П Р О Т О К О Л

гр.Добрич, 19.10.2017 година.

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ДОБРИЧ, в публично съдебно заседание, на деветнадесети октомври, две хиляди и седемнадесета година, в състав:

        ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИЛЕНА МАРКОВА - ГЕОРГИЕВА

 

При участието на секретаря М.М., сложи за разглеждане, докладваното от председателя Административно дело № 395, по описа за 2017 година.

 

На второ четене в 10:40 часа се явиха:

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ – А.С.Ю., с.Ловчанци, редовно уведомен, не се явява, не се представлява.

ОТВЕТНИКЪТ ПО ЖАЛБАТА – НАЧАЛНИКЪТ НА ВТОРО РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПРИ ОДМВР – ДОБРИЧ, редовно уведомен, не се представлява.

 

по хода на делото

СЪДЪТ докладва – Молба от 18.10.2017г., от адвокат А.А., процесуален представител на жалбоподателя, с която се моли делото да бъде отложено за следващата удобна за съда дата, поради ангажираност по наказателно дело в гр.Констанца, Румъния, което е причина да не може да се яви в днешно съдебно заседание.

С днешна дата, е представено уведомление от адвокат К.К., който също е бил упълномощен от жалбоподателя. В уведомлението се казва, че пълномощията по делото са оттеглени от него, предвид което не следва да бъде уведомяван за хода на процеса и за всички действия да бъде уведомяван адвокат А..

СЪДЪТ счита, че не следва да уважава молбата по следната причина: В предходно съдебно заседание, при доклада на жалбата, Съдът е докладвал възражение на ответника по делото, че жалбата е просрочена. Заповедта, която се оспорва е получена лично от лицето, на 19.06.2017г., а жалбата е депозирана на 12.07.2017г. в Административен съд, което е извън срока на обжалване. Процесуалните представители на жалбоподателя са поискали срок, за да бъдат запознати със становището на административния орган и им е дадена възможност да представят доказателства за срочността на жалбата.

Заседанието е проведено на 24.08.2017г. Към днешна дата, от страна на жалбоподателя не са представени доказателства, че жалбата е подадена в законоустановения срок.

Предвид това, същата се явява недопустима и следва да бъде оставена без разглеждане.

СЪДЪТ, така мотивиран

    О П Р Е Д Е Л Е Н И Е:

НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на А.С.Ю. срещу Заповед за прилагане на ПАМ №17-0255-000015 от 05.05.2017г. на Началника на Второ районно управление при ОДМВР - Добрич, на основание чл.159, т.5 АПК, предвид просрочено оспорване.

ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по АД №395/2017г. по описа на Административен съд – Добрич.

Определението може да бъде обжалвано, с частна жалба, пред ВАС, в седемдневен срок от съобщаването му на страните.

ДЕЛОТО приключи в 10:49 часа.

ПРОТОКОЛЪТ е изготвен на 23.10.2017 година.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:    

 

 

СЕКРЕТАР: