Р Е Ш Е Н И Е

 

№ 337/ 11.09.2017 г., град Добрич

 

В    И  М  Е  Т  О    Н  А    Н  А  Р  О  Д  А

 

Административен съд - Добрич,  в публично заседание на пети септември, две хиляди и седемнадесета година, в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: КРАСИМИРА ИВАНОВА

ЧЛЕНОВЕ: НЕЛИ КАМЕНСКА

                         МИЛЕНА ГЕОРГИЕВА

 

при участието на секретаря ВЕСЕЛИНА САНДЕВА и прокурора НАТАЛИЯ СТАНЧЕВА разгледа докладваното от председателя КАНД № 393 по описа на съда за 2017 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от АПК във връзка с чл. 63, ал. 1 от ЗАНН.

         Образувано е по касационна жалба вх. № 1597/ 12.07.2017 г. на ТД на НАП гр. Варна, подадена чрез юрисконсулт С.М., редовно упълномощена, срещу Решение № 69 от 22.05.2017 г., постановено по нахд № 60/2016 г. по описа на РС гр. Балчик.

         Касаторът счита, че Решението на БРС е неправилно поради нарушение на материалния закон. Иска да бъде отменено същото и да бъде постановено друго, с което да бъде потвърдено НП на зам. - директора на ТД на НАП гр. Варна.

         Ответникът по жалбата - Сдружение "Българска републиканска федерация по кинология”, БУЛСТАТ ххххх, гр. София, представлявано от К.Г.Л., редовно призован чрез процесуалния си представител – адв. Я.Н., не се представлява, не изразява становище по касационната жалба.

         Участващият по делото прокурор дава заключение за неоснователност на касационната жалба. Мнението му е, че решението на БРС е правилно и законосъобразно и следва да бъде оставено в сила.

         Административен съд - Добрич, като прецени доводите на страните и събраните по делото доказателства, в рамките на наведените  от касатора касационни основания, прие следното.

         Касационната жалба е подадена в срока по чл. 63, ал. 1 от ЗАНН, от легитимирана страна с правен интерес от обжалване на решението, като неизгодно за нея и е процесуално допустима, а разгледана по същество, е основателна. Съображенията за това са следните:

         С обжалваното решение БРС е отменил Наказателно постановление № 174224/ 04.12.2015 г. на заместник - директора на ТД на НАП гр. Варна, с което на Сдружение "Българска републиканска федерация по кинология”, БУЛСТАТ ххххх, гр. София, представлявано от К.Г.Л., за нарушение по чл. 7, ал. 1 от Наредба № Н-18/ 13.12.2006 г.  на МФ във връзка с чл. 118, ал. 4, т. 1 и на основание чл. 185, ал. 2 от ЗДДС е наложена имуществена санкция в размер на 3 000 лв.

         Съдът е описал фактическата обстановка, приел е, че на 12.09.2015 г.в с. Кранево, в комплекс „Дружба бей гардън“, общ. Балчик се е провело киноложко изложение, като контролните органи са извършили проверка, обективирана в протокол от същата дата. Посочил е, че контролните органи са преценили, че участието на кучетата в изложбата е ставало след внасяне на определените в сайта на Сдружение „БРФК“ суми. Сумите се приемали като дарение от името на Сдружението, за което се съставял договор за дарение, с посочен номер, дата, дарител и дарен. Отразил е, че проверяващите са приели, че за събраните суми е следвало  да се издават касови бележки и че в обекта не е имало инсталиран и въведен в експлоатация ЕКАФП на името на Сдружение „БРФК“. Оборотът за деня по договорите за дарения е бил в размер на 576 евро и 1153 лева. Посочил е, че проверяващите са стигнали до извода, че Сдружението не е изпълнило задължението си към 12.09.2015 г. да монтира, въведе в експлоатация и използва ФУ, регистрирано в съответната ТД на НАП, с което е нарушил реда и начина за въвеждане в експлоатация и регистрация на фискално устройство, с което деяние е нарушило чл. 7, ал. 1 от Наредба № Н – 18 от 13.12.2006 г. на МФ, във вр. с чл. 118, ал. 4, т. 1 и чл. 185, ал. 2 ЗДДС.

         За да отмени наказателното постановление съдът е приел, че освен Сдружение „БРФК“ и още един субект е бил ангажиран с провеждането на киноложкото изложение, а именно – „ВОКС БГ“ ЕООД. Съдът е приел, че единствено последното дружество е събирало такси за участие, респ. е осъществявало стопанска дейност, като за целта е имало надлежно инсталиран и действащ касов апарат. Според състава на БРС Сдружение „БРФК“ не е извършвало услуга по смисъла на чл. 3 от ЗДДС, поради което е счел, че Сдружението не може да бъде приравнено на търговец и не извършва търговска дейност, свързана с продажба на стоки и услуги, като е стигнал до извода, че не е налице нарушение по чл. 7, ал. 1 от Наредба № Н – 18/ 13.12.2006 г., съгласно който търговците са длъжни да монтират, въведат в експлоатация и използват регистрирани в НАП фискални устройства от датата на започване на дейността на обекта. Според съда действията на Сдружението касаят приемане на дарения, тъй като независимо от посоченото в сайта, всеки дарител е дарявал различна сума, а не една и съща в полза на надарения. На следващо място, съдът е счел, че от съдържанието на НП се установява, че са налице две нарушения – неиздаване на касов бон и липса на фискално устройство. Счел е, че контролните органи са установили няколко деяния, всяко от които осъществява поотделно административнонаказателен състав, поради което за всяко нарушение следва да се наложи отделно наказание. БРС е приел, че е налице съществено нарушение от страна на АНО, тъй като е игнорирал според него разпоредбата на чл. 18 от ЗАНН и е наложил едно наказание, като не било ясно за кое от двете установени нарушения било наложено.

         Настоящият състав не споделя изводите на БРС нито за липса на нарушение, нито алтернативния извод за процесуално нарушение поради игнориране на разпоредбата на чл. 18 от ЗАНН.

         С отмененото НП Сдружението е било санкционирано, за това че при извършена проверка на 12.09.2015 г., обективирана с ПИП № 0198956/ 12.09.2015 г., в търговски обект – импровизиран офис на организирано киноложко изложение, находящ се в комплекс „Дружба бей гардън“ и стопанисван от Сдружение „БРФК“, съгласно представен договор, органът по приходите е констатирал, че участието на кучетата в изложбата става след внасянето на определените в сайта на Сдружението суми – според брой кучета на един стопанин, възраст на кучетата, брой излизания на ринга и др. Събираните суми се приемат като дарение от страна на Сдружение „БРФК“, срещу което се издава Договор за дарение с посочен номер, дата, дарител и дарен, като за така събираните суми не се издават касови бележки. Установено е, че към момента на проверката в обекта няма инсталиран и въведен в експлоатация ЕКАФП на името на Сдружението. Оборотът за деня е установен в размер на 576.00 евро и 1153.00 лева. При тази обстановка АНО е приел, че Сдружението не е изпълнило задължението си към 12.09.2015 г. да монтира, въведе в експлоатация и използва ФУ, регистрирано в компетентната ТД на НАП, с което е нарушило реда и начина за въвеждане в експлоатация и регистрация на ФУ, с което деяние е нарушил чл. 7, ал. 1 от Наредба Н – 18/ 13.12.2006 г. на МФ, във връзка с чл. 118, ал. 4, т.1 и чл. 185, ал. 2 от ЗДДС. Посочено е, че нарушението води до неотразяване на приходи, както и че същото е за първи път.  

         РС правилно е установил, че НП е издадено от компетентен орган. Изводът му обаче, че организатор на изложбата е било по възлагане от Сдружението на „ВОКС БГ“ ЕООД, което е събирало такси за участие, не отговаря на установеното при проверката. Видно от протокола, изложението е било организирано от „Бизнесинфопрес“ ЕООД. Контролните органи са установили това при проверката, проведена чрез наблюдение. Не е спорно, че техническият организатор на изложбата е имал инсталиран ЕКАФП и е отразявал в него събраните такси. Две от неговите служителки обаче отделно са събирали суми по така наречените „договори за дарение“ в полза на Сдружение “БРФК“.

         РС е стигнал до неправилен извод, че сумите, събирани във вид на дарение, оформени в договор за дарение, в полза на БРФК, не налагат заключение за извършвана стопанска дейност от Сдружението. Този извод няма опора в събраните доказателства и в материалния закон. Наблюдението при проверката е установило по безспорен и категоричен начин, че участниците са допускани до участие след заплащане на конкретно фиксирана сума, съобразно точно посочени в сайта на Сдружението размери. Включително в сайта е посочено, че размерите са различни за членове и нечленове на Сдружението. Неприемлива е тезата на РС, че се заплащали различни суми, затова това не било дарение, а пък актът по дарението бил доброволен акт. Вярно е, че по определение актът на дарение е доброволен акт, но в случая не става въпрос реално за дарение. Ако беше така, то нямаше да има обява на страницата на Сдружението с конкретно фиксирани суми и предпоставки за тяхното определяне (л. 176 – 177 от нахд 60/ 2016 г.). В този смисъл не се касае за доброволно дарение, а за заплащане на услуга – участие в изложба. В този смисъл отразените в ПИП суми като дарение се явяват резултат на действия на търговец, извършващ стопанска дейност и налагат извода за наличие на нарушение, така както е описано в АУАН и НП. 

         Неправилен е и другият извод на съда, че били установени две нарушения, а била наложена една санкция и то неясно за кое нарушение, поради което НП било постановено при съществени процесуални нарушения. Напротив, в НП съвсем точно е записано, че Сдружението не е изпълнило задължението си към 12.09.2015 г. да монтира, въведе в експлоатация и използва ФУ, регистрирано в компетентната ТД на НАП, с което е нарушило реда и начина за въвеждане в експлоатация и регистрация на ФУ, с което деяние е нарушило чл. 7, ал. 1 от Наредба Н – 18/ 13.12.2006 г. на МФ, във връзка с чл. 118, ал. 4, т.1 и чл. 185, ал. 2 от ЗДДС. Неиздаването на касови бележки не е предмет на НП. Вярно е, че е посочено, че не се издават такива, но това е вследствие на обстоятелството, че липсва ФУ и се явява част от фактическата обстановка. С оглед изложеното липсва нарушение на чл. 18 от ЗАНН.

         Предвид горното БРС е постановил неправилно решение, което следва да бъде отменено и вместо него постановено друго. Предвид изяснената фактическа обстановка, настоящият състав може да постанови решение по същество на спора. Деянието е доказано по безспорен и категоричен начин. АУАН и НП са издадени от компетентни органи, при спазване на процедурата и съобразяване с правата на наказаното лице. Наложената санкция отговаря на изискванията на чл. 12 от ЗАНН и оборота, който е установен. В този смисъл след отмяната на първоинстанционното решение следва да бъде постановено друго, с което да бъде потвърдено НП.

             Водим от горното, както и на основание чл. 222, ал. 1 от АПК във връзка с чл. 221, ал. 2, пр. посл. от АПК и във връзка с чл. 63, ал. 1 от ЗАНН, Административен съд - Добрич,

                                   

Р   Е   Ш   И  :

 

         ОТМЕНЯ Решение № 69 от 22.05.2017 г., постановено по нахд № 60/2016 г. по описа на РС гр. Балчик, като вместо това ПОСТАНОВЯВА:

         ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 174224/ 04.12.2015 г. на заместник - директора на ТД на НАП гр. Варна, с което на Сдружение "Българска републиканска федерация по кинология”, БУЛСТАТ ххххх, гр. София, представлявано от К.Г.Л., за нарушение по чл. 7, ал. 1 от Наредба № Н-18/ 13.12.2006 г.  на МФ във връзка с чл. 118, ал. 4, т. 1 и на основание чл. 185, ал. 2 от ЗДДС е наложена имуществена санкция в размер на 3 000 лв. (три хиляди лева).

         РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

 

 

         ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                            ЧЛЕНОВЕ: