Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

475

гр. Добрич, 30.11.2017 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

           ДОБРИЧКИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД в открито съдебно заседание, проведено на тридесет и първи  октомври две хиляди и седемнадесета година ІІ касационен състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

КРАСИМИРА ИВАНОВА

ЧЛЕНОВЕ:

НЕЛИ  КАМЕНСКА

 

МИЛЕНА  ГЕОРГИЕВА

 

при секретаря МАРИЯ МИХАЛЕВА и с участието на прокурора МИЛЕНА ЛЮБЕНОВА изслуша докладваното от съдия Георгиева КАД № 394/2017 год. и за да се произнесе, взе предвид следното:

           Производството е по реда на чл. 208 и сл. от АПК.

           Образувано е по касационна жалба на ТД на НАП – Варна срещу решение № 70/ 22.05.2017г., постановено по н.а.х.д № 62/2016г. по описа на РС – Балчик, с което е отменено наказателно постановление № 174229/04.12.2015г., издадено от Зам. директора на ТД на НАП – Варна, с което на Сдружение “Българска републиканска федерация по кинология”, ЕИК ***, гр. София, представлявано от К.Г.Л., за допуснато административно нарушение на чл. 7, ал. 1 от Наредба Н-18 / 13.12. 2006 год. на МФ, във вр. с чл. 118, ал. 4 от ЗДДС и на основание чл. 185, ал. 2 от ЗДДС е наложена имуществена санкция в размер на 5 000,00 лв. Оспорват се изводите на съда за неправилно определяне на виновното лице и за наличие на допуснато нарушение на чл.18 от ЗАНН. Иска се отмяна на обжалваното решение и постановяване на друго по същество, с което да се потвърди наказателното постановление.В съдебно заседание жалбата се поддържа от юрисконсулт Светослава Митева. 

           Ответникът по касационната жалба,редовно призован,не изпраща представител и  не изразява становище по жалбата.

    Прокурорът от Окръжна прокуратура - Добрич дава заключение за основателност на касационната жалба и иска решението да бъде отменено , като незаконосъобразно.Безспорно по делото е установено,че дружеството не е имало касов апарат и не е използвало такъв,въпреки,че е имало приходи. С това са нарушени разпоредби на данъчното законодателство.

    Касационната жалба е подадена в законния срок от лице, участвало във въззивното производство, решението по което е неблагоприятно за него, поради което съдът приема, че жалбата е допустима.

           Разгледана по същество, в рамките на предявените касационни основания, съобразно правилото на чл. 218, ал. 1 от АПК, настоящият състав счита същата за неоснователна по следните съображения:

    За да отмени наказателното постановление, районният съд е приел, че освен санкционираното сдружение още един субект е бил ангажиран с провеждането на киноложкото изложение и единствено и само този субект е събирал такси за участие,респективно е осъществявал стопанска дейност. От друга страна е приел, че не е налице извършена услуга по смисъла на чл.3 от Наредба № Н-18/13.12.2006г. за регистриране и отчитане на продажби в търговски обекти чрез фискални устройства, поради което не може да се вмени във вина на сдружението описаното в НП нарушение на чл.7, ал.1 от Наредбата. В заключение е приел, че не е спазена разпоредбата на чл.18 от ЗАНН, тъй като в НП са описани две административни нарушения, а е наложено едно наказание, което води до неяснота за кое от двете нарушения е санкциониран нарушителят.    

           Така постановеното решение е правилно, като настоящият касационен състав споделя изцяло изводите на районния съд за недоказаност на нарушението. От материалите към административно наказателната преписка е видно, че обжалваното НП е издадено въз основа на предположения и умозаключения, а не на доказани по безспорен и категоричен начин факти и обстоятелства. Административнонаказващият орган е приел, че събраните в процеса на извършената проверка договори за дарения прикриват извършване на услуга по смисъла  на чл. 2, т. 1 от ЗДДС, като се е позовал на обявените на сайта на сдружението цени за участие в изложението. Никъде обаче в кориците на делото не се съдържа извлечение от този сайт. Пред районния съд е представено извлечение от интернет сайта на сдружението, което се отнася за проведени изложения в периода 25-29. 08. 2015 год. Процесното наказателно постановление се отнася до изложение, проведено на 11. 09. 2015 год., поради което представеното извлечение от интернет сайта на сдружението за м. 08. 2015 год. е неотносимо към настоящия спор. По делото не съществуват и други доказателства, въз основа на които да бъде направен извод, че договорите за дарение прикриват извършването на възмездна услуга, която да подлежи на облагане с ДДС. В протокол за извършена проверка от 11. 09. 2015 год. е посочено, че изложението се организира от „Бизнесинфопрес“,но от събраните по делото доказателства се установява,че това е „ВОКС БГ“ ЕООД, което е събирало такси за участие в изложението, за които такси е имало монтиран и въведен в експлоатация ЕКАФП.В тази връзка не отговаря на доказателствата по делото описаното в жалбата,че организатор е  Бизнесинфопрес“. Отделно от това, касаторът твърди, че организацията на изложбата е била възложена на това дружество на основание на протокол на УС на БРФК, но никъде по делото не е представен и приет като доказателство такъв протокол. Следователно не може да бъде направен обоснован извод, че изложението е организирано от Сдружение “Българска републиканска федерация по кинология” и че същото извършва стопанска дейност под формата на предоставяне на възмезден достъп до изложението от страна на заявилите за участие в него кандидати. Липсата на убедителни и категорични доказателства, че договорите за дарение прикриват извършването на възмездна услуга води до извод за недоказаност на вмененото с процесното наказателно постановление нарушение, както правилно е преценил и районният съд.

С оглед на изложените съображения и макар че не споделя изводите на районния съд за допуснато нарушение на чл.18 от ЗАНН настоящата касационна инстанция счита, че обжалваното решение е правилно като краен правен резултат и следва да бъде оставено в сила при условията на чл.221, ал.2 от АПК.

Така мотивиран и на основание чл. 221, ал. 2 от АПК, съдът

 

                                               Р   Е   Ш   И :

 

  ОСТАВЯ В СИЛА решение № 70/22.05.2017 год. по н.а.х.д. № 62/2016г. по описа на Районен съд – Балчик.

  Решението не подлежи на обжалване.

 

 

   ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                   ЧЛЕНОВЕ: