиран, с посочване на установените престъпни обстоятелства, изискващи проверка и спиране на административното производство. Видно от оспореното решение в същото са изложени обстоятелства, че при направената проверка има съмнение за наличие на престъпни обстоятелства, относно достоверността на регистрационните документи - свидетелство за регистрация на МПС. Липсват данни за свидетелството за регистрация във Германия, както и процесния автомобил да е обект на полицейско разследване. При това положение за съда не става ясно дали административния орган приема че е налице недостоверност на свидетелство за регистрация. Не става ясно какви престъпни обстоятелства са установени в хода на административното производство /такова всъщност не е проведено, видно от датата на заявлението и датата на решението за спиране/ налагащи неговото спиране. Би могло само да се предполага, че те са свързани със собствеността на продавача, но никъде в оспореното решение освен да се изложи фактологията, не се излагат съображения в тази насока. Никъде в решението си административния орган не е изложил съображения, че в хода на административното производство са установени данни за престъпни обстоятелства, какви са тези данни и за какво престъпление говорим, както и че от тяхното установяване зависи изхода по издаване на искания административен акт. В случая началника на сектор "ПП" при ОД на МВР-Добрич след като е изложил единствено факта, че е налице съмнение относно достоверността на свидетелството за регистрация на лекия автомобил е спрял производството позовавайки се на чл. 54, ал. 1 т. 3 АПК. Вярно е, че за да се спре производството в този случай не е необходимо да има образувано наказателно производство. Когато обаче към момента на постановяване на акта за спиране няма образувана поне предварителна проверка, още повече както вече се посочи липсват и конкретни мотиви, сочещи на квалификацията като престъпни на установените обстоятелства, то е допуснато нарушение на чл. 59, ал. 2 т. 4 АПК. Няма никакви изложени мотиви и дали всичко това има значение за регистрацията на МПС, като се имат пред вид основанията за отказ изрично посочени в чл. 143, ал. 3 ЗДвП и чл. 7, ал. 1 от Наредбата.

С оглед на изложеното, настоящата съдебна инстанция счита че административния акт, предмет на съдебната проверка следва да се отмени, а преписката да се изпрати на административния орган за ново произнасяне съобразно указанията на съда.

Водим от горното, съдът

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ОТМЕНЯ Решение с рег. №851р-4507/03.07.2017 г.    на Началник сектор "ПП" при ОД на МВР-Добрич, с което на осн. чл. 54, ал. 1 т. 3 АПК е спряно производството образувано по заявление от Ж.Г.Ж. ***  за регистрация на лек автомобил „Фолксваген Пасат“ с VIN WVWZZZ3CZ8E151175, внос от Германия.

ОТМЕНЯ Решение с рег. №851р-5133/03.08.2017 г. на Началник на сектор „ ПП“ при ОД на МВР Добрич, с което е допусната поправка на очевидна фактическа грешка в Решение №851р-4507/03.07.2017 г.  на Началник сектор "ПП" при ОД на МВР-Добрич в посочения номер на рама, който следва да се чете като VIN WVWZZZ3CZ8E157175

ИЗПРАЩА преписката на Началник Сектор "ПП" при ОД на МВР Добрич за произнасяне по искането, съгласно указанията на съда, в срока по чл. 57 АПК.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от съобщаването му на страните по реда на чл. 138 АПК.

 

 

                                                  СЪДИЯ: