Р Е Ш Е Н И Е

 

396

19.10.2017 г., град Добрич

 

В    И М Е Т О    НА    Н А Р О Д А

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ДОБРИЧ, в публично заседание на десети октомври, през две хиляди и седемнадесета година, в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: КРАСИМИРА ИВАНОВА

ЧЛЕНОВЕ: ТЕОДОРА МИЛЕВА

                                                                                              МИЛЕНА ГЕОРГИЕВА

 

При участието на прокурора РУМЯНА ЖЕЛЕВА и секретаря ВЕСЕЛИНА САНДЕВА, разгледа докладваното от съдия Т. МИЛЕВА кас.адм.д. №390/2017 г. по описа на АС-Добрич и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на глава ХІІ от АПК във връзка с чл.63 от ЗАНН. Образувано е по касационна жалба от С.Д.П. ***, чрез адв. Ц.В. - ДАК срещу Решение №225 от 31.05.2017 г. по нахд №1532/2016 г. на Районен съд гр. Добрич, с което е изменено Наказателно постановление №16/11.01.2016 г. на Директора на РДГ гр. Варна, като съдът е намалил наложената глоба на касатора от 200 лева на 50 лева. В жалбата се излагат доводи за неправилност и незаконосъобразност на постановеното решение. Касаторът твърди, че съдът е достигнал до неправилни изводи като е приел, че П. е осъществил изпълнителното деяние „съхранява“. Прави се подробно логическо тълкуване на нормата на чл.213, ал.1 от ЗГ и видовете изпълнителни деяния. Сочи е, че в конкретния случай няма как едно товарно превозно средства да бъде място за съхранение на товари, които транспортира. Моли, да се отмени решението на първоинстанционния съд и да се отмени изцяло наказателното постановление. 

В с.з., процесуалния представител на касатора, поддържа жалбата си на изложените в нея доводи.

Ответникът – РД по горите гр. Варна в представен писмен отговор по делото, счита че жалбата е неоснователна, а решението е правилно и законосъбразно. Сочи се, че в подадената жалба не се сочат касационни основания за отмяна на въззивното решение. Твърди се, че от административния орган е посочено като изпълнително деяние „съхранение“, тъй като в момента на проверката, превозното средство е било в покой. Моли, да се потвърди решението на районния съд.

Представителят на Окръжна прокуратура счита, че жалбата е основателна и моли да се отмени решението на въззивния съд.

Съдът, като прецени доводите на страните и събраните по делото доказателства, наведените от жалбоподателя касационни основания и предвид разпоредбата на чл.218, ал.2 АПК, определяща обхвата на съдебната проверка, намира за установено следното:

Касационната жалба е подадена в срока по чл.63, ал.1 от ЗАНН, от легитимирана страна с правен интерес от обжалване на решението, като неизгодно за нея и е процесуално допустима, а разгледана по същество е неоснователна.

С обжалваното решение районният съд е изменил НП №16/11.01.2016 г. на Директор на РДГ гр. Варна, с което за извършено нарушение на чл.213, т.1, т.2 от Закона за горите на С.Д.П. на осн. чл.266, ал.1 от с.з. му е наложена глоба в размер на 200 лева, над законовия минимум, поради голямото количество на незаконно съхранявана дървесина,  за това че на 02.09.2015 г. в териториалният обхват на ТПДГС Добрич, землище на с. Житница в непосредствена близост до отдел 63, подотдел „г“, съхранява в товарен автомобил Камаз, с рег. №*****, 18,72 пр.куб.м. дърва за огрев, еднометрови, от дървесен вид цер, непридружени с превозен билет, доказващ законния им произход. За да измени наказателното постановление, съдът подробно е обсъдил събраните по делото гласни и писмени доказателства и е приел, че безспорно се установява времето, мястото и обстоятелствата при които е извършено нарушението, както и вината на нарушителя. Приел е, че определеното наказание не съответства на тежестта на нарушението, поради което и е намалил глобата до посочения минимум в закона.

Настоящият касационният състав  изцяло споделя направените от първоинстанционния съд изводи. Описаната фактическа обстановка е установена от събраните  писмените и гласни доказателства. Да се приеме обратното, като се даде друга оценка на тези доказателства, както се иска от жалбоподателя, означава да се промени вътрешното убеждение на решаващия съд, с каквото правомощие касационната инстанция не разполага. Всеки съд сам решава кои доказателства да цени и кои не, като на последваща проверка подлежи само спазването на правилата за формиране на волята му.

        Изложените в касационната жалба съображения, преповтарят изцяло изложените такива и пред първоинстанционния съд и при предходното разглеждане в касационната инстанция. Както и районния, така и административния при първото разглеждане е изложил подробни съображения в насока неоснователност на тези възражения, поради което и настоящият съдебен състав намира, че не следва да ги преповтаря.

         При проверка пред настоящата съдебна инстанция, съдът не констатира пороци в решението, които да водят до неговата отмяна, като съдебният акт съответства изцяло на материалния закон.

         Водим от гореизложените съображения, Административен съд гр. Добрич

 

        Р  Е  Ш  И:

 

         ОСТАВЯ В СИЛА Решение №225 от 31.05.2017 г. на  Районен съд гр. Добрич по нахд №1532/2016 г.

         Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

                                                                                                      2.